Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2.C.04 ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL I GILLELEJE2.C.04Et område til centerformål i Gilleleje
AnvendelseCenterformål som butikker, hoteller, kontorer, markedsboder, liberale erhverv, restauranter, caféer, fitnesscenter, biograf, museum, teater, gallerier, udstilling, samt musik, herunder udendørs koncerter samt mindre ikke generende værkstedsvirksomheder i tilknytning til butikker eller udstillinger

Offentlige formål som bibliotek, turistkontor, plejecenter, sundhedscenter, lægehus, tekniske anlæg og parkering.

Snedkeriet må kun anvendes til centerformål som kulturelle aktiviteter samt café, værksted og butik i tilknytning til bygningens kulturelle funktion. Den eksisterende lovlige anvendelse som snedkeri kan fortsætte uanset dette.

Boligformål: etagehusbebyggelse.

Stueplanet må kun anvendes til parkering, detailhandel og andre publikumsrettede funktioner, herunder publikumsrettede service erhverv som pengeinstitutter, frisører, caféer, restauranter og lign.

Der skal indenfor området gives mulighed for en tilfredsstillende dækning for mobiltelefoni.
ButiksstørrelserDagligvarebutikker:
Max. 1.500 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Udvalgsvarebutikker:
Max. 500 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Inden for området må der i alt udnyttes max. 4.000 m2 bruttoetageareal til
butiksformål.

Inden for 2.C.01 og 2.C.04 tilsammen må der i alt udnyttes max. 18.300 m2 bruttoetageareal til butiksformål.
ZonestatusByzone
Bebyggelsens omfang og udformningBebyggelse må kun opføres under hensynstagen til det omgivende miljø, og skal opføres efter et pyramideprincip, hvor de højeste bygninger placeres midt i området, mens højden på byggeri i områdets udkant skal fastsættes under hensynstagen til den omkringliggende bebyggelse.

Øst for Søborg Kanal skal bebyggelsen som udgangspunkt bevares, og der må kun i begrænset omfang udlægges nye byggefelter.
Opholds- og friarealerDer må indenfor området etableres tagterraser og andre udendørs opholdsarealet hævet over stueplan.

I et bælte langs kanalens vestlige bred skal der være offentlig adgang, og der må ikke ikke opføres bebyggelse udover en bro. Bæltet må intet sted være smallere end 5 meter, og skal have en varieret bredde, der giver mulighed for etablering ad lækroge og mindre byrum.

På kanalens østlige bred må etableres åbne og grønne områder med mulighed for udeservering.
BygningshøjdeByggeri indenfor området må maksimum opføres i 19 meters højde, undtaget herfra er den eksisterende skorsten, der såfremt, den ikke kan bevares, må erstattes af en vartegn i samme højde og omtrentligt samme omfang.
BevaringSnedkeriet skal som udgangspunkt bevares, og må kun ombygges eller nedrives såfremt bygningens stand gør det umuligt, at anvende den til kulturelle formål eller til fortsættelse af den eksisterende anvendelse. Ombygning må kun ske under hensynstagen til bygningens særlige bevaringsværdier og udtryk.
EtaperOmrådet skal udbygges i etaper som udgangspunkt efter principperne angivet på nedenstående kort. Det betyder konkret, at der ikke gives ibrugtagningstilladelse i område 2 før der er foretaget de nødvendige trafikale tiltag i område 1, og at der ikke gives ibrugtagningstilladelse i område 3 og 4 før, der er opført en udstillingsfoyer, en biograf samt en bro over Søborg Kanal i område 2. Broen over Søborg Kanal skal være så bred og indrettes således, at den kan anvendes til ophold og kulturelle arrangementer.Kommuneplan 2013-25