Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
DEFINITIONER FOR NATURBESKYTTELSE

Naturbeskyttelse - temaet beskriver naturnetværket i det åbne land med forskellige udpegninger og biologiske interesser. Det gælder f.eks. beliggenheden af naturbeskyttelsesområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og potentielle naturområder samt økologiske forbindelser.

Naturbeskyttelsesområde - større sammenhængende områder med skove og søer samt natur beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3, herunder eng , mose, hede og overdrev.
Indenfor naturbeskyttelsesområderne er der udpeget 1) særlige naturbeskyttelsesområder, der indeholder væsentlig eksisterende naturværdier, som for eksempel Natura 2000- områder og generelt beskyttede naturområder efter naturbeskyttelseslovens § 3 og 2) potentielle naturområder, der indeholder muligheder for genskabelse af naturværdier.

Økologisk forbindelse - forbinder naturbeskyttelsesområderne med hinanden og giver mulighed for, at planter og dyr kan sprede sig gennem dyrkede områder i det åbne land.

Naturnetværk - et netværk af søer, overdrev, moser, enge, heder, småskove som er bundet sammen af grønne korridorer, som blandt andet mose- og engstrøg, heder, overdrev, levende hegn og skov.

Naturbeskyttelsesloven - Lovbekendtgørelse nr. 1042 af 20.10.2008 om naturbeskyttelse. Loven har til formål at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.

Natura 2000 - en fælles betegnelse for habitat- og fuglebeskyttelsesområderne, som tilsammen danner et økologisk netværk af beskyttede naturområder gennem hele EU. I Danmark kaldes områderne også for internationale naturbeskyttelsesområder, og her indgår også Ramsarområderne.

Øvrige naturområder, småbiotoper - er små områder i kulturlandskabet, som ofte er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller anden beskyttelse. Arealerne rummer ofte i sig selv vigtige bestande af planter og dyr, som er vigtige "øer" i kulturlandskabet.

Biodiversitet - er mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både på land og i vand, samt alle de økologiske samspil, som organismerne indgår i.

Kommuneplan 2013-25