Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
OM KOMMUNEPLANEN
Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanens dele

Miljøvurdering

Kommuneplantillæg

Digital plan

Retsvirkinger


Hvad er en kommuneplan?
Kommuneplanen er Byrådets overordnede fysiske plan for hvordan Gribskov Kommune skal udvikle sig i de kommende 12 år og beskriver hvad arealerne i kommunen skal anvendes til og hvilke værdier, der lægges vægt på i udviklingen.

Kommuneplanens dele
  • Hovedstrukturen er Byrådets overordnede mål for kommunens udvikling og arealanvendelse. Hovedstrukturen er inddelt i Bystruktur, Infrastruktur og Grøn og blå struktur.
  • Retningslinjerne er bestemmelser, der udgør udgangspunktet for kommunens administration indenfor en række emner. Retningslinjerne er suppleret med redegørelser for baggrunden for de enkelte retningslinjer samt med kortbilag.
  • Rammer for lokalplanlægningen fastlægger rammer for lokalplaners indhold for de enkelte dele af kommunen. Gælder primært for byområder.

Herudover er kommuneplanen ledsaget af supplerende redegørelser og en miljøvurderingsrapport.


Planlovens krav til kommuneplanens indhold fremgår af lovens § 11 (kapitel 4).

Miljøvurdering
Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune er miljøvurderet i henhold til Lov om Miljøvurdering. Miljøvurderingen omfatter vurdering af hvordan de væsentlige ændringer i forhold til tidligere planlægning vil påvirke miljøet.

Kommuneplantillæg
Byrådet kan løbende udarbejde tillæg til kommuneplanen. Tillæg til kommuneplanen vil fremover fremgå som en integreret del af planen efter at tillægget er endeligt vedtaget. En oversigt over kommuneplantillæg ses under 'Bag kommuneplanen'.

Digital plan
Kommuneplanen er digital. Der er flere fordele ved digitale planer fremfor trykte papirplaner. De tre vægtigste argumenter er, at planen er opdateret, nem at finde rundt i og at der kan linkes direkte til de enkelte dele af planen.

Hvis du har kommentarer til, hvordan kommuneplan-hjemmesiden er opbygget eller problemer med at finde den information du leder efter, er du velkommen til at sende dine kommentarer til tms@gribskov.dk (mærk vedr. kommuneplan-hjemmeside)

Kommuneplanen udleveres ikke i trykt form, men du kan finde pdf-udgaver af planen og tilhørende dokumenter under 'Bag Kommuneplanen'.

Retsvirkninger
Byrådet kan indenfor byzoner udstede forbud mod udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen. Byrådet kan inden for byzoner og sommerhusområder udstede forbud mod bebyggelse og ændret anvendelse som er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Kommuneplanens retsvirkninger fremgår af planlovens § §12, stk. 2 og 3.

Kommuneplan 2013-25