Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
KLIMATILPASNING 2.6 - HANDLEPLAN
STRATEGISKE INDSATSER - KLIMATILPASNING
Indsatser for GribVand Spildevand A/S:
 • fortsætte igangværende tiltag til klimasikring, herunder;
  • Gribvand er i gang med at opspore uvedkommende vand i områder der kun er kloakeret for husspildevand. Dette skal medvirke til en reduktion af risiko for spildevandsblandet regnvand på terræn ved oversvømmelser. Dette arbejde gennemføres løbende de kommende år.
  • GribVand vil kunne gå i gang med udbygning af kloaknettet så de vil opfylde kravene i spildevandsplanen efter 2020, i forhold til deres investeringsplan.

Indsatser for Gribskov Kommune:
 • fortsat arbejde for at klimasikre kysten, herunder;
  • I sidste planperiode arbejdede Gribskov Kommune og Helsingør Kommune sammen med Hornbæk og Gilleleje Havn om en redegørelse for mulighederne for at genanvende sand fra havnene til sandfodring på kysten. Det blev konkluderet, at man ud fra et teknisk og økonomisk synspunkt med fordel kan indvinde sand lokalt ved havnene, hvor transportafstanden til de lokale kyster er relativt kort. Det vil gøre det billigere både for havnene og for de bygherrer, som måtte ønske sand på kysten.
  • I 2014 skal det afklares, om Kommunen i denne byrådsperiode vil iværksætte tiltag til at bevare og udvikle kysten. Gribskov Kommune har sammen Helsingør og Halsnæs Kommuner nedsat en arbejdsgruppe der, under ledelse af udvalgsformænd fra de tre kommuner, skal undersøge muligheder og interesser for bedre sikring af ejendomme, anlæg, strande, rekreative arealer, kulturværdier m.m. langs den Nordsjællandske kyst. Man har endnu ikke lagt sig fast på konkrete løsninger eller metoder. En række tiltag kan komme i spil. Nogle steder vil der være behov for hård kystsikring, som man har i de eksisterende kystlag. Tilførsel af sand vurderes desuden at være et væsentligt element, idet det fremmer både beskyttelse og benyttelse af kysten.
   Både grundejere, havnene, turisterhvervene og kommunen vil have fordel af at kysten beskyttes mod erosion og at den rekreative benyttelse af kysten fremmes ved at øge tilgængeligheden og skabe flere brede sandstrande.
 • implementere klimatilpasning i kommunal sektorplanlægning, herunder;
  • revidere beredskabsplan med udgangspunkt i de udpegede indsatsområder i sommerhusområder, der ligger i denne plan. Det vil kræve en yderligere kortlægning af de enkelte områder hver for sig, at komme med et egentligt forslag til en beredskabsplan, samt hvad det ville koste, at etablere et sådan beredskab. GribVand har et beredskab for de kloakeret områder i forhold til ekstrem hændelser.
 • formidling af kendt viden, herunder;
  • Der skal udarbejdes information til borgere og virksomheder om eget ansvar og handlemuligheder. Specielt i sommerhusområderne, der er udpeget i planen. Det skal ske i samarbejde med statslige instanser og portaler.
  • I kortlægningen er der fundet flere V1 og V2-kortlagte forurenede grunde, der trues af oversvømmelse. Denne viden sendes videre til Region Hovedstaden, da det er dem der står for oprydningen af de forurenede grunde. De kan bruge denne viden til at prioritere deres indsats.
  • Der er i kortlægningen fundet få almene drikkevandsboringer, der har risiko for at blive oversvømmet. De vandværker, der er berørt vil blive kontaktet, så de bliver opmærksomme på risikoen. Det enkelte vandværk kan derefter tage de forholdsregler der er mulige på den enkelte lokalitet.
 • fortsat øge vidensgrundlag for klimatilpasning, herunder;
  • GEUS har udarbejdet en model for de forventede ændringer af grundvandsspejlet. Datagrundlaget, herunder særligt kendskabet til det øvre grundvandsmagasin, er mangelfuldt og gør modellen usikker. Statens igangværende kortlægning af grundvandet i Gribskov Kommune vil blive afsluttet i planperioden. Herefter kan foretages en mere kvalificeret vurdering af konsekvenser for stigninger af grundvandsspejlet.
  • Sammenholdes oversvømmelseskortet med de lokale værdier fremgår det, at flere Natura 2000-områder i kommunen kan risikere at blive påvirket af større eller mindre oversvømmelser på grund af regnhændelser. I den kommende planperiode vil kommunen foretage en yderligere analyse af de enkelte Natura 2000-områder, med henblik på at vurdere om de enkelte habitat-naturtyper indenfor Natura 2000-områderne påvirkes i væsentlig grad. Dette skal koordineres med Natura 2000-handleplanerne som forventes revideret i 2015.
  • Der er et arbejde i gang i forhold til at kortlægge fredede og bevaringsværdige bygninger i kommunen. Når denne viden foreligger kan sammenholdes med risiko for oversvømmelse.
  • Gribskov Kommune deltager i samarbejdet KLIKOVAND, der står for Klima, Kommune og Vand. KLIKOVAND er et bredt samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber i Region Hovedstaden. Emnerne for samarbejdet er lovgivning, erfaringsudveksling og kommunikation, beslutningsprocesser og kompetenceløft. Målet er at kombinere emnefelterne og derved skabe en vidensbank og fælles løsninger, der forebygger konsekvenser efter voldsomme regnskyl, på tværs af kommunegrænser i hovedstadsområdet.
  • Gribskov Kommune deltager i projektet 'Vandet fra landet', hvor der arbejdes med at finde løsninger på oversvømmelser inde i byerne/sommerhuseområderne ude på landet. Kommunen har flere områder, hvor der inde fra land løber offentlig vandløb ud gennem de kystnære sommerhusbebyggelser, som ved ekstreme regnhændelser kan skabe oversvømmelser langs åen. I dette projekt er målet at finde løsningsmodeller for, hvordan vandet fra det bagvedliggende land ikke skaber oversvømmelser i de kysnære by og sommerhusområder. Både tekniske, juridiske og økonomiske udfordringer vil blive belyst i dette projekt.

Kommuneplan 2013-25