Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
PARKERING 4.4
BYRÅDETS MÅL - PARKERINGSPLADSER
De enkelte by- og sommerhusområder skal have tilstrækkelige parkeringsarealer til, at disse virker hensigtsmæssigt for både brugeren og for omgivelserne.

Kort 4.4 Parkering
Hent kort som pdf i A3


RETNINGSLINJER - PARKERINGSPLADSER
4.12-13
Der skal anlægges tilstrækkelige parkeringsarealer til, at bebyggelsens beboere, de beskæftigede i bebyggelsen, besøgende, kunder, leverandører og andre kan parkere deres biler, motorcykler, knallerter, cykler med videre på ejendommens område.

4.13-13
På ejendommens område skal der mindst anlægges følgende antal parkeringspladser til personbiler:

Boliger:
 • Ved åben lav bebyggelse: 2 parkeringspladser pr. bolig
 • Ved tæt-lav bebyggelse: 2 parkeringspladser pr. bolig
 • Ved etagebebyggelse: 1½ parkeringsplads pr. bolig
 • I centerområder: 1 parkeringsplads pr. 75 m² boligareal

Virksomheder og offentlige formål:
 • Kontorbebyggelse: 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal
 • Butiksbebyggelse: 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal
 • Store dagligvarebutikker (over 1.000 m2): 1 parkeringsplads pr. 25 m² etageareal
 • Industri-, håndværks- og erhvervsbyggeri: 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal
 • Hotel og restaurant m.v.: 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal
 • Forsamlingslokaler, selskabslokaler, biografer m.v.: 1 parkeringsplads pr. 10 m² etageareal
 • Bebyggelse til kulturelle formål: 1 plads pr. 50 m² etageareal

For sommerhusejendomme gælder, at parkering skal ske på egen grund. Der skal udlægges og om fornødent anlægges 2 parkeringspladser pr. bolig.

For andre bygningstyper end de nævnte vil byrådet fastsætte kravet til antal parkeringspladser efter en konkret vurdering.

4.14-13
Byrådet kan i særlige tilfælde bestemme, at der anlægges areal til færre parkeringspladser end ovenfor nævnt. Det kan eksempelvis gælde ældreboliger, lagerhaller eller store erhvervsbygninger med få ansatte.

4.15-13
Byrådet kan ligeledes i særlige tilfælde bestemme, at der anlægges flere parkeringspladser end ovenfor nævnt, hvis den pågældende bebyggelse anvendes på en sådan måde, at det efter Byrådets skøn medfører et særlig stort parkeringsbehov.

4.16-13
I boligområder og sommerhusområder må der ikke parkeres køretøjer med totalvægt over 3500 kg.

4.17-13
Parkeringsanlæg i områder med særlige drikkevandsinteresser skal sikres imod, at der sker nedsivning af forurenet vand.

4.18-13
Der kan oprettes pendler-parkeringspladser ved kommende lokalbane stationer ved henholdsvis Høbjerg Hegn og Helsinge Nord.

REDEGØRELSE FOR RETNINGSLINJER - PARKERINGSPLADSER
En velfungerende parkeringsløsning er én af forudsætningerne for, at en bebyggelse eller et byområde opleves som god. Parkeringen er velfungerende, når der er et tilstrækkeligt antal parkeringspladser til biler, cykler og lignende, samt når der er en fornuftig adgang og nærhed til pladser og anlæg.

Retningslinjerne er generelle retningslinjer for parkering. De er således gældende, hvis der ikke er beskrevet andet under de enkelte rammer, eller hvis der ikke i en lokalplan er fastsat andre bestemmelser for parkering.

Generelt skal parkeringen ske på egen grund. Der vil dog i byområderne, særligt i Helsinge, Græsted og Gilleleje, være mulighed for at etablere parkering på anden vis. Hvis det eksempelvis ikke er muligt at etablere et tilstrækkeligt antal parkeringspladser på egen grund, kan Byrådet godkende, at der i stedet sker en indbetaling til parkeringsfonden. Det vil også i større byomdannelsesprojekter være relevant at arbejde med fælles parkeringsløsninger for enkeltområder. Parkeringsbehovet i sådanne projekter vil normalt blive defineret i forbindelse med lokalplanlægningen.

Ovenstående parkeringsnormer vurderes, at give en tilstrækkelig kapacitet, men for særlige anvendelser er der ikke fastsat specifikke normer, det gælder for eksempel idrætshaller og lignende idrætsfaciliteter, hvor der bør foretages en konkret vurdering ud fra areal, anvendelse og antal brugere.

Parkering skal forstås som parkering i færdselslovens forstand og gælder således for indregistrerede køretøjer.

Hvor der er særlige behov for arealer til af- og pålæsning med videre, skal dette sikres i forbindelse med gennemførelsen af projektet.

Særligt om drikkevandsinteresser
Parkeringsanlæg i områder med særlige drikkevandsinteresser skal sikres mod nedsivning af forurenet vand. For mindre parkeringsarealer kan overfladevand afledes ved diffus nedsivning gennem et biologisk aktivt jordlag, mens der for større arealer skal gøres en særlig indsats for at sikre drikkevandet mod forurening,

Områderne, der udpeges til pendlerparkering, jf retningslinje 4.18-13, ligger indenfor Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
Se mere i redegørelsen 'Drikkevandsinteresser' som findes her.

Hvem gør hvad
Det er den enkelte bygherre, der har ansvaret for at etablere de nødvendige parkeringspladser. Kommunen bestyrer parkeringsfonden og anlægger offentlige parkeringspladser i det omfang, der er midler til det i blandt andet parkeringsfonden.

Kommunen påser i lokalplanlægningen og i byggesagsbehandlingen, at der etableres det nødvendige antal parkeringspladser.

Kommuneplan 2013-25