Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
KRAFTVÆRKER 4.6
BYRÅDETS MÅL - KRAFTVÆRKER
Det er Byrådets mål, i samråd med de lokale fjernvarmebestyrelser, at medvirke til at udvide den kollektive fjernvarmeforsyning i det omfang, de konkrete projektudvidelser vurderes samfundsøkonomisk hensigtsmæssige.

Kort 4.6-13 Tekniske anlæg (herunder Kraftværker)
Hent kort som pdf i A3


RETNINGSLINJER - KRAFTVÆRKER
4.23-13
Omkring eksisterende og planlagte kraftværker, kraftvarmeværker og fjernvarmeværker over 100 Mega Watt indfyret effekt, samt omkring virksomheder, der er omfattet af § 5 i risikobekendtgørelsen, må der i lokalplanlægningen ikke udlægges arealer til forureningsfølsom anvendelse inden for en afstand af 500 meter, med mindre det kan godtgøres, at det ikke er forbundet med miljømæssige problemer. For anlæg mellem 30 Mega Watt og 100 Mega Watt er den tilsvarende afstand 200 meter.

REDEGØRELSE FOR RETNINGSLINJER - KRAFTVÆRKER
Kraftværker omfatter produktion af elektricitet og varme. Af hensyn til kapacitetsplanlægning, og planlægning af anvendelse af arealer umiddelbart op til disse anlæg, størrelsesopdeles de efter effekten, som nævnt under retningslinierne.

Der er ingen kraftværker i Gribskov Kommune. Der er et privat kraftvarmeværk mellem 30-100 Mega Watt, Helsinge Fjernvarme 46,5 Mega Watt, naturgas. Der er derudover et privat kraftvarmeværk, naturgas, samt 2 private fjernvarmeværker, begge træflis, der alle 3 er under 30 Mega Watt. Der er ingen planer om yderligere større værker i Gribskov Kommune.

Projektudvidelser på fjernvarmeværker i planperioden forventes kun at finde sted i de 4 byområder, Vejby-Tisvilde, Helsinge, Græsted og Gilleleje, hvor der i dag er fjernvarmeforsyning. Der er i sidste planperiode opstillet solvarmeanlæg ved Vejby-Tisvilde Fjernvarme samt ved Helsinge Fjernvarme, sidstnævnte påtænke udvidelse af solvarmeanlægget i kommende planperiode.

Hvem gør hvad
Varmeforsyningsplanlægning sker i form af projektforslag for konkrete udvidelser af varmeforsyningsområde eller -kapacitet. Efter 1990 (vedtagelsen af revideret varmeforsyningslov) kan kommunerne ikke længere vedtage bindende varmeplaner; de gamle varmeplaner vedbliver dog at være gældende, indtil de områdevis afløses af konkrete godkendte projekter.
Projektforslag godkendes efter projektbekendtgørelsen, og afløser i praksis revisioner af varmeplanen.
Pligten til at have en varmeplan er derfor reduceret til godkendelse af projekter, hvor fjernvarmeforsyningen udvides, idet der for de enkelte projektudvidelser, herunder projekter for kapacitetsudvidelser på det enkelte værk, skal udarbejdes samfundsøkonomiske vurderinger.

Fremtidig planlægning
Gribskov Kommune har i 2013 udarbejdet en strategisk energiplan. Det er et langsigtet planlægningsværktøj, som giver mulighed for at planlægge de lokale energiforhold til et mere fleksibelt og energieffektivt energisystem. En strategisk energiplan adskiller sig fra traditionelle sektorplaner som for eksempel. en varmeforsyningsplan ved at være understøttende for politiske beslutninger, dels ved at indeholde en bred vifte af områder, som kan tænkes sammen med energi. En strategisk energiplan handler ikke kun om varme- eller elforsyning, som er de traditionelle fokusområder i kommunernes energiplanlægning, men derimod om, at man også tænker energi i forhold til den generelle planlægning, herunder regional planlægning, byggeri, transport, erhverv, affald med videre.

Kommuneplan 2013-25