Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
HEGNET
Hegnet har både stor kulturhistorisk, naturgeografisk og landskabelig værdi, som det mest betydelige flyvesandslandskab på Sjælland.

Sandflugtsplantagen Tisvilde Hegn er højt beliggende på flyvesandsdækket randmoræne. Flyvesandet i Tisvilde Hegn stammer fra hævet fjordbund, der i dag er en del af Kattegat. Skoven opleves meget varieret på grund af vekslende terrænformer og bevoksningens særlige karakter, hvor beplantningen for en stor dels vedkommende består af fyr. Der indgår også løvskov i form af bøg, eg og birk, samt lysåbne områder med ene. Skovdækket åbner sig på randmorænen (Tibirke Bakker), der hæver sig brat lige vest for Ellemosen.

Ellemosen er en tidligere havarm fra Arrefjorden. Stenalderens litorinafjord har fra Ellemosen gået helt op til Holløse Bredning. Maglemose Å har sit tilløb til bredningen gennem en række mosestrøg ved Tibirke.

I Holløse Bredning har store arealer været opdyrket. Ved et naturgenopretningsprojekt foretaget af Frederiksborg Amt er vandstanden hævet, så litorinafladen i dag ligger med åbent vandspejl.

I lyngbakkerne Tibirke Bakker ligger et fredet sommerhusområde, anlagt i 1930erne efter en samlet plan, hvor bygninger er søgt tilpasset landskabet. Her er vide udsigter over Arresø og Ellemosen, ligesom der er udsigt til Tibirke Bakker fra de tilgrænsende landskaber ved Arresø og Ellemosen. Fra den tilsandede Tibirke Kirke og landsby samt sandflugtsmonument og det fredede sandflugtsdige Rumpen er der udsigt over Ellemosen. I den sydlige udkant af Tisvilde Hegn ligger Asserbo slotsruin.

Landskabskarakteren er upåvirket af nyere bymæssig bebyggelse og større tekniske anlæg. Sommerhusområderne ved Tisvilde fremtræder visuelt som en del af plantage-områderne. Det gamle fiskerleje, Tisvildeleje, har dog i dag karakter af helårsbeboelse.

De terrænmæssige kontraster er meget markante. Det er væsentligt for landskabsoplevelsen, at der bevares en flade og lange udsyn nedenfor Tibirke Bakker som kontrast til bakkerne og plantagen.

Kommuneplan 2013-25