Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
BYSTRUKTUR
BYRÅDETS OVERORDNEDE MÅL - BYSTRUKTUR
Den eksisterende decentrale netværksstruktur i bymønsteret skal fastholdes så alle byområder og de lokale oplande kan være velfungerende og betjenes med nærservice og kulturtilbud.

Hver by skal have en klar profil i bystrukturen.

Kort 1 Bystruktur

Klik på kortet for at se et større kort

Bystruktur
Bystrukturen i Gribskov Kommune skal fremme en bæredygtig udvikling af byer og kommunen generelt og består af bytyperne: kommunecentre, lokalcentre og landsbyer, se hovedstrukturkort over bystruktur. Kommunens byer er inddelt i disse tre grupper på baggrund af deres størrelse og funktion og den rolle de udfylder i forhold til resten af kommunen.

Gribskov kommunes bymønster er ikke et traditionelt hierarkisk system. Bystrukturen er decentral. Det betyder at byfunktioner fortsat lokaliseres tæt på borgere og virksomheder i de forskellige bysamfund og ikke samles i én hovedby.

En af hovedtankerne er, at byområderne indgår i et netværk med hver deres styrker og profiler, hvor de gensidigt understøtter hinanden med deres forskellige funktioner og serviceniveau. Landsbyer og lokalcentre knyttes til kommunecentrene dels ud fra deres beliggenhed, men også på baggrund af deres historie, landskab, kultur mv.

Koblingen mellem kommunecentre og mindre byområder betyder, at der i planlægningen af kommunale servicetilbud og infrastruktur eller i forbindelse med projekter om erhvervs- eller boligudvikling ikke kun fokuseres på den aktuelle by, men at der i høj grad tages hensyn til den sammenhæng, det enkelte byområde indgår i.

Ved at klarlægge kommunens bymønster er det muligt at skabe overblik over, hvordan den enkelte by eller landsby understøttes bedst muligt i planlægningen, og hvor der er bedst grundlag for at skabe byudvikling.

Helsinge, Gilleleje og Græsted er udpeget som kommunecentre. Kommunecentre kan indeholde funktioner, der har hele kommunen som opland. Det kan være kommunale servicefunktioner som f.eks. større idrætsfaciliteter, kulturinstitutioner og større butikker. Størstedelen af den kommende byudvikling til boliger, handel og erhverv skal ske i og omkring de tre kommunecentre, særligt Helsinge.

Lokalcentrene er selvstændige mindre bysamfund med et varieret indbyggertal og serviceniveau. Annisse Nord, Blistrup, Dronningmølle, Esrum, Esbønderup, Ramløse, Smidstrup, Tisvilde og Vejby er udpeget som lokalcentre. Lokalcentrene kan indeholde funktioner som butikker, mindre liberale erhverv og forskellige former for offentlig service, der betjener det lokale opland. En række af lokalcentrene har f.eks. skole og institutionspladser.

Landsbyerne er de mindste bysamfund, herunder fiskerlejer, husmandsrækker og lignende. Landsbyerne tilbyder som udgangspunkt ikke offentlig service. Der er i alt udpeget 38 landsbyer i kommunens bymønster.

Byprofiler
Det er Byrådets mål, at alle kommunens byer på sigt får defineret sin egen særlige profil. Tanken bag dette er, at byer og landsbyer i Gribskov Kommune skal udvikles på basis af den enkelte bys historie og nutidige funktion, rolle og identitet. Byprofilerne skal være med til at inspirere og udstikke retningslinjer for den fremtidige byudvikling i de enkelte byer. De skal tydeliggøre byernes forskellige roller og skal være med til at styrke byerne. Profilerne afspejler den enkelte bys styrke og særegenhed og opstiller mål for dens fremtidige rolle i kommunen.

Kommunecentrenes byprofiler
I kommunecentrene er der fokus på byliv og muligheden for at betjene oplandet. Byrådet har fastlagt følgende byprofiler for de tre kommunecentre:
  • Helsinge er kommunens hovedby med regional betydning - i Helsinge er kommunens centrale faciliteter som f.eks. rådhus placeret, og det er her størstedelen af den fremtidige erhvervsudvikling og størstedelen af de fremtidige boliger skal placeres. Helsinge omfatter alle almindelige byfunktioner for oplandet og er kommunens eneste by med regional betydning. Regionale centre har funktioner, der har hele eller dele af regionen som opland såsom uddannelsesinstitutioner, større arbejdspladser og butikker. Det er Byrådets ønske at Helsinge på sigt kan udpeges som regionalt center i den nationale planlægning for Hovedstadsregionens bystruktur.
  • Gilleleje er kommunens turistcenter - Gilleleje er et velfungerende turistcenter samt en god bolig- og handelsby. Det er Byrådets mål at understøtte Gillelejes status som turistcenter, og at arbejde for at udvide sæsonen, så byen også i højere grad rummer helårsturisme. Helårsturisme skal fremmes i hele kommunen, men Byrådet vil lægge særligt fokus på helårsturisme i Gilleleje.
  • Græsted er en god boligby og center for visse fælles idrætsfaciliteter - i Græsted bor man tæt på mark og skov samt et bredt udbud af service. Græsteds profil som center for visse fælles idrætsfaciliteter betyder at de idrætsfaciliteter, der har hele kommunen som opland, placeres i Græsted. Dog kan sådanne idrætsfaciliteter placeres i et af kommunens andre to kommunecentre hvis dette vurderes mere hensigtsmæssigt ud fra et helhedsperspektiv.
Lokalcentrene
Planlægningen af lokalcentrene skal understøtte eksisterende tilbud og funktioner afhængig af forholdene i den enkelte by samt samspillet med andre byer. I takt med, at kommunen planlægger for de enkelte lokalcentre, vil der blive arbejdet med, at byen samtidig får defineret en byprofil.

Landsbyer
Det er Byrådets vision, at landsbyerne i Gribskov Kommune skal bevare deres egne særpræg og kvaliteter, samtidig med at de sikres mulighed for at kunne udvikle sig i tæt samspil med landsbyernes egne beboere. Byrådet har særligt fokus på at skabe en god udvikling i hver af kommunens landsbyer.

Kommuneplan 2013-25 - forslag