Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
GRØN OG BLÅ STRUKTUR
BYRÅDETS OVERORDNEDE MÅL - GRØN OG BLÅ STRUKTUR
Der skal sikres bedre sammenhæng mellem grønne og blå strukturer på tværs af kommunegrænser og i regionen samt mellem by og land

Beskyttelsesinteresser, klimatilpasning og friluftsliv skal tænkes sammen i en grøn og blå struktur

Biodiversitet skal fremmes gennem bedre sammenhæng mellem de mange store og små naturområder

Kort 2 Grøn og blå struktur

Klik på kortet for at se et større kort


Natur, klima og friluftsliv
I Gribskov Kommune er kysten, naturen og grønne områder af stor betydning, ikke bare for Gribskov Kommune, men også for vores nabokommuner og i regional sammenhæng. Det grønne og blå skal være en endnu tydeligere kvalitet for kommunen som attraktiv, grøn kommune i hovedstadsområdet.

Gribskov Kommune indeholder mange store og små naturområder, men der ligger en udfordring i at få skabt sammenhæng i den fragmenterede natur. Mange arter har for få eller for ringe levesteder og kan have svært ved at sprede sig fra et område til et andet. En overordnet grøn og blå struktur kan være med til at sikre større sammenhæng og dermed større biodiversitet.

Der er behov for at skabe plads til de øgede mængder regnvand, der må forventes, som følge af klimaforandringer. Særligt i byerne vil der fremadrettet være behov for at arbejde med at parker, sportspladser, parkeringsarealer og andre ubebyggede arealer kan fungere som 'buffer' under ekstreme regnhændelser. Men også i landområdet kan der være behov for at lede vandet til særlige 'buffer'-arealer.

Muligheden for et sundt og aktivt friluftsliv er vigtigt for kommunens rolle som attraktiv turist- og bosætningskommune. Bedre adgang til kyst, natur og grønne områder har en stor betydning for borgere og besøgendes velfærd og sundhed og er med til at skabe livskvalitet. De rekreativ værdier skal derfor generelt fastholdes og udvikles i en grøn og blå struktur. Det rekreative rutenet kan integreres bedre ligesom muligheder for det almene friluftsliv kan indtænkes når der planlægges for naturgenopretning eller klimatilpasning.

Grøn og blå struktur
Byrådet ønsker i de kommende år at arbejde for at skabe rammer for en overordnet grøn og blå struktur for at forbedre kvaliteten og sammenhængen af de grønne og blå områder. En grøn og blå struktur skal indgå i både by- og landområder og derved være med til at skabe forbindelse mellem byens grønne områder, bynær natur og større natur- og landskabsværdier i landområdet. Også kystlandskabet og kystkilerne kan indgå så der skabes forbindelse mellem kysten og baglandet.

En fremtidig grøn og blå struktur vil tage udgangspunkt i de eksisterende udpegede beskyttelsesområder, herunder naturområderne, i eksisterende blå elementer som lavbundsarealer, vandløb, søer og vådområder, områder med drikkevandsinteresser og i rekreative områder, som kystkilerne og rekreative områder i byerne samt det rekreative rutenet, se Kort 3 Grøn og blå struktur.

Mange af kommunens skove, vandløb og søer går på tværs af kommunegrænser og Byrådet ønsker derfor at udvikle kvaliteterne i samarbejde med nabokommunerne. På samme måde ønsker Byrådet, at indgå samarbejder om potentielle naturgenopretningsområder, som Region Hovedstaden også har fokus på i den Regionale Udviklingsplan.

Byrådet forventer fortsat at Nationalpark Kongernes Nordsjælland realiseres. Nationalparken skal styrke kommunens regionale turist- og friluftsprofil samt de natur- og landskabsmæssige værdier og de kulturhistoriske værdier. En fremtidig Nationalpark skal indtænkes i en grøn og blå struktur.

En grøn og blå struktur skal ses som et strategisk værktøj til at sikre at de forskellige beskyttelsesinteresser, klimasikring og mulighed for friluftsliv tænkes bedre sammen. Den skal således være med til at sikre en mere helhedsorienteret og bæredygtig udvikling på den lange bane. En langsigtet helhedsplanlægning giver Byrådet et godt grundlag for, i dialog med lodsejere, grundejere og andre interessenter, at koordinere og prioritere initiativer og interesser. En grøn og blå struktur kan således være med til at skabe tydelighed i de langsigtede målsætninger, til gavn for både naturen, klimaet og de mennesker der ejer eller benytter områderne.

Kommuneplan 2013-25 - forslag