Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
1.C.04 CENTEROMRÅDE VED VESTERGADE OG SKOLEGADE, HELSINGE1.C.04For et centerområde ved Tinghuset i Helsinge
AnvendelseOmrådet er centerområde og anvendelsen er helårsboliger, handel, service og mindre fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne, samt offentlige formål.
ZonestatusByzone
Bebyggelsesprocent50 %
Bebyggelsens omfang og udformningByggeri i området skal ved sin udformning og materialevalg tilpasses omgivelserne, herunder særligt Tinghuset og Kirken.
Bestemmelser for skilte, facader og byudstyr skal tage højde for delområdernes karakter.
GrundstørrelseGrundstørrelser fastsættes på grundlag af en samlet vurdering af områdets karakter og anvendelse.
Opholds- og friarealerMulighederne for torvedannelse og fælles udnyttelse af parkeringsarealer skal indtænkes i planlægningen.

Disponeringen af og beplantningen i området skal tage hensyn til områdets centrale placering tæt på kirkens grønne områder og gadekæret.

Ved ny bebyggelse kan der udlægges opholdsarealer i terræn eller som altaner og tagterrasser. Størrelsen fastlægges under hensyn til byggeriets størrelse og anvendelse.

TrafikbetjeningOmrådet trafikbetjenes fra Vestergade og fra Skolegade via en ny stikvej, der på sigt kan forlænges mod Vestergade.

Planlægningen af området ikke må være til hinder for, at der kan etableres en vejforbindelse mellem Skolegade og Vestergade.
Bygningshøjdemax 8,5 meter
ButiksstørrelserDagligvarebutikker:
Max. 1.200 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Udvalgsvarebutikker:
Max. 500 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Inden for området må der udnyttes max. 1.200 m2 bruttoetageareal i alt til butiksformål.

Inden for 1.C.01, 1.C.03 og 1.C.04 tilsammen må der i alt udnyttes max. 45.000 m2 bruttoetageareal til butiksformål.

Kommuneplan 2013-25