Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
REKREATIVT RUTENET 3.5
BYRÅDETS MÅL - REKREATIVT RUTENET
Byrådet vil løbende udbygge og skabe sammenhæng i det eksisterende rekreative rutenet. Det rekreative rutenet skal omfatte både vandre-,
cykel- og rideruter.

Udbygning af det rekreative rutenet skal ske med det formål, at forbedre adgangen til og oplevelsen af natur, landskab og kultur, forbedre muligheden for bevægelse og friluftsliv samt understøtte turismen.

Kort 3.5 Rekreativt rutenet


Hent kort som pdf i A3RETNINGSLINJER - REKREATIVT RUTENET
Rekreativt rutenet
3.33-13
Det rekreative rutenet omfatter eksisterende ruter som regionale og lokale cykelruter og vandreruter samt planlagte forbindelser, se Kort 3.5 Rekreativt rutenet.

3.34-13
Ved planlægning og etablering af nye anlæg, herunder vej- og baneanlæg, skal der tages højde for det rekreative rutenet, herunder at eventuel barrierevirkning undgås mest muligt.

Regionale cykelruter
3.35-13
Regionale cykelruter bør, og skal ved nyanlæg af delstrækninger, have sikrede skæringer over eller under barrierer, som veje, baner og vandløb, så ruternes oplevelsesværdi, sikkerhed og sammenhæng tilgodeses


REDEGØRELSE FOR RETNINGSLINJER - REKREATIVT RUTENET
Kommuneplanens rekreative rutenet er et vigtigt element i relation til borgernes mulighed for friluftsliv og bevægelse samt for turismen. Af naturbeskyttelseslovens formålsparagraf fremgår det, at befolkningen skal have adgang til at færdes og opholde sig i naturen.

Rekreativt rutenet
Det rekreative rutenet består af eksisterende ruter samt ønskede forbindelser. Det rekreative rutenet fremgår af Kort 3.5 Rekreativt rutenet.

Rutenettet kan bestå af mange forskellige typer adgangsveje; stier i eget tracé, stier langs veje, skov- og markveje, dele af mindre befærdede kommuneveje og private fællesveje. Belægningen på de forskellige delstrækninger vil derfor også være forskellig. Fordi rutenettet består af forskellige adgangsveje og ikke kun stier benyttes betegnelsen 'rute' frem for 'sti'.

Ved udbygning af rutenettet skal der sikres sammenhæng mellem det rekreative rutenet og trafikstinettet.

Ved udbygning af rutenettet skal sikres forbindelser mellem byer, fredede områder, fortidsminder, kyst, søer og kultur så det er muligt at komme fra det ene udflugtsmål til det andet. Det er vigtigt at stierne følger landskabets naturlige træk og leder gennem naturområder. Samtidig skal det også tilstræbes at der er sammenhæng til det stinet som allerede findes i statsskovsdistrikterne.

Det har vist sig at størstedelen af cykelturisterne bor på campingplads, vandrerhjem eller primitive lejrpladser. Cykelturister handler som regel på turen. Det tilstræbes derfor, at ruterne går forbi overnatnings- og indkøbsmuligheder.

Cykel-, ride- og vandreruter

Begreberne cykel-, ride- og vandrerute følger terminologien i 'Vejvisning på cykel-, ride- og vandreruter' udgivet af Vejdirektoratet.

Cykelruter inddeles i nationale, regionale og lokale cykelruter. Nationale cykelruter går gennem landsdele og har som regel en længde af over 200 km. Regionale cykelruter forløber gennem flere kommuner og er typisk længere end en dagstur med tilknytning til overnatningsfacilliteter på ruten. Lokale cykelruter er kortere ruter og dagsture beregnet til fritidsformål for borgere eller turister.


Vandre- og rideruter inddeles i længere eller kortere ruter. De længere ruter er som regel over 30 km og med tilknytning til overnatningsfacilliteter på ruten.

De eksisterende ruter i kommunen er regionale og lokale cykelruter og vandreruter, se Kort 3.5 Rekreativt rutenet. Efterhånden som der i gennem kommunens stiplanlægning fastlægges og etableres nye ruter kan de optages i kommuneplanen.

Planlagte forbindelser
Med planlagte forbindelser menes strækninger hvor Byrådet ønsker, at der etableres en rekreativ forbindelse, men hvor det endelige forløb eller type af en fremtidig rute endnu ikke er fastlagt.

Følgende ønskede forbindelser er udpeget i kommuneplanen:

  • manglende dele af de såkaldte søstier, det vil sige stierne omkring Arresø og Esrum sø,
  • en forbindelse mellem Esrum Sø via Esrum Kanal til kysten,
  • en forbindelse mellem Arresø og kysten.

I forbindelse med en fremtidig planlægning for disse forbindelser kan det endelige forløb ændres, herunder også hvorvidt de på Kort 3.5 skitserede strækninger kommer til at indgå eller der vælges et lidt andet forløb.

De ønskede forbindelser der er udpeget i kommuneplanen følger et hovedprincip om at understøtte fingerbystrukturen som er defineret for hovedstadsområdet og fremgår af Fingerplan 2013. Dette princip er overført til kommuneplanen fra Regionplan 2005. I forhold til hovedprincippet mangler i Gribskov Kommune, foruden ovennævnte forbindelser, også en 'ringsti', det vil sige en forbindelse på tværs af finger- og kilestrukturen. En sådan 'ringsti' er derfor ønsket nord for Helsinge mellem Arresø, Tisvildestien og til Gribskov. En nærmere placering af en sådan fremtidig ringsti er endnu ikke skitseret og stien er derfor ikke angivet på Kort 3.5 Rekreativt rutenet.

Andre stier, spor m.m.
Udover de ruter og planlagte forbindelser der er udpeget i kommuneplanen, findes et fintmasket net af stier og adgangsveje i kommunen af stor rekreativ værdi, herunder markstier, trampestier, kirkestier og skovstier. Der er startet kortlægning af disse stier som opdateres løbende. Kortlægningen kan ses på kommunens digitale kort.

Hvem gør hvad
Kommunen varetager administrationen af Naturbeskyttelsesloven, herunder offentlighedens adgang til naturen.

Kommunen fastlægger det overordnede rekreative rutenet i kommuneplanen for at sikre muligheden for at rutenettet kan etableres og mindske barrierevirkningen. Den endelige fastlæggelse af tracé og etablering af de planlagte forbindelser sker i forbindelse med stiplanlægningen eller gennem konkrete projekter.

Kommunen udfører og koordinerer skiltning af de nationale, regionale og lokale cykelruter, som vurderes at opfylde nærmere krav til sikkerhed og fremkommelighed.

Kommunen detailplanlægger, realiserer og drifter stier i henhold til vejloven og naturbeskyttelsesloven. Kommunen vedligeholder vej- og stifortegnelse over kommunens veje og stier.

Fremtidig planlægning
I den kommende planperiode vil der blive arbejdet med en grøn og blå struktur for kommunen som helhed. Det vil blive vurderet om det rekreative rutenet kan integreres bedre i denne overordnede struktur for at styrke den rekreative værdi. Der kan læses mere herom i hovedstrukturens afsnit om grøn og blå struktur.

Som en del af dette arbejde forventes det, at der vil der blive fastlagt nærmere målsætninger for udbygningen af det rekreative rutenet samt udarbejdet mere konkrete principper for udbygningen af nettet. I forbindelse hermed skal det undersøges hvordan rutenettet kan udvides med rideruter, særligt mellem de statsejede arealer, hvor der allerede findes ridestier. Endvidere skal undersøges om der kan skabes bedre forbindelser til nabokommunerne samt om der kan igangsættes en nærmere planlægning for søstierne.

Kommuneplan 2013-25