Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
4.B.03 BOLIGOMRÅDE ANNISSE


4.B.03Boligområde Annisse
AnvendelseOmrådet er boligområde med hovedparten af bebyggelsen som fritliggende enfamiliehuse. Der er dog også enkelte grupper af række- og dobbelthuse.

Der kan indrettes dagligvareforretninger af hensyn til områdets lokale forsyning
ZonestatusByzone
BebyggelsesprocentDen maksimale bebyggelsesprocent er fastsat til 30 for fritliggende enfamliehuse.

På ejendomme med række- og dobbelthuse fastsættes bebyggelsesprocenten på baggrund af områdets landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske værdier samt bebyggelsens påvirkning af omgivelserne og behovet for parkerings- og opholdsarealer, dog ikke over 40.
GrundstørrelseMindstegrundstørelsen fastsættes efter gældende bygningsreglement.

Ejendomme i 1. række til Arresø skal søges bevaret og må som udgangspunkt ikke udstykkes. Tilladelser til udstykning kan kun ske på baggrund af en nærmere vurdering af den enkelte ejendoms karakter og beliggenhed - også set i forhold til nærområdet. Heri indgår ligeledes en vurdering af, om der skal stilles skærpede krav til grundstørrelser, bebyggelsens omfang og placering mv.
Opholds- og friarealerOmråder, der i udstykningsplaner er udlagt til friarealer, skal fortsat henligge
som friarealer.
BygningshøjdeFritliggende enfamiliehuse:
Max. 1½ etage
Max. 7,5 m

Øvrig bebyggelse:
Max. 2 etager, idet at man på øvrige ejendomme fastsætter bygningshøjder på baggrund af områdets landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske værdier samt bebyggelsens påvirkning af omgivelserne.
HegnFaste hegn må kun anvendes omkring
boligernes nære opholdsarealer.
Øvrige hegn skal være levende.
BemærkningPå bygninger, der kan ses fra det åbne land, må der ikke anvendes reflekterende tagmaterialer.

Kommuneplan 2013-25