Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
VINDMØLLER OG ANLÆG TIL VEDVARENDE ENERGI 4.10
BYRÅDETS MÅL - VINDMØLLER OG ANLÆG TIL VEDVARENDE ENERGI
Det er byrådets mål at medvirke til, at der sker en rimelig udnyttelse af vindenergien i Gribskov Kommune under hensyn til landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske interesser, samt under hensyn til nabobeboelse og øvrige interesser.

Det skal være muligt at opsætte anlæg til produktion af vedvarende energi, men det er vigtigt at anlæg opsættes under hensyntagen til det enkelte steds karakter og eventuelle beskyttelseshensyn.

Kort 4.6-13 Tekniske anlæg (herunder vindmøller og solvarmeanlæg)
Hent kort som pdf i A3


RETNINGSLINJER - VINDMØLLER OG ANLÆG TIL VEDVARENDE ENERGI
Store vindmøller

4.30 -13
Der kan kun opstilles store vindmøller inden for områder, der er udlagt som vindmølleområder i kommuneplanen.

4.31-13
Der må ikke i kommune- og lokalplanlægningen inden for en radius af 500 meter omkring store vindmøller udlægges arealer til støjfølsom anvendelse, med mindre kommunen ved undersøgelser har godtgjort, at der ikke er uacceptable visuelle, miljømæssige eller sikkerhedsmæssige gener forbundet hermed.

4.32-13
Store vindmøller kan ikke udskiftes.

Husstandsvindmøller

4.33-13
Husstandsvindmøller må være maksimalt 25 meter høje.

4.34-13
Husstandsvindmøller kan efter en konkret vurdering og på baggrund af en landzonetilladelse opstilles, såfremt de placeres enkeltvis i umiddelbar nærhed af bygningerne på fritliggende ejendomme.

4.35-13
Placering af husstandsvindmøller i beskyttelsesområder kan tillades efter en konkret vurdering, såfremt landskabs-, natur- og kulturværdierne ikke forringes.

4.36-13
Placering af husstandsvindmøller i kystnærhedszonen kan tillades efter en konkret vurdering, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse.

4.37-13
Der må ikke opstilles husstandsvindmøller i internationale fuglebeskyttelsesområder og habitatområder. Hvis der placeres en husstandsvindmølle inden for en randzone på op til 800 meter fra et internationalt beskyttelsesområde, skal der redegøres for vindmøllens eventuelle påvirkning af områdets dyre- og planteliv.

4.38-13
Husstandsvindmøller skal placeres således, at de visuelt opfattes som tilhørende ejendommens bygningskompleks. Der skal fra møllen være en afstand på mindst 300 meter til byområde og anden beboelse, og møllen skal placeres under størst mulig hensyntagen til naboejendomme og landskab.

4.39-13
Udskiftning og sanering af husstandsvindmøller kan kun ske uden tilladelse, hvis møllens fysiske udseende ikke ændres væsentligt.

Generelle afstandskrav til vindmøller

4.40-13
Vindmøller må ikke opstilles nærmere skel mod jernbanestrækninger end totalhøjden plus 10 meter.

4.41-13
Vindmøller skal placeres i en afstand fra deklarationsarealet for højspændingsledninger på minimum møllens totalhøjde.

4.42-13
I områder, hvor der er overordnede radiokædeforbindelser, eller hvor maritime radioanlæg er placeret, vil tilladelse til opstilling af vindmøller bero på en konkret vurdering af, om møllerne kan forstyrre forbindelsen. De bør placeres mindst 200 meter fra radiokædesigtelinier. Oplysning om de overordnede radiokædeforbindelser kan fås ved henvendelse til Erhvervsstyrelsen.

Anlæg til produktion af vedvarende energi

4.43-13
Anlæg til produktion af vedvarende energi skal udformes og placeres under hensyntagen til beskyttelseshensyn, herunder udpegede af kulturmiljøer, fredninger og landskabelige interesser. Tilpasning kan eksempelvis ske ved at integrere anlægget i bygningen, ved at placere anlægget adskilt fra bygningen eller ved valg af udformning og farve af anlægget.

4.44-13
Der er reserveret areal til placering af solvarme- og solcelleanlæg på matr. nr. 3c Ammendrup By, Helsinge.


REDEGØRELSE FOR RETNINGSLINJER - VINDMØLLER OG ANLÆG TIL VEDVARENDE ENERGI
Kort om vindmøller
Gribskov Kommune skal i kommuneplanen udpege beliggenheden af tekniske anlæg, herunder vindmøller, jævnfør Planlovens § 11a, stk. 1, pkt 5. For store vindmøller skal der udpeges områder til opstilling af møllerne i kommuneplanen, mens husstandsvindmøller kræver landzonetilladelse.

Definitioner
Husstandsvindmølle: Enkeltstående mølle med spinkel konstruktion og med en totalhøjde på maksimalt 25 meter.
Stor vindmølle: Vindmølle med en totalhøjde på mere end 25 meter.
Totalhøjde på vindmøller: Højden målt til vingespids, når spidsen er højest over terræn.

Vindmøllecirkulæret
Kravene til opstilling af vindmøller er fastsat i Vindmøllecirkulæret (CIR nr. 9295 af 22/05/2009). Der stilles i cirkulæret krav om, at der ved planlægningen for vindmøller tages omfattende hensyn til den landskabelige påvirkning. For store vindmøller gælder der, at de kun må opstilles inden for områder, der er udpeget specifikt hertil i en kommuneplan, mens opstilling af husstandsvindmøller kræver landzonetilladelse. Store vindmøller må ikke opstilles nærmere nabobeboelse end 4 gange møllens totalhøjde, og ved planlægning for en eller flere store vindmøller nærmere nabobeboelse end 500 meter skal redegørelsen for planforslaget særligt belyse omfanget af generne for nabobeboelsen. Endvidere stilles der krav om, at der ved udpegning af vindmølleområder skal udarbejdes en redegørelse med en generel vurdering af, hvorledes møllerne vil påvirke nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og de jordbrugsmæssige interesser, samt oplysning om områdets vindenergimæssige egnethed til opstilling af vindmøller. Ved opstilling af vindmøller skal der derudover tages hensyn til flysikkerheden, overordnede radiokædeforbindelser og maritime radioanlæg.

Støj
Miljøministeriets bekendtgørelse om støj fra vindmøller (BEK nr. 1284 af 15/12/2011) fastsætter grænseværdier for støj; herunder lavfrekvensstøj.
Overholdelse af disse krav skal dokumenteres i ansøgningsfasen. For store møller anbefales det, at støjgrænsen også overholdes til beboelsen på den ejendom, hvor møllerne opstilles.

Udseende
For at sikre et harmonisk helhedsindtryk, og for at møllerne bedst muligt falder ind i omgivelserne, anbefaler kommunen at møllerne udformes som lukkede rørtårne i en ens lysegrå farve med ikke-reflekterende overflader. Belysning, skilte og reklamer bør ikke anbringes på vindmøllerne.

Høring af statslige myndigheder
Ved placering af møller ved radiokædeforbindelser skal der indhentes tilladelse fra Erhvervsstyrelsen. Som hovedregel skal der holdes en afstand på 200 meter fra overordnede radiokædeforbindelser og maritime anlæg til vindmøller.
Ved placering af møller inden for en radius af 5 km fra forsvarets øvepladser samt skyde- og øvelsesterræner skal Forsvarsministeriet høres.
De højdebegrænsende servitutter omkring luftfartsradionavigationsanlæg skal respekteres, og der bør ikke anbringes vindmøller i nærheden af disse anlæg, som kan forringe luftfartens sikkerhed, uden at sådanne projekter har været forelagt Trafikstyrelsen til udtalelse. Der skal ske en høring af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste ved opstilling af vindmøller nærmere end 12 km fra Forsvarsministeriets flyvepladser. Trafikstyrelsren orienteres, såfremt der i forbindelse med et kommuneplantillæg med VVM gives tilladelse til vindmøller større end 100 meter. Trafikstyrelsen vil derefter i hvert enkelt tilfælde vurdere, om der er behov for afmærkning. vil derefter i hvert enkelt tilfælde vurdere, om der er behov for afmærkning.

Store vindmøller i Gribskov Kommune
Der er placeret én stor vindmølle i Gribskov Kommune. Denne er ikke opsat inden for et udpeget vindmølleområde, eftersom den er opsat før det blev påkrævet at store vindmøller skal stå inden for udpegede vindmølleområder. Hvis møllen skal udskiftes vil det derfor kræve at området kan udpeges til vindmølleområde. Der har i den foregående planperiode været foretaget en undersøgelse af muligheden for at udpege områder i Gribskov Kommune til opstilling af store vindmøller. Der har i undersøgelsen været taget udgangspunkt i de områder i kommunen hvor afstandskravet til nabobeboelse er overholdt. Det drejer sig om 17 områder. Disse 17 områder har været undersøgt nærmere i forhold til øvrige placeringshensyn såsom beskyttet natur (blandt andet fredede områder, § 3 og natura 2000 områder) kulturhistorie, landskab og produktionskapacitet i området. På baggrund af denne undersøgelse er der foretaget en afvejning mellem beskyttelsesværdier, menneskelige hensyn og styrkelsen af alternative energikilder. Det er vurderet, at der ikke er nogen af disse 17 områder, der er egnet til opstilling af store vindmøller. Byrådet har derfor vedtaget, at der ikke skal udpeges områder til opstilling af store vindmøller inden for denne planperiode.

Husstandsvindmøller
Opstilling af husstandsvindmøller kan kun ske efter landzonetilladelse eller på baggrund af en bonuslokalplan. Ved opstilling af husstandsvindmøller skal der tages størst mulig hensyn til nabobeboelse og til de øvrige regionale interesser, der er knyttet til anvendelsen af det åbne land, herunder hensyn til de naturmæssige, landskabelige og kulturhistoriske værdier samt hensyn til råstofindvinding og jordbrug. Inden for kystnærhedszonen og de regionale friluftsområder skal der vises særlig stor tilbageholdenhed med opstilling af husstandsvindmøller. I forbindelse med landzoneadministrationen skal der altid foretages en konkret vurdering af nye husstandsvindmøller ud fra blandt andet landskabelige forhold.
Tilladelse til husstandsmøller sker efter en konkret vurdering af møllen og hvis den ændres væsentlig ændrer det udgangspunktet for tilladelsen. I forbindelse med tilladelse til husstandsvindmøller, vil der blive stillet vilkår om, at såfremt denne henstår ude af drift i 1 år eller mere, skal den fjernes af ejeren uden udgift for Gribskov Kommune.

VVM-pligt og VVM-tilladelser
Ifølge bestemmelser efter planloven skal der for projekter med møller højere end 80 meter (til vingespids) eller med mere end 3 møller udarbejdes en særlig redegørelse for Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM-redegørelse). Formålet er at undersøge og vurdere alle miljøkonsekvenser for omgivelserne. Husstandsmøller er under 25 meter og opstilles enkeltvis, men også mindre vindmølleprojekter kan i særlige tilfælde udløse VVM-pligt. Dette vurderes konkret af kommunen i forhold til en lang række kriterier, blandt andet det pågældende områdes eventuelle særlige følsomhed.

Radiokæder
Kommuneplanen skal sørge for, at radiokæder, der indgår i regional, interregional eller international telekommunikation, ikke forstyrres af vindmøller. Disse kan, hvis højden overstiger 20 meter, forstyrre transmissionen af radiosignalerne.
Materiale angående planlægning og opstilling af vindmøller i nærheden af en overordnet radiokæde skal sendes til de relevante radiokædeoperatører, som findes tilgængelige på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Afstand til veje og jernbaner.
Som udgangspunkt kan vindmøller opstilles med en afstand på 1 gang møllens totalhøjde fra veje og jernbaner. I en zone mellem 1 og 1,7 gange møllens totalhøjde kan der optræde sikkerhedsmæssige forhold som der skal tages hensyn til. Der kan dog opstilles vindmøller i denne zone medmindre Vejdirektoratet eller Banedanmark fremkommer med begrundelse for, at vindmøllerne skal opstilles længere væk.

Anlæg til produktion af vedvarende energi
Vedvarende energi er en vigtig del af fremtidens energiforsyning. Det skal være muligt at opsætte anlæg til produktion af vedvarende energi, men det er vigtigt at anlæg opsættes under hensyntagen til det enkelte steds karakter og eventuelle beskyttelseshensyn. Det vurderes i forbindelse med den enkelte sagsbehandling, hvordan et hensyn bedst kan indarbejdes. Dette gælder også for arealer udpeget til formålet i retningslinjerne.

Området ved Ammendrup, der jævnfør retningslinje 4.44-13, udpeges til solvarme- og solcelleanlæg, ligger indenfor Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Se mere i redegørelsen 'Drikkevandsinteresser' som findes her.

Hvem gør hvad
Gribskov Kommune har ansvaret for at udpege områder til lokalisering af store vindmøller op til 150 meter. Kommunen skal derudover lokalplanlægge for vindmøller inden for de i kommuneplanen eventuelt udpegede vindmølleområder. Det er Naturstyrelsen, der har myndighedskompetencen for landbaserede vindmøller på 150 meters totalhøjde og derover. Kommunen er myndighed, når der skal gives landzonetilladelse til opstilling af husstandsvindmøller.
Kommunen er også myndighed, når støjbelastningen fra vindmøller skal godkendes jævnfør Miljøministeriets bekendtgørelse om støj fra vindmøller.

Planlægning og beslutning om vindmøller på havet foretages af Energistyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Gribskov Kommune skal give tilladelse til opsætning af anlæg til vedvarende energi, hvis der er forhold i eksempelvis bygningsreglement, lokalplan, bygningsvedtægt, tinglyst deklaration, der kræver det. Ved opsætning af anlæg til vedvarende energi skal det sikres at anlægget er i overensstemmelse med gældende lokalplaner, bygningsreglement, tinglyste deklarationer med mere også selv om der ikke er krav om egentlig tilladelse.

Gribskov Kommune har ansvar for eventuelle dispensationssager i henhold til Naturbeskyttelsesloven (LBK nr. 933 af 24/09/2009), på nær Naturbeskyttelseslovens §15 om kystbeskyttelse, som Naturstyrelsen administrerer.
Gribskov Kommune er tilsynsmyndighed for fredninger, og skal derfor være med til at sikre at loven overholdes, men det er Fredningsnævnet, der træffer afgørelser.

Ved opsætning af større anlæg til vedvarende energi skal der enten gives landzonetilladelse eller udarbejdes administrationsgrundlag i form af en lokalplan.

Kommuneplan 2013-25