6. Udledninger og recipienter

Udledninger og recipienter
6.1 Udledninger fra renseanlæg
6.2 Regnvandsbetingede udløb
6.3 Vandløb og søer
6.4 Kystnære områder, badeområder og vandkvalitet
6.5 Strategi for prioritering af udløb

Gribskov Kommune afvander via en række vandløb til Kattegat, Øresundstragten og Arresø. Kattegat og Øresundstragten har begge moderat økologisk tilstand, mens Arresø har dårlig økologisk tilstand. Indsats i henhold til vandplanen i slutrecipienterne er udskudt til senere planperiode.


Alle specifikt målsatte vandløb i Gribskov Kommune er omfattet af miljømål til faunaklassen på 5, og dele af Esrum Å og Tinghus Å er omfattet af miljømål til faunaklasse 6. Der er enkelte mindre strækninger, primært de rørlagte, der ikke er omfattet af specifikke krav til faunaklasse. Af de mere end 172 km vandløb i kommunen er flere ikke omfattet af en specifik målsætning, særligt de små sideløb og vandløbsspidser.


Der er krav om en omfattende indsats i kommunens vandløb, der omfatter åbning af rørlagte strækninger, ændret vedligeholdelse og vandløbsrestaurering.


Den planlagte centralisering af spildevandrensningen medfører, at udledningen af renset spildevand til en række af de mindre vandløb ophører, mens udledningen af renset spildevand fra de 2 tilbageværende renseanlæg bliver større. Ved centraliseringen flyttes spildevand ikke mellem forskellige slutrecipienter.

Skemaer med status og plan for overløb og udløb samt forklaring og beregningsforudsætninger kan findes under Bilag

Desuden fremgår målsætning og planlagt indsats for vandløb med tilløb af renset spildevand og regnbetingede udløb i bilag Recipienter og udløb.

System til navngivning af bygværker kan findes i Bilag


Vandplanerne indeholder en række indsatskrav for recipienterne i Gribskov Kommune, der er konkretiseret i Gribskov Kommunes Vandhandleplan. Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med vandplanen og vandområdernes målsætninger. Gribskov Kommune kan vælge at supplere indsatsen, da retningslinjerne fra vandplanerne angiver en minimumsindsats.