Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
ANTENNEMASTER 4.5
BYRÅDETS MÅL - ANTENNEMASTER
Der skal gennem dialog med teleudbydere og berørte naboer gives mulighed for at etablere en tilfredsstillende dækning for mobiltelefoni under hensyntagen til påvirkning af omgivelserne.


RETNINGSLINJER - ANTENNEMASTER
4.19-13
Antenner og master skal søges placeret i erhvervsområder.

4.20-13
Antenner skal søges placeret på eksisterende bygninger eller master.

4.21-13
Antenner og master skal indpasses i forhold til omgivelserne med størst mulig hensyntagen til værdifulde bebyggelser, til bymiljøer, til landskaber og til dem, der bor tæt på.

4.22-13
I sårbare byområder, i landsbyer, i lokalcentre og i det åbne land bør eventuelle nye master søges placeret i tilknytning til eksisterende høje bygninger eller træer.


REDEGØRELSE FOR RETNINGSLINJER - ANTENNEMASTER
Det forventes, at der i planperioden vil ske en løbende udbygning af mobilnettet i Gribskov Kommune. Retningslinjerne angår ikke kun master til antenneformål, men også opsætning af antenner på bygninger eller andre høje konstruktioner.

Udviklingen indenfor mobiltelefonien med dels den teknologiske udvikling fra 2. generationsteknologien (GSM) til 3. generation (UMTS), dels med et stadig større antal brugere, betyder, at der nu og indenfor den nærmeste fremtid er behov for et stadig tættere net. Et tættere net betyder opsætning af flere antennesystemer, der er placeret tættere på hinanden. Antennesystemer, der enten kan være placeret på bygninger eller på forskellige typer af master.

Opstilling af telemaster eller antennesystemer til radiokommunikationsformål kan ske på baggrund af en konkret vurdering hos kommunen. Opsætning af antennesystemer, herunder også forskellige typer af master, ændrer på forskellig vis indtrykket af det bymæssige landskab, hvorfor der kan være nogle placeringer, der er mere hensigtsmæssige end andre. Derfor er der et behov for nogle retningslinier, der både giver den enkelte borger, erhvervsdrivende, teleoperatørerne og Gribskov Kommune et fælles udgangspunkt for en dialog omkring mobilantenner og master.

Udfordringen ved opstillingen af nye master er frem for alt et paradoks mellem dét, at mobilmaster generelt er uønskede elementer i bybilledet og det åbne land, og at der samtidig er et ønske om god mobildækning og tilgang til nye produkter på mobiltelefonmarkedet.

Hvem gør hvad
Opstilling af master kræver byggetilladelse. Hvis mastepositionen er beliggende i landzone, kræver det i nogen tilfælde landzonetilladelse. Masteloven, byggeloven, naturbeskyttelsesloven og planloven er de centrale lovgivninger i kommunens behandling af mastesager.
Det er kommunen, der giver bygge- og landzonetilladelser, men de overordnede rammer for kommunens administration udstikkes af masteloven. Masteloven indeholder bestemmelser om fælles udnyttelse af master. Det betyder, at det bestræbes at samle teleselskabernes antenner i få master med henblik på at påvirke omgivelserne mindst muligt. Hvis der ikke kan findes en tilfredsstillende løsning, kan Erhvervsstyrelsen give tilladelse til, at der eksproprieres med henblik på at sikre udnyttelsen af arealer, hvorpå der kan opsættes master eller antennesystemer.

Kommuneplan 2013-25