Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
AGERLANDET
Åbenheden er det generelle landskabstræk i denne landskabelige egn. Den eneste visuelle forbindelse til kysten er ved Gilbjerghoved, og sommerhusbebyggelserne danner generelt ryg mod agerlandet.

Egnens vestlige del er hovedsagligt opdyrket intensivt. Her er terrænet jævnt til småbakket. Mod øst er der flere ekstensivt opdyrkede arealer, visse steder med overdrevspræg. Terrænet er her mere varieret og præget af vådbundslavninger, særligt i sydøst, hvor Maglemosen ligger som reminiscens af en gammel litorinafjord.

Bebyggelsesstrukturen består primært af små landsbyer samt mange udflyttede gårde og spredt bebyggelse. Egnen er endvidere upåvirket af større veje og tekniske anlæg.

Generelt er der vidt udsyn over selve agerlandet i sammenhæng med de store vådområder i og omkring egnen (Ellemosen og Tannemose Ådal samt Søborg Sø). Landskabet ligger højt og åbent med vide udsigter, blandt andet omkring Blistrup, hvor en ubebygget landskabskile når ind til Blistrup Kirke.

Et særligt landskabstræk er Bakkebjerg-området vest for Blistrup, der er præget af en fin gruppe broncealder-gravhøje på et højtliggende plateau.
Placeringen af højgruppen hænger sammen med landskabet mod syd og sydvest til Unnerup Mose, der er en litorinafjord fra Kattegat. Den tidligere fjordarm strakte sig fra Kattegat ved Rågeleje og ind til Unnerup Mose. Den landskabelige forbindelse mellem de synlige høje og den tidligere fjord er vigtigt at fastholde.

Fra Unnerup Mose er der en landskabelig/biologisk forbindelse til kysten langs Stokkebro Å og Hanebjerg Mose via en grøn kile i Sommerlandet til Heatherhill. Denne forbindelse er dog ikke synlig i samme grad som den ved Gilbjerghoved, idet der ikke er frit kig på tværs af Sommerlandet.

Landskabet omkring Valby er et åbent, bakket morænelandskab samt dødislandskab. Valby Kirke kan ses viden om og fra Valby er der vide udsigter til skovbrynene ved Valby Hegn. Det åbne land her er et meget gammelt kulturlandskab bestående af Mønge og Valbys dyrkningsflader.
Sigerslev Å - Tobro Å med mose og engarealer løber med udspring i Valby Hegn via Højbro Å til sit udløb i Kattegat ved Rågeleje. Langs vandløbssystemet findes flere fortidsminder, der vidner om kulturhistorien i området.
Engarealerne langs Sigerslev Å og Tobro Å er et vigtigt landskabeligt element omkring Valby og Mønge landsbyer.

Laugø ejerlav udgør sammen med Valby og Mønge ejerlav et forholdsvis uforstyrret landskab, hvor man kan se fra landsby til landsby. Fragmenter af udskiftningsdiger er bevaret omkring Laugø landsby og vidner om tidligere tiders jordreformer. Ejerlavet er i særlig grad sårbart med hensyn til det visuelle indtryk af hele dyrkningsfladen, der i dag fremstår som autentisk i middelalder- og udskiftningssammenhæng. Enhver ændring af arealanvendelsen vil forstyrre det sjældne helhedsindtryk. I særdeleshed vil vejomlægning forstyrre det klare indtryk af stjerneudskiftningen. Endvidere er selve landsbyen autentisk i sin grundplan, og ethvert anlæg vil her forstyrre helhedsindtrykket.

Skåremose ligger i ejerlavsskellet mellem landsbyen Udsholt og den tidligere landsby Tollerup, der i dag er blevet en del af Blistrup. Digerne i ejerlavsgrænsen er særlige elementer i landskabet, der vidner om tidligere tiders ejendomsstruktur og endvidere er vigtige levesteder for bestemte dyre- og plantearter.

Trusler mod denne egns landskabstræk er særligt huludfyldning mellem bebyggelser. Der må derfor ikke placeres bebyggelse på steder, hvor det medfører, at der visuelt sker en samling af spredt bebyggelse. Udsyn over vådområder er vigtige at fastholde – hegning bør placeres i nogen afstand fra veje og ikke langs med disse for at bevare mulighed for lange kig. Terrænregulering bør undgås, således at terrænet i den bakkede del af egnen ikke sløres. Jordvolde bør ikke ligge synligt over store strækninger i det jævne terræn. Endvidere er markant belysning ikke ønskeligt i egnen, da agerlandet ligger som en kontrast særligt til by- og sommerhusområder.

Kommuneplan 2013-25