Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
LANDBRUG 3.1
BYRÅDETS MÅL - LANDBRUG
Det er Byrådets mål at landbrugserhvervet fortsat bidrager til aktivitet og arbejdspladser i landområdet.

Der skal, i dialog med landbrugserhvervet, skabes rammer for landbrugets udvikling mod et multifunktionelt landbrug, der fortsat kan bidrage positivt og aktivt til en bæredygtig udvikling af landområdet.

Landbrugets interesser og udviklingsmuligheder skal indgå i planlægningen for landområdet, i balance mellem benyttelses- og beskyttelseshensyn.

Kort 3.1 Landbrug


Hent kortet som pdf i A3


RETNINGSLINJER - LANDBRUG
Områder med landbrugsinteresser
3.01-13
Ved ændret arealanvendelse indenfor Områder med landbrugsinteresser, se kort 3.1 Landbrug, skal landbrugserhvervets interesser varetages og vægtes i samspil med hensynet til de øvrige interesser i området.

Særligt værdifulde landbrugsområder
3.02-13
Inden for de Særligt værdifulde landbrugsområder, se Kort 3.1 Landbrug, vægtes udviklings- og investeringssikkerhed i landbruget højt. Områderne skal i videst muligt omfang friholdes for anvendelse, der direkte eller indirekte sætter væsentlig begrænsning for landbrugets drift og fremtidige udviklingsmuligheder.


REDEGØRELSE FOR RETNINGSLINJER - LANDBRUG
Afsnittet beskriver varetagelsen af landbrugets interesser i kommuneplanlægningen.

I dette afsnit bruges begrebet landbrug frem for jordbrug eftersom det for mange er mere genkendeligt. Begrebet skal dog ses bredt og omfatter også andre produktionsformer, der traditionelt ligger under det mere brede begreb jordbrug, for eksempel gartneri og frugtavl. Skovbrug vil dog for en stor del være omfattet af kommuneplanens afsnit om skovrejsning.

Landbruget i Gribskov
Landbruget har stor betydning for kommunen, dels som erhverv der leverer arbejdspladser, dels med en stigende rolle i forhold til andre kommunale interesser, som for eksempel produktion af vedvarende energi, naturbeskyttelse og -genopretning, udvikling af turisme og friluftsliv samt klimasikring. Landbruget vil som erhverv også fortsat varetage den dominerende forvaltning af arealerne i landområdet i Gribskov Kommune .

Gribskov Kommune har store landområder, og ca. halvdelen af kommunens areal er landbrugsareal. Landbrugets erhvervsøkonomiske betydning i Gribskov Kommune har været og er fortsat under pres fra mange sider. Andre arealinteresser såsom friluftsliv og turisme, natur, landskab og miljø, har fået øget vægt i prioriteringen af arealudnyttelsen. Erhvervets mulighed for at udvikle stordriftsfordele er under pres som følge af det åbne lands knaphed som ressource og på grund af nærheden til hovedstaden, der samtidig driver prisen på landbrugsejendomme i vejret. De enkelte landbrug er i dag oftest arealmæssigt mindre virksomheder. Egentlig større planteavls- og husdyrbrug findes kun i mindre omfang. Kommunens største husdyrbrug er på ca. 350 DE(malkekvæg). En del ejendomme har hestehold, dels som stutterier, dels som hestepensioner og rideskoler.

Gribskov Kommune har i dag ca. 900 landbrugsejendomme på mere end 2 ha med et samlet landbrugsareal på ca.13.200 ha. Grovfoderproduktion og korndyrkning udgør den overvejende arealanvendelse. Grovfoderproduktionen har sammenhæng med husdyrproduktion, herunder i særdeleshed kvægbruget.

Gribskov Kommunes husdyrproduktion er beskeden sammenlignet med andre kommuner. Arealmæssigt dækker Gribskov Kommunes husdyrbug ca. halvdelen af det samlede landbrugsareal. Kvægbruget udgør det største område. Der findes kun ganske få svineproduktionsejendomme og kun en enkelt ejendom med fjerkræ-/ægproduktion. Der er ingen pelsdyrfarme. Antallet af ejendomme med heste og egentligt hestehold er i vækst, men det statistiske grundlag er endnu usikkert.

Der er registreret 124 ejendomme med husdyr i intervallet 3 - 15 DE, der fordeler sig med 35 ejendomme med overvejende kvæg, 4 ejendomme med overvejende grise og 85 ejendomme med blandet dyrehold, herunder heste. I intervallet 15 - 75 DE er der registreret 35 ejendomme, der fordeler sig med 19 ejendomme med overvejende kvæg, 2 ejendomme med overvejende grise og 13 ejendomme med blandet dyrehold, herunder heste. Kommunens 10 største husdyrbrug er på mellem 90 og 350 DE(malkekvæg), hvoraf 8 er med malkekøer, 1 med smågrise og slagtesvin og 1 med skrabeægshønsehold.

En del ejendomme har hestehold, dels som stutterier, dels som hestepensioner og rideskoler. Der findes ikke et fuldstændigt overblik over hesteejendommene, og det må antages, at der er en del ejendomme særligt med mindre hestehold i intervallet 3 til 15 DE, der ikke af den ene eller anden grund har ladet sig registrere med dyrehold i kommunen.

De enkelte landbrug er således i dag oftest arealmæssigt mindre virksomheder. Egentlig større planteavls- og husdyrbrug findes kun i mindre omfang. Kommunens største husdyrbrug er på ca. 350 DE(malkekvæg).

Samtidig er der hos erhvervet optimisme i forhold til mange nye udviklingsmuligheder for landbruget i Gribskov Kommune. Der er nye udviklingsmuligheder indenfor produktion af vedvarende energi. Landbruget kan levere biomasse til energiproduktion og arealer til anlæg til vedvarende energi. Der ses en voksende interesse for at handle lokalt og for at kende oprindelsen af fødevarer. En ny satsning kan være øget fokus på mere direkte afsætning og lokale specialiteter. Der er også stigende efterspørgsel efter muligheder for friluftsliv, adgang til og oplevelser i naturen og landskabet, fra både borgere og turister i kommunen. Det giver nye muligheder, der kan tænkes aktivt ind i den landbrugsmæssige drift, ligesom det betyder at erhverv relateret til hestehold får stadigt stigende betydning. Det betyder også et større fokus på værdien af landbrugets rolle i plejen af kommunens karakteristiske og varierede landskabstræk med landbrugs- og naturarealer. Her kan landbruget samtidig være med til at løfte opgaven i at sikre natur, kulturhistorie, miljø og klimasikring.

Landbruget i Gribskov Kommune er og udvikles fortsat hen imod et aktivt og varieret landbrug med agerbrug med store og små specialproduktioner, større og mindre husdyrbrug, landbrugsturisme, gårdbutikker og besøgsgårde, energileverandører, naturforvaltere og kulturleverandører – et multifunktionelt landbrug. En kombinationen af levebrødslandbrug og livstilslandbrug er et særkende.


Varetagelse af landbrugets interesser
Landbrugets interesser varetages igennem kommuneplanen under hensyntagen til de miljømæssige interesser. Det sker blandt andet gennem udpegningen af Områder med landbrugsinteresser, Særligt værdifulde landbrugsområder og Områder til driftsbygninger og -anlæg for store husdyrbrug som beskrives nedenfor. Regulering af landbrug, for eksempel efter miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, naturbeskyttelsesloven m.m. vil være den samme indenfor og udenfor de udpegede områder.

Mere generelt er Fødevareministeriets bestemmelser om varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser under kommune- og lokalplanlægning (CIR nr. 9174 af 19/03/2010, §4 og 5 (jævnfør LBK nr. 616 af 01/06/2010) gældende for hvad der i planlægningen skal lægges vægt på for at sikre en bæredygtig udvikling af erhvervet. Det skal blandt andet sikres at nødvendige arealinddragelser fortrinsvis finder sted, så de bedst egnede landbrugsjorder bevares og at der bevares større samlede jordbrugsområder. Det skal generelt sikres, at forbruget af landbrugsjord til ikke-jordbrugsmæssige formål ikke bliver større end nødvendigt, og at der sikres en passende afstand mellem eksisterende landbrug og ny bebyggelse m.v., så miljøkonflikter så vidt muligt undgås. Når landbrug skal indgå sammen med andre interesser lægges vægt på, at der ikke sker forringelser i områdets struktur- og arronderingsforhold eller i mulighederne for at vedligeholde og udvikle produktionsmulighederne for jordbrugserhvervene og den fremtidige anvendelse af det åbne lands areal- og naturressourcer.

Kommuneplanen indeholder også andre emner, der har betydning for landbrugserhvervet, herunder nye byudlæg, klimatilpasningsplan, anlæg til vedvarende energi/biogasanlæg og beskyttelsesinteresser, se de særskilte afsnit for disse emner.


Områder med landbrugsinteresser
Formålet med udpegningen af Områder med landbrugsinteresser, se Kort 3.1 Landbrug, er at synliggøre de store områder i Gribskov Kommune, hvor landbruget har erhvervsinteresser. Udpegningen skal sikre, at erhvervets interesser varetages i et samspil med andre interesser indenfor områderne.

Udpegningen er foretaget for at understøtte det meget bredspektrede, multifunktionelle landbrug i Gribskov Kommune.

Inden for de udpegede områder skal landbrugets interesser varetages som beskrevet ovenfor. Desuden kan muligheder for samspil mellem de forskellige interesser undersøges og søges udnyttet ligesom muligheder for i højere grad at lade benyttelse og beskyttelse spille sammen.

Indenfor de udpegede områder vil landbrugserhvervet, lodsejere og andre interessenter så vidt muligt blive inddraget tidligt i relevante planlægnings- og beslutningsprocesser.

Områder med landbrugsinteresser er udpeget som værende hele landområdet, dog undtaget områder, hvor landbrug er uforeneligt med eksisterende eller planlagt arealanvendelse, se grundlag for udpegning her.

Store dele af området er således også udpeget til andre areal- eller beskyttelsesinteresser, hvor landbrugsdriften som udgangspunkt er forenelig eller nødvendig, som for eksempel byudvikling på lang sigt (perspektivområder), rekreative områder, naturområder, særlige landskabelige værdier m.m. Det betyder at landbruget i disse områder også må forvente at skulle tilpasse sig og udvikle sig i samspil med de rammer, der stilles af andre interesser.

Særligt værdifulde landbrugsområder
Formålet med udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder, se Kort 3.1 Landbrug, er at understøtte udviklings- og investeringsmuligheder i landbruget og samtidig forebygge konflikter til naboer og tage hensyn til natur-, landskabs- og miljøinteresser.

Inden for de særligt værdifulde landbrugsområder vægtes landbrugets udviklingsmuligheder højt i forhold til andre interesser. Landbrugserhvervet kan inden for de udpegede områder forvente en større sikkerhed for, at der ikke sker fysisk planlægning, der forringer landbrugets erhvervsinteresser. Aktiviteter der i øvrigt er i konflikt med landbruget bør så vidt muligt undgås i disse områder

De særligt værdifulde landbrugsområder er i denne kommuneplan udpeget som værende de dele af Områder med landbrugsinteresser, hvor der ikke er andre eksisterende eller planlagte arealinteresser end landbrug og hvor der ikke er væsentlige beskyttelseshensyn som er i modstrid med landbrugsdriften, se grundlag for udpegning her. Det forventes at udpegningen vil blive præciseret i planperioden, se fremtidig planlægning.


Områder til driftsbygninger og -anlæg for store husdyrbrug
Formålet med udpegningen af Områder til driftsbygninger og -anlæg for store husdyrbrug (større end 500 DE) er at synliggøre beliggenheden af områder, der ud fra en helhedsvurdering, er bedst egnede til lokalisering af store husdyrbrug. Udpegningen skal bidrage til øget investeringssikkerhed for husdyrbrug samtidig med, at der tages hensyn til andre arealinteresser, hensyn til naboer og beskyttelseshensyn.

Indenfor Områder til driftsbygninger og -anlæg for store husdyrbrug kan husdyrbrug forvente en større sikkerhed for investerings- og udviklingsmuligheder. Regulering af husdyrbrug, for eksempel efter miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, naturbeskyttelsesloven m.m. vil være den samme indenfor og udenfor de udpegede arealer.

Byrådet har foretaget en analyse af muligheden for at udpege Områder til driftsbygninger og -anlæg for store husdyrbrug i Gribskov Kommune og på baggrund heraf vurderet, at det under de nuværende forudsætninger ikke er muligt at udpege særligt egnede områder hertil i Gribskov Kommune.

I analysen er særligt lagt vægt på forventninger til udviklingen i landbruget i Gribskov Kommune, nærhed til biogasanlæg og andre følgevirksomheder samt infrastruktur. Desuden indgår hensyn til andre interesser, herunder beskyttelseshensyn. Landbrugserhvervet har angivet, at forventningen er at landbruget i Gribskov Kommune fortsat udvikler sig mere i retning af multifunktionelt landbrug og ikke i retning af store industribrug. Dette understøtter Byrådets målsætninger på andre områder, herunder klima og turisme. På den baggrund forventes ikke et stort behov for at sikre områder til nye, store husdyrbrug (større end 500DE). Det er dog lovpligtigt, at muligheden for at anvise et særligt egnet område skal vurderes. I analysen af lokaliseringsmuligheder for driftsbygninger og -anlæg for store husdyrbrug er der lagt vægt på udvalgte kriterier, som kan ses her.

Da der ikke indenfor kommunen findes eller er planer om tilknyttede følgeindustrier, udover det planlagte biogasanlæg, er der lagt stor vægt på nærhed til infrastruktur. Analysen viser, at de sydøstlige dele af kommunen er mest oplagte i forhold til placering af biogasanlæg og infrastruktur, men at disse områder samtidig også i vid udstrækning er planlagt til andre formål eller at der er beskyttelseshensyn, der gør at områderne ikke vurderes som særligt egnede.

I den nordlige del af kommunen ligger områder, der potentielt set kan opfylde det statslige krav til lokalisering af store husdyrbrug. Her findes områder, hvor hensyn til drikkevandinteresser vurderes at være eneste konflikt i forhold til andre interesser. Hensynet til drikkevandsinteresser bør veje tungt, men såfremt der foreligger en særlig planlægningsmæssig begrundelse og der ikke findes alternative lokaliseringsmuligheder, er det muligt at planlægge for områder til lokalisering af store husdyrbrug indenfor OSD. Der vurderes dog ikke at kunne argumenteres for en særlig planlægningsmæssig begrundelse eftersom infrastrukturen ikke vurderes at kunne bære store husdyrbrug. Såfremt infrastrukturen udbygges kan dette give anledning til en revision af områdernes egnethed.

Ansøgning om etablering og udvidelse af husdyrbrug i Gribskov Kommune er fortsat muligt og vil blive vurderet i forhold til særlovgivningen, herunder vurdering af konsekvenser for naboer, natur, landskab og miljø.


Erhverv naturligt relateret til ejendomme på landet
Gribskov Kommune har mange både større og mindre landbrugsnoterede ejendomme, hvor bygningsmassen er overflødiggjort eller forældet, samtidig med at jorden fortsat dyrkes. Derfor opstår der ofte behov for tidssvarende bygninger, der kan understøtte en bygnings- og arealanvendelse, der ikke nødvendigvis har direkte ophæng i landbrugserhvervet, typisk ejendomme med heste. Erhverv med dyrehold hører naturligt hjemme på landejendomme. Her ønsker byrådet at understøtte de til landejendomme naturligt tilknyttede aktiviteter, i samspil med den almindelige vurdering af, hvilken bygningsmasse og hvilket
niveau for aktiviteter, det pågældende område kan bære. Se også afsnit 2.2 Landskab.

Hvem gør hvad
EU og særlovgivning fastlægger rammevilkår for landbrugserhvervet.

Miljøministeriet og Fødevareministeriet administrerer lovgivningen indenfor landbrugsplanlægningen, hvor Planloven og Landbrugsloven er de mest centrale love. I 2007 blev planlovens regler om VVM- pligt og landzonebestemmelser, samt miljøbeskyttelsesloven omkring miljøgodkendelser og naturbeskyttelsesloven i forbindelse med sårbar natur samlet i en lov. Etablering af husdyrhold samt udvidelser og ændringer af dyrehold for anlæg over 15 DE er nu omfattet af Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009).

Kommunerne varetager de jordbrugsmæssige interesser i kommuneplanen med udgangspunkt i nyeste analyse af jordbrugserhvervene. Analysen skal udarbejdes af Fødevareministeriet i samarbejde med kommunerne. (Landbrugsloven §3, stk 1 (LBK nr. 0616 af 01/06/2010). Kommunerne udpeger og sikrer gennem kommuneplanen særligt værdifulde landbrugsområder og områder til driftsbygninger og anlæg til store husdyrbrug (Planloven § 11a stk. 1 nr. 10 og 11 (LBK nr. 587 af 27/05/2013)).

Gribskov kommune er forvaltningsmyndighed i sager om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009). Landmænd har pligt til over for kommunen at anmelde enhver etablering, udvidelse eller ændring af eget anlæg til husdyrhold. Kommunen sikrer som miljømyndighed via kontrolbesøg for erhvervsmæssigt husdyrbrug, at reglerne i forbindelse med nyanlæg, udvidelser eller ændringer af husdyrbrug overholdes. Kommunen vurderer, om etableringen/udvidelsen/ændringen medfører så væsentlige påvirkninger af miljøet, at der skal udarbejdes en miljøscreening med evt. efterfølgende VVM-redegørelse og kommuneplantillæg.


Fremtidig planlægning
Udpegningen af Særligt værdifulde landbrugsområder er et første skridt i en løbende vurdering af landbrugets behov for arealressourcer. Byrådet ønsker i planperioden at give rum for en videre dialog, ikke alene med landbruget men også med andre interessenter i landområdet. I den forbindelse kan forventes at såvel nye områder kommer til at indgå som at områder tages ud efterhånden som der tages konkret stilling til de forskellige områder.

Som en videreførelse af Byrådets mål om at understøtte landbrugets udvikling mod et multifunktionelt landbrug, vil der i planperioden blive arbejdet med rammerne for erhverv relateret til landejendomme, herunder hestehold.

Som en del af en helhedsorienteret planlægning for landområdet forventes landbrugets interesser at indgå i planer der er på vej indenfor andre emner, herunder for eksempel det videre arbejde med en blå og grøn struktur, klimatilpasningsplanen, landskabsplanlægning og planlægning for friluftsliv.

Den af regeringen nedsatte Natur- og Landbrugskommisionen er desuden i april 2013 fremkommet med sine anbefalinger til løsning af landbrugets strukturelle og økonomiske og miljømæssige udfordringer, herunder hvordan landbrugserhvervet kan bidrage til klimaindsatsen og til miljø- og naturindsatsen. Disse anbefalinger kan få betydning for den videre planlægning.

Kommuneplan 2013-25