Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
1.B.25 BOLIGOMRÅDE I HELSINGE NORD

1.B.25Boligområde i Helsinge Nord
AnvendelseOmrådet skal anvendes til boligformål og offentlige formål som institutioner og anlæg til lokal service.
ZonestatusLandzone, fremtidig byzone
BebyggelsesprocentBebyggelsesprocenten er fastsat til:

Max. 30 i grupper af åben-lav bebyggelse

Max. 50 i grupper af tæt-lav bebyggelse

Bebyggelsesprocenten for rammeområdet som helhed må ikke overstige 25.
Bebyggelsens omfang og udformningBoliger skal opføres i forskellige grupper af tæt/lav og åben/lav.
Begge boligformer skal være til stede i områderne.
GrundstørrelseMindstegrundstørrelsen er fastsat til 500 m² for grunde til fritliggende enfamiliehuse.

Række- og dobbelthuse kan opføres på grunde hvor der er 100 m² pr. bolig.
Opholds- og friarealerDer skal være fælles friarealer for de enkelte grupper af bebyggelser.

Arealerne skal udlægges og anlægges, så de ligger hensigtsmæssigt og naturligt i forhold til bebyggelsen og giver mulighed for leg og ophold.
BygningshøjdeBoligbyggeri:
Max. 2 etager.

For andet byggeri fastsættes bygningshøjder på grundlag af områdets karakter og bebyggelsens påvirkning af omgivelserne samt anvendelsen af bygningerne.
HegnDer må kun anvendes faste hegn omkring boligernes nære opholdsarealer. Øvrige hegn skal være levende.
BemærkningAfgrænsning til landområdet:
Boligområdernes kant mod det åbne land skal bearbejdes så der ikke opstår uheldige terrænspring og lignende, ligesom væsentlige strukturer og sigtelinier bevares.

Rækkefølge:
18,9 ha af området er 2. prioritetsområde. Resten er 1. prioritetsområde. Den konkrete opdeling af de to områder vil ske på baggrund af en samlet plan for området. Planlægning af byggeri og anlæg til offentlige formål kan dog ske uden at indgå i den samlede plan for området.

Realisering af området - eller dele heraf - afhænger af Byrådets overvejelser i forhold til status for de konkrete forventninger til udbygning af Ammendrup og byomdannelses- projekter i Helsinge.

Klimatilpasning:
I dele af området er kortlagt risiko for oversvømmelse, jævnfør kort 2.6a Klimatilpasning, oversvømmelseskort. Ved den fremtidige planlægning af området skal risiko for oversvømmelse vurderes nærmere, blandt andet ved undersøgelse af lokal hydrologi og jordbundsforhold. Deraf kan følge, om der kan opføres byggeri på de udsatte dele af arealet og i så fald ud fra hvilke krav, byggeriet kan opføres. Læs mere i kommuneplanens afsnit 2.6 Klimatilpasning.

Kommuneplan 2013-25