4. Energiforsyning


4.1 El
4.2 Fjernvarme
4.3 Naturgas


Energiforsyning
Afsnittet om energiforsyning dækker over produktionen af energi samt transport og levering af energien til slutforbrugeren. Den kollektive energiforsyning i Danmark består af tre overordnede net: elnettet, fjernvarmenettet og naturgasnettet.

Energistyrelsen har udarbejdet et interaktivt oversigtskort over el- og fjernvarmeproducerende værker, vindkraftanlæg og transmissionsnet. Kortet kan ses på Energistyrelsens hjemmeside.

Elnettet er landsdækkende og forbundet med elnettene i nabolandene Sverige, Norge og Tyskland. Elproduktionen i Danmark kan opdeles i centrale værker, decentrale værker og vindmøller. De centrale værker fyres overvejende med kul og naturgas, men anvender i stigende grad biomasse som supplerende brændsel. De mindre decentrale værker anvender naturgas, affald, biomasse, biogas eller olie. De fleste centrale og decentrale værker producerer også fjernvarme (kraftvarmeværker). Ifølge Energinet.dk var den samlede elproduktion i Danmark 33.210 GWh i 2011. 52 % blev produceret på centrale værker, 19 % på decentrale værker og 29 % af vindmøller.

Fjernvarmenettet udgør ikke et sammenhængende system, men er opbygget i og omkring byområder. Fjernvarmeforbrugere modtager fjernvarmen fra de centrale og decentrale kraftvarmeværker eller fra fjernvarmeværker. Stort set alle decentrale fjernvarmeværker og ca. hvert fjerde decentrale kraftvarmeværk anvender miljøvenlige brændsler, dvs. biomasse, biogas eller affald. De resterende anvender overvejende naturgas.

Naturgasnettet dækker geografisk set en stor del af Danmark. Naturgasproduktionen finder sted i den danske del af Nordsøen, hvorfra naturgassen transporteres til gasbehandlingsanlægget i Nybro på den jyske vestkyst. Herfra ledes gassen ind i transmissionssystemet og videre til slutforbrugerne via distributionsnettet.