Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
SOMMERHUSOMRÅDER 1.7
BYRÅDETS MÅL - SOMMERHUSOMRÅDER
Sommerhusområderne skal opretholdes som et attraktivt rekreativt tilbud.

Sommerhusområdernes rekreative funktion og indhold samt offentlighedens adgang til kysten skal forbedres.

Kort 1.7 Sommerhusområder

Hent kort som pdf i A3


RETNINGSLINJER - SOMMERHUSOMRÅDER
1.44-13
Sommerhusområder fremgår af Kort 1.7 Sommerhusområder.

1.45-13

I forbindelse med lokalplanlægning skal det sikres, at områdets særlige identitet og rekreative karakter fastholdes, eksempelvis i forhold til natur og landskab, beplantningsarter og -højder, bebyggelsens udformning, placering og tæthed, fast/levende hegn, vejprofil og vejforløb, indretning af fællesarealer og særlige beskyttelsesinteresser.

1.46-13
I forbindelse med lokalplanlægning skal der sikres let adgang til rekreative og grønne områder og andre former for offentligt tilgængelige arealer til bevægelse, leg og socialt samvær, og der skal skabes gode stiforbindelser, der tænkes sammen med øvrige stier i området.

1.47-13
Den biologiske mangfoldighed skal understøttes og styrkes i sommerhusområderne, eksempelvis gennem krav i lokalplaner om grønne tage, anlæggelse af regnvandsbassiner, valg af plantetyper i henhold til type af jordbund etc. Nødvendigt byggeri skal indpasses under videst muligt hensyn til beskyttelsen af vilde dyr og planter. Såfremt væsentlige hensyn kræver fjernelse af småbiotoper, skal der etableres erstatningsbiotoper. Desuden skal der tilstræbes etablering af spredningskorridorer mellem biotoper.

1.48-13
Ejendomme i første række langs kysten, større ejendomme samt arealer omkring de gamle gårde skal søges bevaret, og må som udgangspunkt ikke udstykkes. Tilladelser til udstykning kan kun ske på baggrund af en nærmere vurdering af den enkelte ejendoms karakter og beliggenhed - også set i forhold til nærområdet. Heri indgår ligeledes en vurdering af, om der skal stilles skærpede krav til grundstørrelser, bebyggelsens omfang og placering med videre.


REDEGØRELSE FOR RETNINGSLINJER - SOMMERHUSOMRÅDER
Gribskov Kommunes sommerhusområder ligger fortrinsvis langs med kysten og de større søer; men der findes også enkelte mindre sommerhusområder inde i landet samt spredte sommerhusbebyggelser i landområderne.

I følge Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning, Fingerplan 2013, må der i hovedstadsområdet ikke udlægges nye sommerhusområder og eksisterende sommerhusområder skal fastholdes som rekreative områder til ferieformål.

Kommuneplanens retningslinjer om sommerhusområder har til hensigt at konkretisere nærmere hvordan sommerhusområdernes særlige identitet og rekreative karakter kan fastholdes således at de ikke får karakter af boligområde. Det hører med til den rekreative værdi, at der eksempelvis ved kysterne sikres udsyn over vandet, blandt andet ved at faste hegn og høje træer så vidt muligt undgås. På samme måde ønsker kommunen, at udstykninger til nye sommerhuse, der kan fortætte bebyggelsen langs kysten og på store ejendomme generelt, undgås, således at de åbne arealer imellem sommerhusene bevares.

Retningslinjerne har desuden til formål at understøtte og styrke den biologiske mangfoldighed i sommerhusområder og sikre en let adgang til rekreative og grønne områder og andre former for offentligt tilgængelige arealer til bevægelse, leg og socialt samvær.

Hvem gør hvad
Miljøministeren fastlægger via landsplandirektiver den overordende planlægning for arealudlæg til sommerhusområder i hovedstadsområdet og til eventuel overførsel af sommerhusområder til boligområder til helårsbeboelse i byzone.

Kommunen har herefter ansvaret for at fastlægge retningslinjer i kommuneplanen for de konkrete arealudlæg, hvilke arealer der ud fra en vurdering af udviklingen i kommunen som helhed kan inddrages til byformål i den kommende 12-årige planperiode. Byrådet fastlægger på dette grundlag retningslinjer og rammer for arealudlæg til sommerhusformål i kommuneplanen og gennemfører den nødvendige lokalplanlægning.

Fremtidig planlægning
En stor boligefterspørgsel kombineret med prisforskellen mellem ferie- og helårsboliger samt planlovens regel om, at pensionister kan bo i sommerhuset hele året, lægger pres på kommunens sommerhusområder. Ferieboliger, der bebos hele året, ændrer med tiden karakter til villaer, og bosætningen i områderne resulterer i et stigende antal ønsker om, at sommerhusområder overføres til byzone for ad den vej blandt andet at lovliggøre helårsbosætning.
Hvor sommerhusområder ligger sammen med kommunens hovedbyer kan en overførsel til helårsboliger være motiveret. Men i kystnærhedszonen giver planloven ikke mulighed herfor.
Som en del af fortætnings- og omdannelses-strategien ønsker Byrådet på lang sigt, at fire sommerhusområder kan overføres til byzone. Se mere under afsnit 1.1. Byområder.

Kommuneplan 2013-25