Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
SPILDEVANDSANLÆG 4.9
BYRÅDETS MÅL - SPILDEVANDSANLÆG
Det skal sikres, at spildevandsbortskaffelsen sker således, at den ikke er til hinder for bevaring eller genskabelse af et naturligt dyre- og planteliv i vandområderne.

Det er Byrådets målsætning at have et velfungerende spildevandssystem, der som en optimeret helhed sikrer, at spildevandsbortskaffelsen sker uden gener for borgerne.

Kort 4.6-13 Tekniske anlæg (herunder spildevandsanlæg)
Hent kort som pdf i A3


RETNINGSLINJER - SPILDEVANDSANLÆG
4.28-13 Nye spildevandsanlæg skal i videst muligt omfang placeres således, at miljømæssige gener i form af støj, lugt med videre påvirker omgivelserne mindst muligt.

4.29-13 Ved nye renseanlæg skal adgangsvejen placeres på en måde, så tung trafik og lignende er til mindst mulig gene for blandt andet naboer.

REDEGØRELSE FOR RETNINGSLINJER - SPILDEVANDSANLÆG
Rensningen af spildevandet foregår for langt de fleste ejendommes vedkommende via ét af Gribvand Spildevand A/S's Renseanlæg. Gribvand er kommunens spildevandsforsyningsselskab. Gribvand har ansvaret for, at spildevandet bliver renset tilstrækkeligt. Staten fører tilsyn med Gribvands spildevandsanlæg. Ca. 4000 ejendomme er ikke tilsluttet den offentlige kloak, men har private spildevandsanlæg som eksempelvis nedsivningsanlæg eller samletanke, som er tilsluttet den kommunale tømningsordning.

Ved drift af renseanlæg er det en forudsætning, at store lastbiler kan komme til og fra anlæggene. Der er tale om lastvogntog på mere end 18 ton. Så adgangsvejene til Gribvands renseanlæg skal være af en sådan beskaffenhed, at kørebane og nærmeste omgivelser kan bære trafikken.

Fra et renseanlæg vil der være lugt- og støjgener svarende til anden industri. Lugt og støj er mest udtalt i nordlig og østlig retning, da det oftest blæser fra syd og vest i Danmark. For at renseanlæg skal genere mindst muligt, er det hensigtsmæssigt ikke at planlægge beboelse for tæt på området. Hvis man vil byudvikle tæt på renseanlæg, bør det være anden industri eller rekreative områder, som planlægges.

Hvis der skal planlægges for et nyt renseanlæg, er det hensigtsmæssigt at placere det i et lavt området og i områder, hvor der ikke er planlagt byudvikling. Gribvand arbejder på at reducere antallet af renseanlæg med henblik på at effektivisere driften.

På vandområdet findes fortsat gældende retningslinjer fra Regionplan 2005 (med status af landsplandirektiv), som først vil blive afløst med de kommende vandplaner.

Nærmere retningslinjer for håndtering af spildevand i Gribskov Kommune fremgår af kommunens spildevandsplan

Hvem gør hvad
Kommunen udarbejder spildevandsplan på baggrund af kommuneplanen. Gribvand Spildevand A/S driver den offentlige kloakforsyning. Staten fører tilsyn med de offentlige kommunale spildevandsanlæg.

Fremtidig planlægning
Spildevandsplanen forventes i de kommende år at være meget styret af de kommende statslige vandplaner. Derudover har klimaforandringer og nye krav til klimatilpasning betydning for spildevandsplanen. Sidst men ikke mindst har kravene til effektivisering af spildevandssektoren stor betydning for investeringer og udvikling i forsyningsstrukturen.

Kommuneplan 2013-25