Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
5.B.09 BOLIGOMRÅDE VED UDSHOLT STRANDVEJ


5.B.09Boligområde ved Udsholt Strandvej
AnvendelseBoligformål (åben-lav bebyggelse) med tilhørende serviceanlæg som daginstitutioner, boliger for ældre og fælleshuse, mindre butikker og virksomheder der uden genevirkninger kan indpasses i området.
ZonestatusByzone og sommerhusområde, fremtidig byzone.
BebyggelsesprocentDen maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom fastsættes efter gældende bygningsreglement.
Bebyggelsens omfang og udformningIngen særlige krav.
GrundstørrelseMindstegrundstørrelsen er fastsat til 1.200 m², og ejendommene i området må ikke udstykkes med henblik på bebyggelse.

Tilladelser til udstykning kan kun ske på baggrund af en nærmere vurdering af den enkelte ejendoms karakter og beliggenhed - også set i forhold til nærområdet. Heri indgår ligeledes en vurdering af, om der skal stilles skærpede krav til grundstørrelser, bebyggelsens omfang og placering mv.
Opholds- og friarealerDe eksisterende grønne områder skal udlægges til fælles opholdsarealer.
Områder beliggende søværts strandbyggelinien må, i medfør af Lov om naturbeskyttelse, ikke bebygges.
Landskabelige kvaliteter og værdifuld vegetation skal søges bevaret.
BygningshøjdeMax. 1½ etage
Max. 8,5 m
ZonenotatEt mindre sommerhusområde skal med lokalplan overføres til byzone. Dette er godkendt af tidligere Hovedstadsråd og Amtsråd og har været til afstemning blandt beboerne i området. Se afgrænsning nedenfor.

Kommuneplan 2013-25