Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2.B.01 BOLIGOMRÅDE I GILLELEJE


2.B.01Boligområde i Gilleleje
AnvendelseBoligformål (åben-lav og tæt-lav bebyggelse) med tilhørende serviceanlæg som daginstitutioner, boliger for ældre og fælleshuse samt mindre butikker og virksomheder, der uden genevirkninger kan indpasses i området.
ZonestatusBy- og landzone, fremtidig byzone.
BebyggelsesprocentMax. 30 for den enkelte ejendom.
Bebyggelsens omfang og udformningIngen særskilte bestemmelser.
Se dog nedenfor under Bevaring.
GrundstørrelseMindstegrundstørrelsen fastsættes til 700 m².

På ejendomme større end 1.000 m² kan der opføres et antal boliger svarende til at nettogrundarealet pr. bolig udgør mindst 500 m².

Boligerne skal opføres helt eller delvist sammenhængende (fælles gavlmur) med lodret lejlighedsskel (tofamiliehuse eller række- og klyngehuse).

Ejendomme i 1. række langskysten skal søges bevaret og må som udgangspunkt ikke udstykkes. Tilladelser til udstykning af kan kun ske på baggrund af en nærmere vurdering af den enkelte ejendoms karakter og beliggenhed - også set i forhold til nærområdet . Heri indgår ligeledes en vurdering af, om der skal stilles skærpede krav til grundstørrelser, bebyggelsens omfang og placering mv.
Opholds- og friarealerDe eksisterende grønne områder i forbindelse med boligområderne
skal friholdes for bebyggelse.

Stierne i området skal bevares således, at offentligheden sikres adgang til kysten.
BygningshøjdeMax. 1,5 etage
Max. 8,5 m
BevaringEn del af byen er særlig velbevaret og vidner om en kulturhistoriske arv. Se vejledende afgrænsning af området nedenfor samt Retningslinjer for kulturhistoriske bevaringsværdier med tilhørende redegørelser.


Vejledende afgrænsning af det særlige kulturhistoriske byområde i byen

Kommuneplan 2013-25