Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
1.B.08 BOLIGOMRÅDE ENGERØDKVARTERET


1.B.08Boligområde Engerødkvarteret
AnvendelseOmråderne er boligområder med hovedparten af bebyggelsen som fritliggende enfamiliehuse. Der er dog også enkelte grupper af række- og dobbelthuse.
ZonestatusByzone
BebyggelsesprocentBebyggelsesprocenten er fastsat til max. 30 for fritliggende enfamliehuse.

På ejendomme med række- og dobbelthuse fastsættes bebyggelsesprocenten
på baggrund af områdets karakter, bebyggelsens påvirkning af mgivelserne og behovet for parkerings- og opholdsarealer.
Bebyggelsens omfang og udformningDer kan ved fortætning opføres flere
række- og dobbelthuse.
GrundstørrelseMindstegrundstørrelsen fastsættes efter gældende bygningsreglement.

Række- og dobbelthuse kan opføres på grunde hvor der er 500 m² pr. bolig.
Opholds- og friarealerOmråder, der i udstykningsplaner er udlagt til friarealer, skal fortsat henligge som friarealer.
BygningshøjdeFritliggende enfamiliehuse:
Max. 1½ etage.

På øvrige ejendomme fastsættes bygningshøjden på grundlag af områdets karakter og bebyggelsens påvirkning af omgivelserne.
HegnDer må kun anvendes faste hegn omkring boligernes nære opholdsarealer. Øvrige hegn skal være levende.
BemærkningStrækninger langs de større indfaldsveje har en bymæssig karakter med en blanding af erhverv og boliger, der betyder, at der vil kunne indpasses erhverv i området i en grad, der ikke normalt tillades i boligområder.

Kommuneplan 2013-25