Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
DETAILHANDEL 1.4
BYRÅDETS MÅL - DETAILHANDEL
Det overordnede mål for detailhandel er at fremme et varieret butiksudbud i lokal- og kommunecentre samt at fastholde og styrke et bredt udbud af butikker, indkøbs- og handelsmuligheder til gavn for borgere, turister og det øvrige erhvervsliv.

Der skal sikres gode udviklingsmuligheder for eksisterende og kommende butikker.

Kort 1.4 Detailhandel (link til Plansystem.dk)Hent kort Detailhandel 1.4a som pdf i A3

Hent kort Detailhandelsoplande 1.4b som pdf i A3

RETNINGSLINJER - DETAILHANDEL
Bymidter - udpegning og afgrænsning samt butiksstørrelser
1.28-13
Arealer til butiksformål i bymidter skal placeres i kommunecentrene Helsinge, Gilleleje og Græsted og afgrænses konkret efter følgende principper:
  • Bymidtens afgrænsning skal ligge inden for byområdet, og udvidelse af centerarealet skal ske i sammenhæng med det eksisterende center. Eventuel ændring af afgrænsningen skal ske i overensstemmelse med Miljøministeriets statistiske metode, der tager udgangspunkt i tilstedeværelsen og koncentrationen af en række funktioner, herunder butikker og offentlig service.
  • Udvidelse af bymidten skal modsvare centrets funktion, opland og vækstramme og må ikke forrykke den overordnede centerstruktur i hovedstadsområdet.

1.29-13
Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker fastsættes til 3.500 m2 bruttoetageareal, og den maksimale størrelse for udvalgsvarebutikker fastsættes til 2.000 m2 bruttoetageareal.

Oversigt over de tre bymidter:


Byområde

Den enkelte butik

Samlet ramme for
bruttoetageareal til butiksformål
Helsinge bymidte

Dagligvarebutikker:
Max. 3.500 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Udvalgsvarebutikker:
Max. 2.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

45.000

Gilleleje bymidte

Dagligvarebutikker:
Max. 3.500 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Udvalgsvarebutikker:
Max. 2.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

18.300

Græsted bymidte

Dagligvarebutikker:
Max. 3.500 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Udvalgsvarebutikker:
Max. 2.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

13.600


Lokalcentre - udpegning og afgrænsning samt butiksstørrelser
1.30-13
Beliggenheden af arealer til nye, samt udvidelse af eksisterende lokalcentre til butiksformål afgrænses i kommuneplanen efter følgende principper:
  • Afgrænsning og udpegning af lokalcentre til butiksformål skal ske under hensyntagen til bymønsteret.
  • Den enkelte butik må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.000 m2.
  • Det samlede bruttoetageareal for det enkelte område må ikke overstige 3.000 m2. Det kan derfor blive nødvendigt at reducere i det eksisterende butiksareal, hvis der skal gives plads til nyt butiksareal et andet sted indenfor lokalcentret.

Oversigt over lokalcentre til butiksformål:


Byområde

Den enkelte butik

Samlet ramme for
bruttoetageareal til butiksformål
Helsinge - Bymosecenteret

Dagligvarebutikker:
Max. 1.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Udvalgsvarebutikker:
Max. 1.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

3.000

Helsinge - Tofte

Dagligvarebutikker:
Max. 1.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

1.000

Gilleleje v. Bonderupvej/Parkvej

Dagligvarebutikker:
Max. 1.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

3.000

Blistrup

Dagligvarebutikker:
Max. 1.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Udvalgsvarebutikker:
Max. 1.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

3.000

Dronningmølle

Dagligvarebutikker:
Max. 1.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Udvalgsvarebutikker:
Max. 1.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

3.000

Esrum

Dagligvarebutikker:
Max. 1.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Udvalgsvarebutikker:
Max. 1.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

3.000

Kr. Esbønderup

Dagligvarebutikker:
Max. 1.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Udvalgsvarebutikker:
Max. 1.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

3.000

Ramløse

Dagligvarebutikker:
Max. 1.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Udvalgsvarebutikker:
Max. 1.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

3.000

Smidstrup

Dagligvarebutikker:
Max. 1.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Udvalgsvarebutikker:
Max. 1.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

3.000

Tisvilde

Dagligvarebutikker:
Max. 1.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Udvalgsvarebutikker:
Max. 1.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

3.000

Vejby

Dagligvarebutikker:
Max. 1.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Udvalgsvarebutikker:
Max. 1.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

3.000


Enkeltstående butikker
1.31-13
Uden for bymidter og bydelscentre kan der placeres enkeltstående butikker, der alene tjener til lokalområdets daglige forsyning. Den maksimale butiksstørrelse for enkeltstående butikker fastsættes til 1.000 m2 bruttoetageareal.

Butikker der alene forhandler særligt pladskrævende varer
1.32-13
Butikker til særligt pladskrævende varegrupper skal placeres i kommunecentrene eller i særligt udpegede erhvervsområder, der ligger hensigtsmæssigt i forhold til overordnede veje og kollektiv trafik. Butikkerne må maksimalt have et bruttoetageareal på 2.000 m2. Dog må der i kommunen som helhed planlægges for to nye butikker til særligt pladskrævende varegrupper på op til 3.000 m2.

Oversigt over områder til særligt pladskrævende varegrupper:


Område

Den enkelte butik

Samlet ramme for bruttoetageareal
Stæremosen i Gilleleje

2.000

19.400

Mestervangen i Græsted

2.000

7.000

Ved Græsted Station

2.000

12.000

Rundinsvej i Helsinge

2.000

30.000

Erhvervsområdet Tofte

2.000

39.000

Erhvervsområde i Vejby

1.500

1.500


REDEGØRELSE FOR RETNINGSLINJER - DETAILHANDEL
Detailhandel omfatter butikker, der sælger dagligvarer såsom mad og drikke, udvalgsvarer såsom tøj og bøger, samt butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper, der er defineret som biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten, betonvarer samt møbler . Retningslinierne fastlægger den maksimale butiksstørrelse og placeringsmuligheder for de forskellige butikstyper.

I kommuneplanens hovedstruktur fastlægges den overordnede detailhandelsstruktur, mens en specifik ramme for nybyggeri og omdannelse til butiksformål i bymidter og lokalcentre fastlægges i kommuneplanens rammebestemmelser.

I Gribskov Kommune har de tre kommunecentre Helsinge, Gilleleje og Græsted et stort dagligvareudbud og de er kommunens hovedcentre hvad angår udvalgsvarer. Helsinge er kommunens vigtigste handelsby og betjener udover Helsinge by et stort opland fra det meste af kommunen. I sommerhalvåret betjener butikkerne i særligt Helsinge og Gilleleje også et større antal sommerhusgæster.

For at mindske transport afstande og dermed afhængighed af bil ved indkøb er der ligeledes udpeget en række lokalcentre, primært i de mindre byer, men også i Gilleleje og Helsinge er der udpeget lokalcentre til betjening af lokalområdet. De fleste lokalcentre har fastsat et maksimalt bruttoetageareal til butiksformål på 3.000 m2, undtaget herfra er lokalcenteret Helsinge - Tofte, der skal betjene det vestlige Helsinge med dagligvarer, og som har fastsat et maksimalt bruttoetageareal til butiksformål på 1.000 m2.

Butikker til pladskrævende varegrupper er typisk placeret i erhvervsområder i de større byer, og på samme måde som bymidterne forsyner de således et større opland med den type af varer. Kortet angiver en skitsering af hvilke oplande, der forudsættes betjent af de butikker, der kan placeres inden for de udlagte arealer. Vurderingen er foretaget på baggrund detailhandelsstrukturen, bymønsteret og de trafikale sammenhænge.

Eksisterende arealer og planlægning til butiksformål
Kommunens bymidter, lokalcentre og områder til butikker med særligt pladskrævende varegrupper er omfattet af en række lokalplaner og byplanvedtægter, hvoraf mange er udarbejdet før det blev et lovgivningsmæssigt krav at fastlægge en samlet ramme for butiksareal pr. område. Således er det ikke muligt at angive den samlede ramme for butiksareal i den nugældende planlægning. Fremtidig planlægning skal tage udgangspunkt i ovenstående retningslinjer. Nedenfor ses en vurdering af de eksisterende arealer anvendt til butiksformål, samt en vurdering af nugældende plangrundlag. Tallene er ikke nøjagtige, og det kan blive nødvendigt med en supplerende analyse, hvis nogle af arealerne udlagt til butiksformål nærmer sig maksimumgrænsen for området.


Område

Eksisterende samlet
bruttoetageareal i 2013 (ca.)

Vurdering af plangrundlag
Helsinge bymidte

34.000

Området er omfattet af en række planer til butiksformål, hvoraf ikke alle angiver en maksimal ramme for nye arealer til butiksformål. Der skal derfor være en særlig opmærksomhed om kommuneplanens retningslinjer i forbindelse med ny lokalplanlægning.

Området rummer ca. 19.000 kvadratmeter med udvalgsvare og ca. 15.000 kvadratmeter med dagligvarer.

Græsted bymidte

4.500

Området er omfattet af en række planer til butiksformål, hvoraf ikke alle angiver en maksimal ramme for nye arealer til butiksformål. Der skal derfor være en særlig opmærksomhed om kommuneplanens retningslinjer i forbindelse med ny lokalplanlægning.

Området rummer ca. 1.500 kvadratmeter med udvalgsvarer og ca. 3.000 kvadratmeter med dagligvarer.

Gilleleje bymidte

12.000

Området er omfattet af en række planer til butiksformål, hvoraf ikke alle angiver en maksimal ramme for nye arealer til butiksformål. Der skal derfor være en særlig opmærksomhed om kommuneplanens retningslinjer i forbindelse med ny lokalplanlægning.

Området rummer ca. 7.000 kvadratmeter med udvalgsvarer og ca. 5.000 kvadratmeter med dagligvarer.

Helsinge - Bymosecenteret

1.600

Området rummer en dagligvarebutik på 1.000 kvadratmeter, mens det resterende butiksareal anvendes til udvalgsvarer.

Helsinge - Tofte

0

Der er endnu ikke opført bebyggelse til butiksformål inden for området. Opførelse af en daglivarebutik forudsætter vedtagelse af en ny lokalplan.

Gilleleje v. Bonderupvej/Parkvej

3.300

Området rummer en større dagligvarebutik, og der kan ikke opføres yderligere bebyggelse til dagligvarebutikker inden for de nuværende rammer. Rammebestemmelserne rummer ikke mulighed for udvalgsvarebutikker.

Blistrup

2.100

Området rummer to dagligvarebutikker, der er mulighed for, at detailhandlen i Blistrup kan udvides med butikker til udvalgsvarer.

Dronningmølle

900

Området rummer en blanding af dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Dagligvarer udgør størstedelen af det anvendte areal til butiksformål. Gældende lokalplanlægning fastsætter en samlet ramme på 3.000 kvadratmeter til butiksformål.

Esrum

0

Der er i dag ingen detailhandel i Esrum med henblik på lokalforsyning. Gældende planlægning udlægger et område til lokalcenterformål.

Kr. Esbønderup

800

Området rummer en dagligvarebutik.

Ramløse

1.000

Området rummer en dagligvarebutik, gældende planlægning lægger op til at der kan indrettes yderligere arealer til butiksformål.

Smidstrup

1.900

Området rummer en blanding af udvalgsvare- og dagligvarebutikker. Størstedelen af butiksarealet anvendes til dagligvare. Området er omfattet af to lokalplaner der tilsammen fastsætter en ramme på 4.400 kvadratmeter til butiksformål.

Tisvilde

1.500

Området rummer en blanding af udvalgsvare- og dagligvarebutikker. Området er omfattet af lokalplanlægning, der fastsætter en ramme på 1.600 kvadratmeter til butiksformål. Nye større butikker forudsætter således ny lokalplanlægning.

Vejby

1.900

Vejby rummer to dagligvarebutikker, samt mulighed for etablering af udvalgsvarebutikker.

Stæremosen i Gilleleje

3.000

Området rummer mulighed for butikker med pladskrævende varegrupper.

Mestervangen i Græsted

3.000

Området rummer flere butikker med pladskrævende varegrupper. Gældende lokalplanlægning fastsætter ikke en samlet ramme for arealer til butiksformål

Ved Græsted Station

2.400

Området rummer to butikker, der sælger tømmer og byggematerialer, og gældende planlægning fastlægger at der kan anvendes 2.400 kvadratmeter til byggemarked.

Rundinsvej i Helsinge

18.000

En række butikker med særligt pladskrævende varegrupper, herunder en række bilforhandlere.

Erhvervsområdet Tofte

10.000

Området er omfattet af flere forskellige planer og rummer en række butikker med særligt pladskrævende varegrupper, herunder en række bilforhandlere.

Erhvervsområde i Vejby

1.000

Området rummer én butik med særligt pladskrævende varegrupper.

Hvem gør hvad
Den overordnede regionale detailhandelsstruktur fastlægges af i Fingerplan 2013 - Landplandirektivet for hovedstadsområdet, samt Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningscentre med videre til detailhandel i hovedstadsområdet. De maksimale butiksstørrelser fastlægges i Lov om planlægning.

Detailbutikker i bymidter i kommunecentre
Arealer til butiksformål skal udlægges i den centrale del af en by, bymidten. Afgrænsningen fastlægges af kommunen. Bymidter skal afgrænses efter en statistisk metode, der tager udgangspunkt i tilstedeværelsen og koncentrationen af en række funktioner, herunder butikker, kulturtilbud og privat og offentlig service. Miljøministeren fastsætter regler om den statistiske metode, herunder om adgangen til at fravige metoden på baggrund af et dokumenteret behov for yderligere detailhandelsarealer. Det samlede bruttoetageareal til detailbutiksformål i hvert enkelte bymidte fastlægges af kommunen.

Detailbutikker i lokalcentre
Kommunen kan udlægge arealer til butiksformål i et lokalcenter, som alene betjener en begrænset del af en by eller en bydel, en landsby, et sommerhusområde eller lignende. Det samlede bruttoetageareal til detailbutiksformål i hvert enkelt lokalcenter må maksimalt være 3.000 m2. Den enkelte butik må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.000 m2. Kommunen kan dog fastsætte mindre grænser for dette.

Detailbutikker i øvrigt
Kommunen kan placere enkeltstående butikker, der alene tjener til lokalområdets daglige forsyning. Butikkens bruttoetageareal må maksimalt være 1.000 m2, men kommunen kan fastsætte en mindre maksimum-størrelse. Kommunen kan desuden udlægge arealer til mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler. Det samme gælder i tilknytning til tankstationer, togstationer, stadioner, fritliggende turistattraktioner og lignende, hvor der kan udlægges arealer til butikker til brug for de kunder, der i øvrigt benytter anlægget på grund af dets primære funktion.

Større butikker
Miljøministeriet fastlægger regler for, hvor der må være større butikker i hovedstadsområdet. Butikkerne må udelukkende placeres i de indre byområder, håndfladen og i fingerbyerne. Gribskov Kommune er ikke en del af disse områder og har derfor ikke mulighed for at planlægge for større butikker.

Fremtidig planlægning
Byrådet vil i den kommende periode udarbejde lokalplan for lokalcenteret Helsinge - Tofte, samt tilvejebringe det nødvendige plangrundlag for en fortsat udvikling af detailhandlen i de tre bymidter Helsinge, Gilleleje og Græsted, samt i kommunens lokalcentre. Det kan også blive aktuelt at tilvejebringe ny planlægning for enkeltstående butikker til at sikre at eksisterende enkeltstående butikker har tidssvarende planmæssige rammer, som oftest kan eksisterende butikker dog ombygges og udbygges uden tilvejebringelse af ny planlægning. Dette afhænger i høj grad af den gældende planlægning for den pågældende butik, men også ud fra en vurdering af påvirkningen af omgivelserne.

Kommuneplan 2013-25