Velkommen

På Gribskov Byråds vegne er vi glade for, at kunne byde dig velkommen til den første samlede kommuneplan for Gribskov Kommune.
I planen kan du læse om, hvordan de forskellige områder i by og land må bruges og bebygges, og om hvordan Byrådet ser, at kommunen og de enkelte områder skal udvikles fremover. Planen viser også, hvordan vi skal passe på vores smukke natur, landskab og kulturhistorie.

Kommuneplanen er det første fælles grundlag for den samlede fysiske udvikling i såvel byerne som i det åbne land. Det markerer faktisk et helt nyt kapitel i den kommunale planlægning, fordi vi som kommune nu også har fået ansvaret for planlægningen i landområderne. Med denne kommuneplan lægges derfor en vigtig grundsten til at sikre en meget mere sammenhængende planlægning af kommunen, end det hidtil har været muligt. For eksempel vil vi nu bedre kunne sikre, at der er godt samspil mellem kommunens turistpolitik, og hvordan landområderne kan bruges.

I planen lægger vi op til nogle justeringer i forhold til den tidligere planlægning for byerne. Det handler særligt om arealudlæg til nye boligområder og erhvervsområder, samt placering af butikker og butiksstørrelser.

Vi har formuleret en række mål for landområdernes udvikling og opstillet en række initiativer, der vil blive arbejdet på i den næste byrådsperiode. De kommende år tager Folketinget og Staten stilling til flere ting, der har stor betydning for planlægningen af kommunens landområder, blandt andet den kommende nationalpark, som vi ser frem til. Vi har derfor i denne omgang valgt at videreføre den hidtidige planlægning med mindre justeringer. Vi vil så i næste Byrådsperiode have særligt fokus på at skabe en god planlægning for udvikling af landområderne.

Den kommuneplan, der nu er vedtaget, er kulmination af Byrådets planarbejde i denne byrådsperiode. Arbejdet blev indledt i 2007 og 2008, hvor vi formulerede en overordnet strategi med visioner og mål for kommunens udvikling. Vi opstillede også en række initiativer for at føre strategien ud i livet og besluttede hvilke emner, der skulle være i fokus for det videre planarbejde. En vigtig del i arbejdet med kommuneplanen har været den tidlige dialog med en række borgere, organisationer, virksomheder og andre interesserede, som har bidraget med spændende og konkrete idéer til, hvad der kunne komme med i den nye kommuneplan.

Planforslaget har været i offentlig fremlæggelse i forsommeren 2009, og i den forbindelse har vi modtaget en lang række spændende ændringsforslag og kommentarer. Det har blandt andet betydet, at vi har justeret planen i forbindelse med den endelige vedtagelse den 14. september 2009. Blandt andet er to foreslåede nye byvækstområder ved Esrum og Vejby taget ud af den endelige plan, og det samme er sket med et område foreslået til butiksområde ved Rågeleje/Hesselbjerg. Du kan læse mere om de konkrete ændringer under 'Om kommuneplanen - Redegørelse'.

Vi er meget glade for den store interesse, mange har vist for den nye kommuneplan, og ser frem til at virkeliggøre planen de kommende år sammen med borgere, virksomheder, organisationer og andre centrale spillere.

God læselyst