Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
LAVBUNDSAREALER 2.5
BYRÅDETS MÅL - LAVBUNDSAREALER
Det er Byrådets mål at bevare lavbundsarealer fri for byggeri og anlæg for at sikre eksisterende natur, for at sikre mulighed for genopretning af natur og miljø samt for at sikre mulighed for klimatilpasning.

Kort 2.5 Lavbundsarealer


Hent kort som pdf i A3


RETNINGSLINJER - LAVBUNDSAREALER
2.49-13
Arealer udpeget som lavbundsarealer fremgår af Kort 2.5 Lavbundsarealer.

2.50-13
Der må ikke deponeres jord eller ske terrænregulering i lavbundsarealerne, som kan forhindre mulighed for senere at genskabe det naturlige vådområde.


REDEGØRELSE FOR RETNINGSLINJER - LAVBUNDSAREALER
Lavbundsarealer er lavtliggende områder, tidligere enge og moser, afvandede søer og tørlagte kyststrækninger samt tidligere fjordarme, som nu i vidt omfang er opdyrket landbrugsmæssigt.

Formålet med udpegningen af lavbundsarealer er blandt andet at reservere dem til fremtidige naturområder og til initiativer, der forbedrer vandmiljøet.

Hensigten med udpegningen af lavbundsarealer er generelt at sikre mulighed for at bevare og for gennem naturgenopretningsprojekter at genskabe nogle af de naturtyper, enge, moser og lavvandede søer, som især er gået tilbage på grund af intensiv dræning og dyrkning, og i kommunen også på grund af omfattende by - og sommerhusvækst.

Derudover udpeges lavbundsområder med det mål, at der ved genopretning af vådområder kan reduceres i tilførsel af næringsstoffer, især kvælstof og fosfor fra landbruget, til vandmiljøet.

Lavbundsarelalerne giver desuden en mulighed for at opstuve regnvand ved ekstremhændelser for derved at sikre, at andre arealer, hvor skaden ville være større, ikke oversvømmes. Denne klimavinkel behandles nærmere i afsnit 2.6 Klimatilpasning.

Naturmæssigt højest prioriteret er de lavbundsarealer, der ligger inden for kommuneplanens naturbeskyttelsesområder og økologiske forbindelser. Ved naturgenopretningsprojekter, eller når vandløb reguleres for at genskabe en tilfredsstillende natur- og miljøkvalitet indenfor lavbundsarealerne, skal væsentlige kulturhistoriske interesser søges sikret/integreret.

Hvad er arealerne sårbare overfor?
Lavbundsarealer er sårbare overfor grundvandssænkning. Arealerne består oftest af tørvejorder. Når tørvejord afvandes, starter en forbrænding af tørven, hvorved terrænet sætter sig 1-3 cm om året. Samtidig frigives kvælstof og kuldioxid (CO2) til atmosfæren. Denne omsætning kan fortsætte, indtil tørven er mineraliseret (omsat). Mange intensivt dyrkede arealer er blevet mere våde på grund af sætninger, hvilket betyder, at de efterhånden må tages ud af omdrift. Landbrugsmæssigt vil de derefter kun kunne benyttes til afgræsning eller høslæt.

Hvordan tages hensyn til lavbundsarealer?
Alle lavbundsarealer skal så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg, som ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt for jordbrugsdrift, og som forhindrer senere genopretning til vådområde eller andre naturområder. På lavbundsarealer må der ikke meddeles tilladelse til byggeri og anlæg m.v., som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes. (CIR nr. 132 af 15/07/1998, §3, jævnfør LBK 587 af 27/05/2013).

Der må ikke påfyldes jord i lavbundsarealerne, jævnfør retningslinje 2.50-13.

Det er blandt andet vigtigt at hindre grundvandssænkning i lavbundsområderne og deres tilgrænsende områder, både fordi det påvirker naturens og miljøets tilstand, og fordi der netop her ofte findes kulturhistoriske spor, for eksempel bopladser, som ødelægges ved udtørring. En del af de udyrkede lavbundsarealer er desuden beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3 (LBK nr. 0933 af 24/09/2009).

Hvem gør hvad
Kommunen har efter Planloven ansvaret for at udpege lavbundsarealer i kommuneplanen (Planlovens §11a, stk.1, nr 13 (LBK nr. 587 af 27/05/2013)).

Fremtidig planlægning
I planperioden vil der blive arbejdet på en samtænkning af udpegningen af lavbundsarealer og klimaforandringer med henblik på en vurdering af, om der kan udpeges arealer til vandopstuvning. I vurderingen skal også indgå lavbundsarealets potentiale som naturgenopretningsområde.

Kommuneplan 2013-25