Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
BIOGASANLÆG 4.13
BYRÅDETS MÅL - BIOGASANLÆG
Det er byrådets mål at skabe rammerne for at CO2 - udledningen kan reduceres ved lokaliseringen af fælles biogasanlæg i kommunen. Den konkrete placering og udformning skal ske under hensyn til landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske interesser, samt under hensyn til nabobeboelse og øvrige interesser.

Kort 4.6-13 Tekniske anlæg (herunder områder til biogasanlæg)
Hent kort som pdf i A3RETNINGSLINJER - BIOGASANLÆG
4.49-13
Fælles biogasanlæg bør som udgangspunkt placeres indenfor det udpegede biogasområde, se Kort 4.6-13 Tekniske anlæg.

4.50-13
Såvel fælles biogasanlæg som gårdbiogasanlæg kan efter en konkret vurdering placeres udenfor det udpegede område.

4.51-13
Gode vej- og tilkørselsforhold skal sikres med henblik på minimering af generne for miljø og naboer.

4.52-13
Naturbeskyttelsesinteresser, kulturmiljøer og miljømæssige forhold skal tilgodeses.

4.53-13
Biogasanlæg inklusiv udearealer skal udformes under hensyntagen til at risiko for forurening af overfladevand og grundvandsressourcen skal undgås.

4.54-13
Biogasanlæg skal udformes under hensyntagen til det omkringliggende landskab og naboer med hensyn til placering af anlæggets elementer, farvevalg, arkitektur, byggematerialer og dimensioner på bebyggelsen.

4.55-13
Biogasanlæg skal udformes som et samlet og velordnet teknisk anlæg, der er indpasset i landskabet.

4.56-13
For det udpegede område ved Kæderup gælder særligt at anlægget skal gøres enkelt og præcist i det arkitektoniske udtryk. Der skal være en ren, veldefineret overgang mellem facade/anlæg og det åbne landskab.

REDEGØRELSE FOR RETNINGSLINJER - BIOGASANLÆG
Et biogasanlæg er et anlæg, der producerer biogas af biomasse. Gårdbiogasanlæg er mindre anlæg, der anvender gylle fra husdyrhold, mens fælles biogasanlæg er større og kan håndtere både gylle og andre typer materiale som fx husholdningsaffald.

Gribskov Kommune skal i kommuneplanen udpege beliggenheden fremtidige tekniske anlæg jævnfør Planlovens § 11a, stk. 5. Desuden er det en statslig interesse i den kommunale planlægning, at der udpeges biogasområder, forstået som områder kommunen vurderer særligt egnede til fælles biogasanlæg, Denne kommuneplan udpeger et sådant område ved Kæderup øst for Helsinge. Der kan dog også søges om etablering af fælles biogas-anlæg udenfor det udpegede biogasområde.

Ovenstående retningslinjer omhandler de hensyn og plan-overvejelser, der skal inddrages ved planlægning af såvel fælles biogasanlæg som gårdanlæg.

Særligt om vej og tilkørselsforhold
Transport af biomasse til og fra et fælles anlæg vil typisk foregå med lukkede tankbiler, hvilket vil betyde støjgener, hvorfor det er væsentligt at der sikres gode tilkørselsforhold, der dels sikrer at transporten ikke udgør en miljøbelastning for boligområder og dels sikrer, at transporten ikke skaber trængsel på det overordnede vejnet. Da en del af transporten til et fælles biogasanlæg må ventes at komme fra syd og dermed Hillerød Motorvejens forlængelse er det centralt at sikre en god adgang til denne ved placering af fælles biogasanlæg.

For det udpegede område ved Kæderup kan vejadgang eksempelvis ske fra Gribskovvej, hvorfra der skabes hensigtsmæssig forbindelse til det overordnede vejnet i form af Kildevejen og Hillerødmotorvejens forlængelse. Der kan opnås adgang til området af denne vej uden at tung transport vil skulle køre igennem boligområder. En adgang fra Hillerødvej er også en mulighed, mens frakørsel til Hillerødvej vil forudsætte, at der tages skridt til at hindre at venstresvingende sydgående lastbiler ikke sænker den øvrige trafik.

Særligt om landskab og udformning
Generelt set er fælles biogasanlæg store anlæg, der vil fremstå som markante i de fleste landskaber. Det vil være svært at undgå, at et anlæg i den skala vil påvirke landskabet væsentligt. Det er derfor vigtigt, at der i den konkrete planlægning af de enkelte anlæg tages skridt til at anlægget indpasses bedst muligt i de enkelte landskaber.

Generelt gælder at større bygninger i det åbne land skal placeres lavt i terrænet samt nedtones ved beplantning, enten skærmende beplantning eller som solitærtræer/trægrupper, der visuelt kan få bygningen ned i skala, jævnfør gældende retningslinjer for landskab i kommuneplanen.

Kæderup
I Kommuneplanen er landskabet opdelt i 10 landskabelige egne, med hver sin visuelle karakteristik. Området Kæderup en en del af det skovrige landskab øst for Helsinge. Området ligger i et åbent landskabsrum ved krydsningen mellem to af kommunens hovedveje og syd for jernbanen. Det åbne landskabsrum afgrænses markant af de højtliggende skovbryn ved Høbjerg Hegn og Gribskov. Området Kæderup ligger lavt i terrænet mellem/ved Tinghuse Å og Kædebro Å. Kædebro Å er rørlagt, men planlægges åbnet på sigt. Bebyggelsen i området er blandet. De mest markante bebyggelser er to større landbrugsejendomme henholdsvis syd og øst for området. Ejendommene ligger åbent i landskabet og giver området et præg af aktivt landbrugsområde. Øst for området ligger endvidere en markant ejendom/bolig højt på skråningen. Mod øst ligger en mindre samling husmandssteder, mere eller mindre afskærmet af beplantning. Samlet set opleves landskabets skala som stor på grund af de markante, højtliggende skovbryn, det relativt store, velafgrænsede rum, vejanlæg og landbrugsbygninger. Området er beliggende i den landskabelige egn Skovlandet. Skovranden ved Høbjerg Hegn og Gribskov er udpeget som bevaringsværdigt landskab, se afsnit 2.2 Landskab.

Særligt om overfladevand
Ved Kæderup tænkes den rørlagte Kædebro Å åbnet på sigt. Dette skal indtænkes i planlægningen både som et landskabs element med også i forhold til sikring mod tilløb af forurenet vand.

Særligt om drikkevandsinteresser
Forurening af grundvandsressourcen ved etablering af biogasanlæg skal undgås, jævnfør retningslinje 4.53-13. De vigtigste grundvandsressourcer for drikkevandsforsyningen er af staten udpeget som ’Områder med særlige drikkevandsinteresser’ (OSD). I disse områder skal der gøres en målrettet, ekstra indsats for at beskytte grundvandet, jævnfør retningslinje 1.12-13. I henhold til de statslige interesser skal OSD-områder så vidt muligt friholdes for byudvikling og der må ikke placeres særligt grundvandstruende virksomheder. Biogasanlæg er en potentielt grundvandstruende virksomhed (liste 2) i henhold til den statslige udmelding. Det betyder at biogasanlæg kan placeres indenfor OSD-område såfremt der ikke er alternative muligheder uden for OSD, samt at der er vægtige placeringshensyn for placeringen indenfor OSD. Der kræves endvidere en konkret vurdering og supplerende redegørelse.
Biogasområde Kæderup ligger udenfor OSD.

Hvem gør hvad
Biogasanlæg er omfattet af VVM-bekendtgørelsen. Såfremt der på anlægget foregår en forbrænding eller kemisk behandling og anlægget har kapacitet til at behandle mere end 100 tons biomasse pr. dag, vil anlægget være omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen hvilket betyder, at der altid skal udarbejdes VVM-redegørelse. De mest almindelige anlæg er dog anlæg, der behandler biomasseaffald ved en biologisk proces og disse anlæg er omfattet af bilag 2 i bekendtgørelsen. For anlæg på bilag 2 skal der foretages en VVM-screening og på baggrund af denne vurderes det, om der skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Hvis der udarbejdes en VVM-redegørelse, skal der efterfølgende laves en VVM-tilladelse i hvilken, der kan stilles vilkår til anlægget.
Biogasanlæg forudsætter desuden lokalplan eller landzone tilladelse.
Endelig forudsætter et anlæg miljøgodkendelse, såfremt kapaciteten på anlægget er over 30 tons biomasse pr. dag. Fælles biogasanlæg vil normalt ikke være omfattet af Risikobekendtgørelsen, fordi der normalt vil være oplagret langt mindre end 10 tons biogas, der er grænsen. Hvis der på biogasanlægget er kapacitet til oplag af 10 tons biogas eller mere, vil anlægget dog så også være omfattet af risikobekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsens punkter for risikoanlæg. Såfremt der udledes proces-spildevand fra anlægget forudsættes desuden en spildevands- eller en tilslutningstilladelse.

Fremtidig planlægning
Det forventes, at potentialet for biogasproduktion i hovedstadsområdet vil blive analyseret nærmere i planperioden. Resultatet af analyserne kan betyde, at der igangsættes konkret planlægning for fælles biogasanlæg.

Kommuneplan 2013-25