Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
AFFALDSANLÆG 4.7
BYRÅDETS MÅL - AFFALDSANLÆG
Byrådets mål beskrevet i Gribskov Kommunes Affaldsplan 2009-2012 er at forebygge dannelsen af affald, at udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensyntagen til miljø, økonomi og service samt at øge kvalitet og effektivitet i kommunens affaldsordninger.

Kort 4.6-13 Tekniske anlæg (herunder affaldsanlæg)
Hent kort som pdf i A3


RETNINGSLINJER - AFFALDSANLÆG
4.24-13
Anlæg til at modtage, behandle, omlaste eller deponere affald må ikke lokaliseres i områder, hvor der kan opstå konflikt med andre væsentlige planmæssige interesser, med mindre særlige forhold eller overordnede hensyn taler herfor.

4.25-13
Der må i den kommunale planlægning ikke udlægges arealer således, at afstanden mellem forureningsfølsom arealanvendelse og affaldsanlæg nævnt i tabellen nedenfor bliver mindre end de anførte, med mindre det ved undersøgelser godtgøres over for den overordnede planmyndighed, at der ikke er miljømæssige gener forbundet hermed.

AffaldsanlægAfstandskrav (Meter)
Deponeringsanlæg
Biogasanlæg
Regionale komposteringsanlæg for haveaffald
Komposteringsanlæg for andet end haveaffald
Nedknusningsanlæg
Komposteringsanlæg for haveaffald
Affaldsforbrændingsanlæg
Slamforbrændingsanlæg
Slammineraliseringsanlæg
Slamtørringsanlæg
500
500
500
500
500
300
150
150
100
100


REDEGØRELSE FOR RETNINGSLINJER - AFFALDSANLÆG
Affaldsanlæg er anlæg, der modtager, behandler, omlaster eller deponerer affald.

I retningslinjerne nævnes forureningsfølsomme arealanvendelser, det omfatter eksempelvis boliger, sommerhuse og andre rekreative formål samt til en vis grad kontorer, privat og offentlig administration og serviceerhverv.

Der er ikke i planperioden planlagt etablering af nye affaldsanlæg i Gribskov Kommune. Behovet for behandling af affald (forbrænding, kompostering, deponering med videre) opfyldes via interressentmedlemskabet i I/S Vestforbrænding. Vestforbrænding etablerer de ordninger, der er lovkrav om, og de ordninger interessentkommunerne ønsker. Som eksempler kan nævnes forbrænding af affald, kompostering af haveaffald, indsamling af flasker/papir samt indsamling og behandling af klinisk risikoaffald.

Gribskov Kommunes Affaldsplan er en sektorplan, hvor kommunens fokusområder er beskrevet. I den forbindelse er der udarbejdet en affaldskortlægning og en prognosedel for kommunens frembringelse af affald. Affaldskortlægningen beskriver de forskellige indsamlingsordninger, mængderne, fraktionerne med mere.

På Gribskov Kommunes to genbrugsstationer blev der i 2011 modtaget ca. 33 ton affald. Dette affald blev efterfølgende behandlet således, at 73,6 % blev genanvendt, 22,4 % blev brændt, 3,7 % blev deponeret og 0,4% blev speciel behandlet.

De eksisterende affaldsanlæg (omlaste- og genbrugsstationer) godkendes efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. (LBK nr. 879 af 26/06/2010)

Hvem gør hvad
Ansvaret for affaldsplanlægning samt for indsamling og behandling af affald er placeret hos kommunerne. Det er derfor kommunerne, der har den centrale rolle i at opfylde de nationale mål og hensigter, som er beskrevet i Affaldsstrategi 2009-2012 samt i den kommende Affaldsstrategi.

Fremtidig planlægning
Den nuværende affaldsplan gælder frem til 1. januar 2014. Den kommunale Affaldsplan bygger på den nationale affaldsstrategi. Den strategi er endnu ikke vedtaget og offentliggjort, og på den baggrund forlænges Affaldsplan 2009-2012. I løbet af 2013 vil et udkast til ny Affaldsplan blive sendt i offentlig høring samt blive politisk behandlet.

Kommuneplan 2013-25