Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
UDPEGNINGS- OG ANALYSEGRUNDLAG TIL LANDBRUG
Områder med landbrugsinteresser
Udpegningen er sket med udgangspunkt i hele landområdet, men undtaget områder, hvor landbrug vurderes at være uforeneligt med eksisterende eller planlagt arealanvendelse. Områder der er udtaget er:
 • Byområder (eksisterende og planlagt by) og rammebelagte områder til tekniske anlæg,
 • Sommerhusområder og rammebelagte områder til rekreative områder (kun områder der ikke plejes ved landbrugsdrift er udtaget),
 • Fredskov, strandbeskyttelseslinje, Natura 2000 områder.

Landsbyer vil på sigt ikke indgå i områder med landbrugsinteresser. De vil blive taget ud af udpegningen, når deres afgrænsning er fastlagt i kommuneplanen, hvilket forventes at ske ved tillæg til Kommuneplan 2013.

Særligt værdifulde landbrugsområder
Udpegningen er sket med udgangspunkt i Områder med landbrugsinteresser, men undtaget de områder, hvor der er andre eksisterende eller planlagte arealinteresser eller væsentlige beskyttelseshensyn som kan være i modstrid med landbrugsdriften. Områder der er udtaget er:
 • Områder til byformål og tekniske anlæg: byudvikling på lang sigt (perspektivområder) og områder til tekniske anlæg,
 • Områder med rekreativ interesse, herunder: alle rekreative områder, kystkiler, bynær rekreativ zone (1 km omkring kommunecentre),
 • Områder med natur- og miljøbeskyttelsesinteresser, herunder: alle Natura 2000 områder, naturbeskyttelsesområder, potentielle naturbeskyttelsesområder, økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser, lavbundsarealer, nitratfølsomme områder,
 • Områder med andre planlagte benyttelsesinteresser i landområdet, herunder: skovrejsningsområder og råstofområder.

Områder til driftsbygninger og -anlæg for store husdyrbrug
I analysen af lokaliseringsmuligheder for driftsbygninger og -anlæg for store husdyrbrug (større end 500 DE) er der lagt vægt på følgende kriterier:
 • hensyn til beliggenhed af eksisterende større husdyrbrug, hvor kommunens 10 største brug er inddraget,
 • nærhed til biogasanlæg med udgangspunkt i det udpegede biogasområde, se mere i afsnit 4.13 Biogasanlæg
 • hensigtsmæssig placering i forhold til den overordnede infrastruktur,
 • at områder kun udpeges, hvor der ikke er konflikt med andre eksisterende eller planlagte arealinteresser eller beskyttelseshensyn, hvorfor følgende
 • områder udgår:
  • byområder (eksisterende og planlagt by), byudvikling på lang sigt (perspektivområder) og sommerhusområder, alle inkl. 300 m buffer, skovrejsningsområder, råstofområder, rekreative områder, inkl. den bynære rekreative zone omkring kommunecentre, og områder til tekniske anlæg
  • Natura 2000 områder, inkl. 800 m bufferzone, naturbeskyttelsesområder, potentielle naturbeskyttelsesområder, økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser, lavbundsarealer, fredskov og strandbeskyttelseslinje,
  • landskabeligt værdifulde områder, kystnærhedszonen og områder med særlige drikkevandinteresser (bør som udgangspunkt ikke indgå).

Kommuneplan 2013-25