Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
6.4 BLISTRUP
Varmeforsyning i Blistrup

Blistrup ligger nordvest for Græsted, men hører til Græsted forsyningsområde og er derfor taget med som potentielt område til udvidelse af fjernvarmen. Blistrup består stort set kun af parcelhuse, hvilket også er afspejlet i fordelingen af brændselstype til dækning af nettovarmebehov, hvilket kan ses på figuren herunder.

Det er estimeret, at det årlige varmebehov i hele Blistrup er 8.930 MWh.

På figuren herunder kan fordelingen af nettovarmebehovet (varmebehov efter produktion og levering) i Blistrup ses.


Fordeling af nettovarmebehov i Blistrup

Hele 74 % af husstandene anvender oliefyr til opvarmning, 24 % anvender el og 4 % anvender træpillefyr eller brænde. Alle andele samlet dækker over betegnelsen ”Individuel forsyning”.

Husstandene med elvarme vil have en betydelig højere årlig varmeregning end tilsvarende husstande med fjernvarme, men det er umiddelbart svært at få elvarmekunder tilsluttet fjernvarme, primært grundet høje engangsinvesteringer til tilslutning og interne vandbårne varmeinstallationer. Det gør det vanskeligt at lave fjernvarmeudvidelse, fordi størstedelen af husstandene skal tilkendegive, at de ønsker at foretage investeringerne og skifte til fjernvarme. Med lempelsen i elvarmeafgiften fra 2013 bliver det sandsynligvis endnu sværere at få husstande med elvarme tilsluttet fjernvarme.

Husstande med oliefyr er derimod mere oplagte at få tilsluttet fjernvarme, da oliefyr skal udfases inden for den kommende årrække, idet det er blevet besluttet, at der fra 2013 ikke kan installeres oliefyr i nye bygninger og fra 2017 i eksisterende bygninger. Samtidig er engangsinvesteringerne ved skift til fjernvarme mindre end ved el-opvarmede husstande.

Med det høje antal husstande med oliefyr og det forholdsvis store varmebehov synes Blistrup at have potentiale som fjernvarmeudvidelse. Blistrup ligger dog ca. 7 km i direkte linje fra Græsted Fjernvarmeværk, og anlæggelse af en transmissionsledning hertil har høje investeringsomkostninger. Det er desuden forventeligt, at ledningstabet vil blive forholdsvis højt. Derfor er der ikke umiddelbart et potentiale i at forsyne Blistrup fra Græsted.

Varmeforsyningsplan