Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
SØLANDET
Sølandet er en landskabelig egn, der visuelt orienterer sig i retning mod Arresø.

Landskabsdannelsen er primært morænelandskab og dødislandskab. Det betyder at landskabet er et generelt småbakket terræn, vekslende fra jævnt til kuperet til forholdsvis stejle skrænter ned mod vandet langs søkysten. Arealanvendelsen er dels åbent agerland og dels blandede bebyggelsesformer. Ud over de to kirkelandsbyer Annisse og Ramløse findes der spredte, fritliggende gårde og huse i det åbne land samt nyere, koncentreret bebyggelse, bl.a. Ramløse Søkrog og Annisse Nord.

Området ved Sandet er præget af tæt sommerhusbebyggelse, der er omkranset af Arresø mod syd og og øst, samt Tisvilde Hegn mod nord. På grund af mange træer i sommerhusområdet fremtræder området udadtil som en del af plantageområderne beliggende nord og vest for området.

Området ved Bækkekrog er et åbent, højt beliggende terræn med vidt udsyn over Arresø mod syd samt Ellemosen mod nord og det omgivende landskab. Et karakteristisk landskabspræg her er landbrugsejendommene, der ligger placeret langs vejen på bakkekammen, hvor de åbne, skrånende landbrugsarealer ned mod mosen er friholdt for bebyggelse. Ådalen omkring Ellemosen strækker sig gennem Sølandet ned til Arresø.

Ved Annisse Nord er landskabet omkring og i bebyggelsesområdet præget af mange småsøer. Disse småsøer er karakteristiske landskabselementer og fungerer som trædesten for faunaen.

Den østligste del af Sølandet er præget af Pøle Å og ådal. Bebyggelsen omkring ådalen er spredt.
Ådalen danner landskabelig kontrast til Gribskovs markante skovbryn mod øst.
Området er et åbent og kuperet dødislignende landskab.
Landskabet orienterer sig mod ådalen såvel som mod Arresø.

I Sølandet findes flere kulturhistoriske landskabselementer. På bakkedannelserne ved Annisse findes flere markante grupper af gravhøje fra oldtiden, ligesom området omkring Ramløse er særdeles rigt på fund og gravanlæg fra oldtiden. Området har to middelalderkirker i henholdsvis Ramløse og Annisse, som er iøjnefaldende orienteringspunkter i landskabet. Ramløse Kirke ligger markant på den tidligere kystskræntdannelse mellem Arresø og Ellemosen. Annisse kirke er placeret højt og markant i landskabet. Fra begge kirker er der er frit udsyn til Arresø. Annissegård, der oprindeligt var anneksgård til Ramløse-Annisse pastorat er ligeledes et markant element i den lille landsby. Den nyere kulturhistorie er repræsenteret ved Pibe Mølle, som er en fredet stubmølle fra 1779. Den ligger på en bakkeformation ved Pøle Ådal.

Det er væsenligt ikke at sløre den visuelle sammenhæng mellem Arresø og de åbne landområder.
Ind- og udsyn til Annisse Kirke, Ramløse kirke og Pibe Mølle skal bevares.
I områder med sommerhuse skal yderligere sommerhus-udstykninger samt fjernelse af træer o.a. beplantning mellem sommerhus-ejendommene undgås.

Kommuneplan 2013-25