Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
1.C.06 CENTEROMRÅDE I HELSINGE BYMIDTE


1.C.06Centerområde i Helsinge bymidte
AnvendelseOmrådet er centerområde og anvendelsen er helårsboliger, handel, service og mindre fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne, samt offentlige formål, herunder større offentlige institutioner.

De forskellige anvendelsestyper lokaliseres efter principperne i kortet nedenfor indenfor de enkelte delområder.
ButiksstørrelserDagligvarebutikker:
Max. 3.500 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Udvalgsvarebutikker:
Max. 2.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Inden for området må der udnyttes max. 45.000 m2 bruttoetageareal i alt til butiksformål.
ZonestatusByzone
GrundstørrelserI området ved Hammerichsvej og syd for Vestergade må der ikke udstykkes grunde mindre end 500 m2.

Ved opførelse af dobbelthuse og tofamiliehuse skal der være 500 m2 grund pr. bolig, uanset om grunden udstykkes eller ej.

I de øvrige områder fastsættes grundstørrelser på grundlag af en samlet vurdering af områdets karakter og anvendelse.
BebyggelsesprocentVed bebyggelse af de på kort nedenfor viste områder skal bebyggelsesprocenten mindst være 50 for de enkelte områder som helhed.

Inden for gymnasiets delområde reguleres bebyggelsen gennem udlæg af byggezoner og max. etageantal, således at bebyggelsesprocenten for dette område som helhed ikke overstiger 40.
Bebyggelsens omfang og udformningPå kortet nedenfor er vist de primære områder for ny bebyggelse samt bebyggelsens art og anvendelse.

Området ved stationspladsen skal bearbejdes, så der opnås en bedre fysisk og visuel forbindelse mellem Gågaden og stationsområdet. Ved ny bebyggelse skal byggeriet planlægges og udføres, så der stadig er passager og forbindelser mellem de overordnede vejforløb.

I de øvrige områder inden for centerringen kan der opføres ny bebyggelse ved fortætning af de enkelte ejendomme.

Bestemmelser for skilte, facader og byudstyr skal tage højde for delområdernes karakter.

I området ved Hammerichsvej og syd for Vestergade kan fortætning ske ved opførelse af nye enfamiliehuse eller ved opførelse og indretning af dobbelthuse og tofamiliehuse.

I området ved NAG og bag Domhuset skal der primært opføres nye boliger og butikker i takt med udflytningen af virksomhederne. Ved ny bebyggelse fastsættes vilkår for byggeriets udformning, højder og omfang på grundlag af karakteren af den omgivende bebyggelse og byggeriets anvendelse.

Inden for gymnasiets delområde må bebyggelsen ikke opføres i mere end 3 etager og med en facadehøjde på max. 11 m.
Opholds- og friarealerOmrådet fra Kirken over Gadekæret og Møllebakken til Rådhuset skal være centerområdets grønne element, og forbindelserne over centerringen skal bearbejdes, så der opnås gode fysiske og visuelle forbindelser.

Ved ny bebyggelse skal der udlægges opholdsarealer i terræn og/eller som altaner og tagterrasser. Størrelsen fastlægges under hensyn til byggeriets størrelse og anvendelse.
Infrastruktur og parkeringCenterområdets trafikale struktur skal fastholdes. Der må ikke reduceres i antallet af parkeringspladser indenfor centerområdet.

Ved ny bebyggelse på eksisterende parkeringsarealer skal der anlægges nye parkeringspladser indenfor området, f.eks. i form af parkeringshuse og –kældre.
BemærkningI dele af området (Stationsområdet) er kortlagt risiko for oversvømmelse, jævnfør kort 2.6 a Klimatilpasning, oversvømmelseskort. Ved den fremtidige planlægning af området skal risiko for oversvømmelse vurderes nærmere, blandt andet ved undersøgelse af lokal hydrologi og jordbundsforhold. Deraf kan følge, om der kan opføres byggeri på de udsatte dele af arealet og i så fald ud fra hvilke krav, byggeriet kan opføres. Læs mere i kommuneplanens afsnit 2.6 Klimatilpasning.

Kortbilag: Udviklingsområder

Kommuneplan 2013-25