6. CO2 udledning fra Gribskov Kommune


CO2-udledning fra Gribskov Kommune
Den samlede udledning af drivhusgasemissioner i 2011 i Gribskov Kommune er ca. 152.000 tons CO2, svarende til 3,8 tons per indbygger. Ifølge Energistyrelsen er den gennemsnitlige udledning fra energiforbrug i Danmark 8,5 tons per indbygger. Den lavere udledning i Gribskov Kommune skyldes primært, at transportsektoren ikke er medtaget i denne opgørelse.
Udviklingen af drivhusgasemissionerne frem mod år 2035 følger Energistyrelsens fremskrivning af emissionsfaktoren for el. Således vil drivhusgasemissionen i år 2035 være faldet med 56 % i forhold til 2011 til 67.000 tons CO2.
Husholdningernes andel af drivhusgasudledningen i 2011 udgør 59 % af den samlede drivhusgasudledning i Gribskov Kommune, mens sommerhusene står for 9 %, handels- og servicesektoren for 16 %, produktionserhverv for 10 % og kommunen som virksomhed for de resterende 5 %.
Husholdningernes andel af drivhusgasudledningen i Gribskov Kommune forventes at falde frem mod år 2035 til 45 %. Det skyldes et forventet fald i antallet af oliefyr på 40 % frem mod år 2020 samt en komplet udfasning af olie- og naturgasfyr i år 2035. De husholdninger, der i dag er opvarmet med olie- og naturgasfyr, forventes primært at overgå til fjernvarme og varmepumper, som er langt mere miljøvenlige opvarmningsformer