Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
ÅDALEN
Området er dannet som en smeltevandsfloddal og litorinafjord. Omkring ådalen er der mod øst og vest bakket morænelandskab, åsdannelse og dødislandskab.

Selve ådalen udgøres i dag af et stort, deltaagtigt vådområde i form af moser og enge langs et net af vandløb, der overordnet er orienteret nord-syd mellem Esrum Sø og Kattegatkysten.

Vådområderne omgiver to større og flere mindre plateauer med åbne marker og omkranses tillige af tilsvarende agerland med landsbyer. Nordøst for Villingerød landsby ligger hedeområdet Rusland.

Ved Pandehave Å rejser de tidligere kystskrænter sig markant mod vest og sydøst og afgrænser området. Det meste af litorinafladen er omfattet af Rusland-fredningen.

Den nordvestlige del af området Ådalen har i oldtiden ligget som en moræneø omgivet af Søborg Fjord og Esrum Fjord. Ved Hesbjerg, der udgør morænebakkens højdepunkt (50m) ligger en koncentration af fortidsminder. I baglandet ligger Firhøj med endnu et gravfelt, hvorfra der er udsigt over Esrum Ådal til Kattegat og Kullen. Dertil findes adskillige fritliggende højdepunkter inde i området på såvel det nordlige som det sydlige plateau; bl.a. Grønhøj beliggende i Rusland.Ved Firhøj ligger desuden moseområdet Hulsø, der muligvis har været lokaliseringsfaktor for et middelalderligt voldsted.

Esrum Kloster og Møllegård samt Esrum Kanal udgør et landskabsstrøg af særlig kulturhistorisk værdi. Esrum Kanal løber tæt ved og parallelt med Esrum Å fra Esrum Sø og op til deres sammenløb nord for Snævret Skov. Ved Esrum Kloster og Møllegård ligger der to kulturhistorisk interessante kilder. Daniels Kilde vest for klosteret, samt et kildevæld på den dyrkede mark syd-øst for Møllegården.

Ved fiskerlejet Villingebæk ses et sandflugtsdige og lergravssøer ved kysten. I Villingebæk er der bevaringsværdige bygninger, og landsbyen Villingerød er velbevaret. Der ses middelalderlige, slyngede vejforløb i området.

Området er generelt upåvirket af større tekniske anlæg og bymæssig bebyggelse.
Området er et af kommunens større uforstyrrede landskaber, med vide udsigter.

Arealanvendelsen syd for sommerhusområdet kan beskrives som en kombination af ekstensivt udnyttede vådområder i dalsænkningerne og overvejende åbent agerland på plateauerne og op ad skråningerne med landsbyer og fritliggende gårde.

Generelle trusler mod området er opførelse af tekniske anlæg og meget synlige byggerier, der kan bryde opfattelsen af et uforstyrret landskab. Endvidere skal terrænformerne bibeholdes med de eksisterende kontraster. De mange kulturhistoriske elementer skal sikres en fortsat sammenhæng med de landskabelige og geologiske forhold, der har været forudsætningen for kulturhistorien.

Kommuneplan 2013-25