Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
5.S.02 SOMMERHUSOMRÅDE VED SMIDSTRUP STRAND
5.S.02Sommerhusområde ved Smidstrup Strand
AnvendelseSommerhusområde.

Ingen butikker i området.

De gamle gårde og andre større og atypiske bebyggelser i området skal
søges anvendt til formål, der understøtter områdets anvendelse, d.v.s. turismebaserede erhverv og helårsboliger. Den eksisterende bebyggelses karakter, f.eks. bygningernes størrelse, udseende og placering på grunden og grundstørrelserne skal i den forbindelse søgesfastholdt.
ZonestatusSommerhusområde
Grundstørrelse og udstykningMindstegrundstørrelsen er fastsat til 1.500 m² hvor der ikke ved servitut er fastsat en større grundstørrelse.

Hvad angår større ejendomme samt arealer omkring de gamle gårde skal arealerne/ejendommene søges bevaret, og må som udgangspunkt ikke udstykkes.

Tilladelser til udstykning kan kun ske på baggrund af en nærmere vurdering af den enkelte ejendoms karakter og beliggenhed - også set i forhold til nærområdet. Heri indgår ligeledes en vurdering af, om der skal stilles skærpede krav til grundstørrelser, bebyggelsens omfang og placering mv.

Enhver grund skal have en sådan størrelse, at den kan omfatte et rektangulært areal på mindst 30 x 40 m.
Opholds- og friarealerEksisterende grønne områder inden for sommerhusområderne fastholdes til grønninger, bypark m.v.
BygningshøjdeMax. 1 etage
Max. 5 m
Max. facadehøjde 3 m

I områder, hvor eksisterende bebyggelse overvejende er opført på anden måde end i 1 etage og med max. højde på 5 m kan tillades:
Max. 1½ etage
Max. 6,5 m
Max. facadehøjde 3 m
BevaringLandskabelige og kulturhistoriske kvaliteter samt værdifuld vegetation skal søges bevaret.

Kommuneplan 2013-25