Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
TRAFIKSTIER 4.3
BYRÅDETS MÅL - TRAFIKSTIER
Med Gribskov Kommunes Stiplan 2009 har Byrådet formuleret en målsætning at etablere et sammenhængende net af trafikstier for kommunens borgere såvel som de mange turister og besøgende i kommunen. Stiplanen danner udgangspunkt for kommunens investeringer på stiområdet de kommende år. Det er et mål, at der sikres god sammenhæng imellem trafikstierne, den kollektive trafik og det rekreative rutenet.

Kort 4.3 Trafikstier


Hent kort som PDF i A3


RETNINGSLINJER - TRAFIKSTIER
4.06-13
Ved planlægning og anlæg skal der tages højde for eksisterende og planlagte trafikstier. Eksisterende og planlagte trafikstier fremgår af Kort 4.3 Trafikstier.

4.07-13
Ved planlægning og anlæg af nye stier skal der sikres sammenhæng mellem trafikstinettet og det rekreative rutenet.

4.08-13
Trafikstier skal generelt være stier i eget tracé eller stier, der er tydeligt adskilt fra biltrafikken, for eksempel ved hjælp af en malet stribe, en græsrabat eller en kantsten. På strækninger med direkte kontakt til biltrafikken skal der være tydelig adskillelse mellem biler og cykler, eksempelvis ved brug af farvet asfalt på cyklisternes areal. Belægningen skal være jævn og egnet til cykling.

4.09-13
Ved forbedring af terminaler for kollektiv trafik skal det sikres, at der er cykelparkering i tilstrækkeligt omfang og placeret bedst muligt i forhold til terminalernes skiftemuligheder.

4.10-13
Der er planlagt følgende nye trafikstier:
 • Valby-Smidstrup via Blistrup
 • Græsted-Gilleleje via Søborg sø
 • Helsinge-Rågeleje via Valby
 • Blistrup-Græsted via Tulstrupvej
 • Munkerup-Gilleleje via Nakkehoved Strandvej
 • Smidstrup-Vejby Strand
 • Rundinsvej, Helsinge
 • Østergade, Helsinge
4.11-13
Der ønskes på sigt planlagt for trafikstier på følgende strækninger:
 • Fra Esbønderup Skovhuse med retning mod Nødebo
 • Mellem Mårum og Esrum

REDEGØRELSE FOR RETNINGSLINJER - TRAFIKSTIER
Gribskov Kommune er en attraktiv landkommune i udkanten af hovedstadsområdet med adgang til både skov og strand. Stadig flere, såvel kommunens egne borgere som sommerhusejere og turister, vil gerne have muligheden for at anvende cyklen til at gøre brug af disse aktiver i kommunen, samt alle andre vigtige mål. For at dette skal lykkes, kræver det at tilgængeligheden forbedres. Dette gælder også de bløde trafikanters mobilitet, der kan forbedres ved en udbygning og forbedring af stinettet. Stiplanen for Gribskov Kommune har som målsætning at etablere et sammenhængende stirutenet for såvel kommunens borgere som de mange turister og besøgende i Gribskov Kommune. Dette sker ved at udpege et hovedstinet til den daglige færdsel (trafikstierne) og et supplerende rekreativt net. Stiplanen danner udgangspunkt for kommunens investeringer på stiområdet de kommende år.

Det overordnede formål med planlægningen for trafikstier er at sikre et sammenhængende net, der binder kommunens byområder sammen, og som også sikrer de regionale forbindelser. De planlagte trafikstier, der fremgår af retningslinje 4.3.05 vil i høj grad bidrage til at binde kommunens byområder bedre sammen, mens de to strækninger der nævnes i retningslinje 4.3.06 har til formål at sikre de regionale sammenhænge, ved henholdsvis at forbedre forbindelsen Frederiksværk-Helsinge-Helsingør og Hillerød - Nødebo - Gilleleje. De to strækninger er beskrevet i Fingerplan 2013 som missing links og fremgår af nedenstående kort.

Hovedprincipperne for trafikstinettet understøtter Hovedstadsregionens bystruktur, der består af Fingerbyen med håndfladen og byfingrene samt kommunecentrene uden for Fingerbyen.

Hovedprincipper for trafikstinettet:
 • Trafikstinettet skal primært tilgodese hurtigst mulig cykeltransport og ligger som følge heraf primært langs de større veje.
 • Trafikstinettet skal medvirke til at give pendlerne forskellige muligheder for valg af transportmiddel.
 • Trafikstinettet skal forbinde store befolknings- og arbejdspladskoncentrationer.
 • Trafikstinettet skal give god adgang til kommunens større trafikterminaler.
 • Trafikstierne skal have en standard, som giver de bedst mulige forhold for cyklisterne, herunder sikkerhed, direkte rute, vintervedligeholdelse, god belægning og belysning.
 • Trafikstinettet skal koordineres med nabokommunerne. Cykelstier føres videre fortrinsvis ad hovedlandeveje for at undgå manglende forbindelser ved kommunegrænserne.

Se også afsnit 3.5 Rekreativt rutenet.

Hvem gør hvad
Kommunen står for planlægning og anlæg af trafikstier, herunder skiltning af cykelruter. Planlægningen af trafikstier sker primært i Stiplan for Gribskov Kommune. Den seneste stiplan blev vedtaget i 2009 og er afspejlet i denne kommuneplan. Kommunen detailplanlægger og realiserer stier i henhold til vejloven og naturbeskyttelsesloven, mens skiltning af stier skal følge ”Vejregler for vejvisning på cykel- og vandreruter”. Ved senere revisioner af kommuneplanens retningslinjer for Trafikstier skal der tages højde for bestemmelser fastsat i Fingerplan 2013 samt kommuneplanens hovedstruktur, herunder infrastrukturaksen.

Fremtidig planlægning
I lyset af Infrastrukturaksen som den er beskrevet i kommuneplanens hovedsstruktur med målsætning om styrke forbindelserne mellem Helsinge og Gilleleje via Græsted, samt forbindelsen mellem særligt Helsinge og Hillerød bør der på sigt ses på om den stiforbindelse, der er skitseret imellem Esbønderup og Nødebo burde omplaceres, således at strækningen Hillerød - Helsinge prioriteres istedet. Dette vil være i overensstemmelse med infrastrukturaksen samt med Fingerplanens mål om at forbinde større befolknings- og arbejdspladskoncentrationer. Den fremtidige planlægning bør undersøge forbindelserne imellem Gribskov og Hillerød Kommuner nærmere i dialog med Miljøministeriet og Hillerød Kommune..

Kommuneplan 2013-25