Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2.B.14 BOLIGOMRÅDE BAVNE AGER


2.B.14Boligområde Bavne Ager
AnvendelseBoligformål (åben-lav og tæt-lav bebyggelse og etageboligbebyggelse) samt bebyggelse til ældre- og daginstitutioner, liberale serviceerhverv (lægeklinikker og andre virksomheder, der uden genevirkninger for boligerne kan indpasses i området).
ZonestatusByzone
BebyggelsesprocentDen maksimale bebyggelsesprocent er fastsat til:
Åben-lav bebyggelse:
Max. 25 for den enkelte ejendom.

Tæt-lav bebyggelse:
Max. 35 for den enkelte ejendom.

Etage- og øvrig bebyggelse:
Max. 40 for den enkelte ejendom.
Bebyggelsens omfang og udformningIngen særskilte krav.
GrundstørrelseMindstegrundstørrelsen er ved bebyggelse til åben-lav bebyggelse fastsat til 700 m².

Ved dobbelthuse, række-og kæde og klyngehuse herunder lignende bebyggelser, er mindstegrundstørrelsen fastsat til 300 m².
Opholds- og friarealerIndenfor de enkelte byggeområder skal der udlægges areal til fælles opholdsarealer svarende til mindst 25% af boligarealet.
BygningshøjdeMax. 2 etager
Max. 8,5 m over terræn

En lokalplan for området skal fastsætte terrænkoter, hvorfra højderne skal måles.
InfrastrukturOmrådet er omfattet af arealreservationer for fremtidige vejanlæg, jf. Hovedstrukturkort 3.
BevaringDe landskabelige træk, herunder beplantning, beskyttede naturtyper og terræn, skal bevares i videst muligt omfang.
BemærkningUdbygning og udstykning af området vil ske i etaper.

Kommuneplan 2013-25