Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
KOLLEKTIV TRAFIK 4.2
BYRÅDETS MÅL - KOLLEKTIV TRAFIK
Byrådet ønsker, at sikre en god betjening med offentlig bustransport for kommunens borgere og brugere, der er økonomisk bæredygtig. Serviceniveauet fastlægges på baggrund af analyser af behov for trafikbetjening i de enkelte bysamfund og sommerhusområder og mellem disse, hensyn til understøttelse af kommunens bymønster, samt vurdering af indtægter og udgifter i selve driften af linjerne.

Samtidig arbejder Byrådet for, at den regionale kollektive trafikbetjening styrkes, så kommunen kan få mulighed for at udnytte beliggenheden i forlængelse af "Hillerødfingeren" og dermed bedre koble sig på det overordnede trafiksystem i den øvrige del af hovedstadsområdet.


RETNINGSLINJER - KOLLEKTIV TRAFIK
4.05-13
Lokalbanerne kan opgraderes i overensstemmelse med "Visioner for Lokalbanen 2012-2025".


REDEGØRELSE FOR RETNINGSLINJER - KOLLEKTIVTRAFIK
Det kollektive trafiksystem i Gribskov Kommune består af 3 lokale buslinjer, 4 buslinjer af regional betydning og 2 lokalbaner (Gribskovbanen og Hornbækbanen). Det er af største betydning for kunderne, at der er sammenhæng i nettet. Kunderne sætter det meget højt, at brug af den kollektive trafik foregår nemt, enkelt og overskueligt. Der sættes derfor fokus på sammenhæng og enkelhed, hvilket blandet andet er kendetegnet ved Pendlernettet og indførelsen af R-Busser. Dette har betydet, at passagertallet de senere år har været stigende.

Særlig fokus rettes mod de områder, hvor de kollektive trafiksystemer mødes, nemlig i terminalerne og deres influensområder. Det er primært her, det kollektive trafiksystem skal stå sin prøve over for brugerne.
Den kollektive trafik planlægges i en balance imellem på den ene side ønsket om betjening med høj frekvens, der hvor befolkningstætheden og arbejdspladstætheden er størst og på den anden side ønsket om at alle skal kunne anvende kollektiv trafik.
  • Pendlernettet betjener de største byer med mange og regelmæssige afgange, der er nøje koordineret med hinanden.
  • De lokale buslinjer betjener mindre lokalcentre, landsbyer, land- og sommerhusområder på et niveau, der er afstemt efter passagerpotentialet.
  • Flexturen sikrer, at alle har adgang til kollektiv trafik uanset hvor de bor.

Kommuneplanen skal på grundlag af en samlet vurdering af udviklingen i Region Hovedstaden indeholde retningslinjer for beliggenheden af større trafikanlæg, jævnfør Planlovens § 6, stk. 3, nr. 2. Der planlægges ingen større trafikanlæg for kollektiv trafik med denne kommuneplan.

Hvem gør hvad
Offentlig servicetrafik i form af almindelig busrutekørsel, fastsættelse af takster og billetteringssystemer, koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik, samt lokalbaner varetages af Trafikselskabet Movia.

Kommunerne har med kommunalreformen fået ansvar for at fastlægge serviceniveauet i den lokale kollektive (bus-)trafik. Region Hovedstaden fastlægger serviceniveauet på de regionale buslinjer og for lokalbanerne.

Kommunen skal i samarbejde med Movia, nabokommunerne og Region Hovedstaden udarbejde en samlet plan for den kollektive persontrafik i kommunen; Trafikplan 2013.

Fremtidig planlægning
Gribskov Kommune reviderer årligt serviceniveauet i den kollektive trafik. Dette sker under særlig hensyntagen til de regionale sammenhænge, der er indarbejdet i Pendlernettet.

Trafikplan 2013 vil, når den er endeligt vedtaget blive afspejlet i kommuneplanen ved næste kommuneplanrevision.

Byrådet ønsker desuden, at det på sigt i de statslige planer muliggøres, at Helsinge kan betjenes med S-tog, så kommunen kan få mulighed for at udnytte beliggenheden i forlængelse af "Hillerødfingeren" og dermed bedre koble sig på det overordende trafiksystem i den øvrige del af hovedstadsområdet. Byrådet ønsker desuden, at det bliver muligt for Gribskovbanen og Hornbækbanen at køre igennem Hillerød Station til en ny Hillerød Syd Station. Endelig ønsker Byrådet at arbejde for en direkte forbindelse mellem Græsted og Helsinge, en forbindelse, der er en del af den 'Infrastruktur-akse', der er omtalt i kommuneplanens hovedstruktur.

Kommuneplan 2013-25