Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
BOLIGER 1.2
BYRÅDETS MÅL - BOLIGER
Der skal sikres et rummeligt, varieret og fleksibelt udbud af boliger i forhold til boligstørrelser, boligtyper, lokalisering og ejerforhold, som kan opfylde de aktuelle og fremtidige boligbehov. Samtidig skal der sikres et alsidig boligudbud indenfor det enkelte boligområde eller lokalsamfund.
Boligudbuddet skal generelt fremme en varieret og balanceret befolkningssammensætning og understøtte kommunens bymønster.

Boligområder skal fremstå attraktive, trygge og indbydende med mulighed for leg, bevægelse, socialt samvær og nærhed til naturoplevelser. Og særlige værdier og identitet i eksisterende boligområder skal sikres og styrkes.

Kort 1.2 Boliger

Hent kort som pdf i A3


RETNINGSLINJER - BOLIGER
Områder med boliger
1.18-13
Byudlæg til nye boligområder fastlægges i henhold til retningslinjerne i afsnit 1.1. Byområder.

1.19-13
Gennem planlægning skal der sikres et rummeligt og fleksibelt udbud af boliger i kommunen, så der er helårsboliger for alle – også for borgere, der har særlige behov for støtte eller særlige krav til boligens indretning.

1.20-13
I forbindelse med planlægning for nye boliger i blandede byområder eller eksisterende boligområder, eksempelvis ved fortætning eller omdannelse, skal det sikres at særlige værdier og områdets særlige identitet sikres og styrkes.

Boligens nærmiljø
1.21-13
Der skal tilstræbes nærhed til rekreative udfoldelsesmuligheder og grønne områder for alle boliger i kommunen.

1.22-13
Offentligt tilgængelige arealer i boligområder skal være trygge at færdes i og skal så vidt muligt udformes, så de indbyder til ophold og udfoldelse. Der skal sikres god tilgængelighed og velfungerende og sikre forhold for bløde trafikanter.

1.23-13
Ved planlægningen af nye boligområder og omdannelse af eksisterende boligområder skal der indtænkes muligt behov for fællesfaciliteter og -arealer, der kan understøtte det sociale liv i lokalområdet.

REDEGØRELSE FOR RETNINGSLINJER - BOLIGER
Byrådet ønsker at sikre en alsidig og balanceret befolkningssammensætning. Derfor skal der kunne tilbydes et varieret udbud af boligtyper i kommunen, som kan opfylde forskellige befolkningsgruppers behov. Specielt skal der gøres en indsats for, at der kan tilbydes boliger og/eller byggemuligheder, der er attraktive for seniorer, børnefamilier og førstegangskøbere. Et varieret boligudbud skal sikres gennem en kvalitativ, bæredygtig by- og boligudvikling, på kort- såvel som på lang sigt.

Områder med boliger
De fleste boliger i kommunen findes i områder der er særligt udlagt til boligområder.
Boligområder er områder, hvor der overvejende er helårsboliger, som eksempelvis parcelhuse, tæt-lav boliger og etageboliger. Der kan i begrænset omfang indpasses andre funktioner, såsom offentlige formål og liberale erhverv, hvilket der er taget stilling til i rammerne for de enkelte boligområder.
Derudover er der også boliger i centerområder, i områder udlagt til blandet bolig og erhverv, samt i sommerhusområder. I disse andre områder er der hovedsagelig andre typer af bebyggelse end boliger.

Inden for det enkelte boligområde og/eller det lokalsamfund, det indgår i, skal der gennem planlægningen af nye boligområder og fornyelse eller omdannelse af eksisterende boligområder sikres et alsidigt boligudbud. Herved skabes gode muligheder for, at en familie kan flytte til en anden boligtype eller -størrelse i nærheden, når der er behov for det. Man kan således forblive i sit lokalsamfund, selvom man skifter bolig, så det ikke er nødvendigt at skifte daginstitution eller skole, forlade foreninger eller bekendte. Samtidig skabes mulighed for mangfoldige boligområder og lokalsamfund med en alsidig beboersammensætning.

Særlige værdier og identitet i eksisterende boligområder skal sikres og styrkes gennem planlægningen.

Et stigende antal boliger vil blive etableret i forbindelse med fortætning eller omdannelse indenfor eksisterende byafgrænsninger. Dette er med til at understøtte Byrådets mål om en bæredygtig byudvikling og minimere behovet for at inddrage landzonearealer. Flere boliger vil derfor komme til at ligge i blandede byområder i stedet for egentlige boligområder. Der vil ved omdannelse og fortætning være særligt fokus på områdets kvalitet som nærmiljø for boligen.

Boligens nærmiljø
Nærhed til skov og vand er en af de ting, der gør Gribskov Kommune til en attraktiv bosætningskommune. Det er Byrådets mål, at der skal være nærhed til rekreative udfoldelsesmuligheder for alle boliger i kommunen. Det betyder ikke, at alle skal kunne bo ud til Kattegat, men at tilgængeligheden til rekreative områder eller grønne arealer skal være høj, hvad end man bor i Tisvilde eller midt i Helsinge. Analyser viser, at borgernes brug af grønne arealer i dagligdagen, eksempelvis når man skal motionere eller lufte hund, hænger nøje sammen med gå-afstanden til rekreative arealer i nærområdet omkring boligen. Bliver den højere end 10 minutter, svarende til ca. 1.000 meter, så falder brugen markant.

Når der planlægges for nye boligområder eller omdannelsen af eksisterende, skal muligheden for etablering af nye rekreative, grønne arealer derfor indtænkes. Lige så vigtigt er det, at tilgængeligheden til disse arealer indtænkes og samtænkes med blandt andet eksisterende stisystemer. Arealerne kan på den måde også tilføre attraktionsværdi til omkringliggende boligområder.

Boligområdernes indretning kan bidrage til den enkeltes sundhed på en naturlig måde ved at give folk lyst til og mulighed for at bevæge sig rundt til fods eller på cykel. Der skal generelt sikres god tilgængelighed for folk med gangbesvær og med handicap, men også øvrige borgeres sundhed skal tilgodeses. Det er oplagt, at indtænke gå- og løberuter indenfor det enkelte boligområde, men også forbundet med andre boligområder, nærliggende grønne områder eller skov. Man kunne også forstille sig arealer og inventar, der indbyder til leg og fysisk udfoldelse for både børn og voksne.

Boligområder skal understøtte områdets sociale liv og skabe trygge rammer for den enkeltes liv. I indretningen af de nærrekreative arealer bør der lægges vægt på, at de skal være trygge at færdes i, samt at der etableres fælles mødesteder såsom legepladser og bålpladser, der skal virke indbydende og velintegrerede og derved understøtte det sociale liv i området. Ligeledes skal det undersøges, hvorvidt der vil være grundlag for andre fællesfaciliteter såsom fælleshuse, særligt for områder der udlægges til mindre boliger.

Bopælspligt
Der er bopælspligt i alle helårsboliger i byzone. Der har de seneste år været en tendens til, at helårshuse i kommunens attraktive byer langs kysten bliver brugt som sommerhuse. Byrådet ønsker derfor mere fokus på, at helårsboliger i byzone anvendes til helårsbeboelse for at sikre levende by- og boligområder. Byrådet kan dog tillade, at der i ganske særlige og få tilfælde kan planlægges for en anden anvendelse. Dette skal i givet fald ske i overensstemmelse med kommunens fastsatte mål på turismeområdet. Boliger med sommerhusstatus i byzone har ikke bopælspligt.
I henhold til Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, forudsætter det Byrådets tilladelse hvis personer, der tilhører samme husstand, at benytte mere end en bolig i samme kommune. Kommunerne i Region Hovedstaden, undtagen Bornholms Kommune, samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns Kommuner betragtes i denne henseende som én kommune.

Hvem gør hvad
Kommunen har ansvaret for at fastlægge, hvilke arealer der kan inddrages eller omdannes til boligformål. Kommunen fastlægger på dette grundlag de nødvendige rammer for arealerne i kommuneplanen og står for nødvendig lokalplanlægning. De konkrete indholdsmæssige krav, der indskrives i plangrundlaget for de enkelte områder afklares og fastsættes gerne i dialog med en eventuel bygherre.

Fremtidig planlægning
I den kommende planperiode vil Byrådet fokusere særligt på at fremme bæredygtighed, klimatilpasning og sundhedsfremmende tiltag (f.eks. til leg, bevægelse og socialt samvær) i planlægningen af nye boligområder og bebyggelse til boligformål generelt.
Byrådet vil desuden arbejde for at skabe rammer for udpegning og etablering af modelområder for eksperimenterende boligbyggeri. Planlægning af sådanne områder vil have særlig fokus på mindskelse af miljøbelastning, arkitektonisk kvalitet samt indarbejdelse af kulturhistoriske, landskabelige og naturværdier i området.

Kommuneplan 2013-25