Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
OFFENTLIGE FORMÅL 1.5
BYRÅDETS MÅL - OFFENTLIGE FORMÅL
Alle byområder skal være velfungerende og kunne betjene de lokale oplande med nærservice og kulturtilbud i hverdagen.

Den offentlige service skal lokaliseres i overensstemmelse med hovedstrukturen, hvor den primære byudvikling sker i de tre kommunecentre, især Helsinge, der fungerer som kommunens hovedby.

Byudviklingen skal ske i tæt samspil med udbygningen af den nødvendige infrastruktur og offentlige service, og skal i større grad end hidtil foregå i form af omdannelse og fortætning i de eksisterende byområder.

Kort 1.5 Offentlige formål


Hent kort som pdf i A3


RETNINGSLINJER - OFFENTLIGE FORMÅL
1.33-13
Anlæg og arealer til teknisk forsyning såsom renseanlæg, fjernvarme og lignende skal lokaliseres under hensyn til optimal drift og muligheden for fælles funktioner. Anlæggene skal endvidere lokaliseres hensigtsmæssigt i forhold til eksisterende og planlagte byområder, sommerhusområder og det åbne land.

1.34-13
Anlæg og arealer til øvrige offentlige formål skal lokaliseres i overensstemmelse med hovedstrukturens bestemmelser om bymønster og byprofiler. Der skal foretages en vurdering af lokaliseringen i forhold til samdrift og fællesskab med øvrige offentlige formål og adgang til området.

1.35-13
Der kan udlægges areal til en udvidelse af kirkegården i Annisse. Udvidelse af kirkegården skal ske i tilknytning til eksisterende kirkegård.

1.36-13
Ved opførelse af nye bygninger til offentlige formål anlægges en totaløkonomisk betragtning, der redegør for sammenhængen mellem merinvesteringer i energibesparende tiltag og mulige besparelser heraf i driftsudgifter. Tilsvarende redegøres der for det totaløkonomiske perspektiv med hensyn til materialer og udgifter til drift og vedligehold. Kommunalt byggeri skal opføres som lavenergibyggeri, såfremt det dokumenteres økonomisk forsvarligt. Bygningernes udformning og valg af materialer skal ske, så de understøtter muligheden for at energioptimere bygningen.

REDEGØRELSE FOR RETNINGSLINJER - OFFENTLIGE FORMÅL
De offentlige formål omfatter bredt alle arealer og bygninger, der anvendes til offentlig service og andre offentlige formål, se Kort 1.5 Offentlige formål.

Den tekniske forsyning lokaliseres hovedsageligt i nærheden af de områder, anlægget skal betjene. Ved lokalisering af nye anlæg bør det overvejes, om der kan opstå fælles fordele i anlæg og drift, hvis anlæggene lægges sammen. Det kan gælde mulighederne for at få en samlet beplantning og afskærmning af anlæggene, men det kan også være mulighederne for at opføre solfangeranlæg i kanten af et renseanlæg og lignende. Da samfundsøkonomien er det overordnede kriterium for vurdering af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, skal der udarbejdes samfundsøkonomiske vurderinger, til brug for myndighedsbehandlingen af det konkrete projekt.

I overensstemmelse med hovedstrukturen vil kommunecentrene Helsinge, Gilleleje og Græsted have et bredt offentlig tilbud, hvor kommunens administrative tyngde lokaliseres i Helsinge og idrætsfaciliteter i Græsted. Idrætsfaciliteter, der har lokalt opland, placeres i det gældende lokalområde. Idrætsfaciliteter, der har kommunen som opland, placeres i Græsted, med mindre det i et helhedsperspektiv vurderes mere hensigtsmæssigt at de placeres i et af kommunens andre to kommunecentre. Lokalcentrene kan indeholde forskellige former for offentlig service, der servicerer det lokale opland. En række af lokalcentrene har eksempelvis skole og institutionspladser. Landsbyerne tilbyder som udgangspunkt ikke offentlige funktioner.

Nye arealer til offentlige formål udlægges i forbindelse med planlægning af byudvikling generelt, og efter behov vil der i større byudstykninger indgå mulighed for etablering af anlæg til offentlig service.

Ved planlægningen af nye offentlige funktioner såsom skoler, institutioner og idrætsanlæg ønsker Byrådet, at det samlede udbud forbedres og optimeres. For eksempel ved samdrift og fælles udnyttelse af bygninger, anlæg og arealer og ved at indarbejde mulighederne for at arbejde med sammenhængende forløb mellem forskellige offentlige tilbud.

Kommunalt ejede bygninger og arealer har betydning i forhold til at sikre en bæredygtig byudvikling. Offentlige bygninger udgør en stor del af den samlede bygningsmasse i kommunen og dermed også en stor del af det samlede energiforbrug. Gribskov Kommune har indgået partnerskab om energioptimering af kommunens tekniske anlæg for at vurdere, om det kan betale sig at udskifte disse til mere energieffektive og miljøvenlige anlæg. For at få overblik og indsigt i potentialet for energibesparelser i bygninger, skal der udarbejdes totaløkonomiske redegørelser i forbindelse med opførelse eller omfattende renovering af kommunalt ejet byggeri. Hensigten med totaløkonomiske analyser er at klarlægge potentialer for at udføre energibesparende tiltag. Totaløkonomiske analyser sammenholder ekstraudgifter til energibesparelser med den mulige opnåede besparelse i energiforbruget, og beregningerne kan derved give overblik over, hvor lang tid det tager at tilbagebetale en investering i energibesparende tiltag.

Arealer og bygninger til offentlige formål er derudover underlagt de generelle retningslinjer om udformning og bearbejdning af områder til byformål, med henblik på at sikre den størst mulige kvalitet i bysamfundene. Retningslinjerne for offentlige formål fastsætter endvidere særlige bestemmelser om miljømæssig god drift og anlæg af kommunalt ejede ejendomme.

Hvem gør hvad
Miljøministeren foreskriver i Fingerplanen, at kommuneplanlægningen skal sikre, at byudvikling er af lokal karakter og sker i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af eksisterende bysamfund. Kommunen udpeger arealet til offentlige formål i kommuneplanen og kan i forbindelse med lokalplanlægning fastsætte bestemmelser om udformningen af bebyggelser og anlæg.

Fremtidig planlægning
Byrådet har stort fokus på at den kommunale bygningsmasse udnyttes optimalt, fysisk såvel som i forhold til bæredygtighed. Der foregår derfor en særlig indsats i at vurdere om eventuelle overflødiggjorte ejendomme bør omdannes til andre ikke-offentlige formål som for eksempel boliger og/eller erhverv. Nødvendige ændringer i forhold til kommuneplanen vil løbende ske efter behov gennem udabejdelse af kommuneplantillæg.

Der skal desuden foretages forberedende analyser og planlægning af udvidelse af kirkegården i Annisse.

Kommuneplan 2013-25