Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
SØBORG SØ
Selve Søborg Sø ligger i en smeltevandsdal fra sidste istid. Dalen blev i stenalderen en fjord som følge af havspejlsstigninger. Fjorden blev som resultat af den senere landhævning afsnøret fra havet. Den indre del af den afsnørede fjord har frem til historisk tid rummet en nu bortdrænet sø.

Afdræningen af Søborg Sø er sket ad flere omgange. I 1700-tallet blev afvandingskanalen Søborg Kanal gravet. Afvandingen var dog ikke mere effektiv, end at der op gennem 1800-tallet fortsat var en stor sø. I 1870'erne blev søen helt tørlagt.

Det omgivende markante morænebakkelandskab danner især mod nord-øst og vest kontrast til den flade tidligere sø- og fjordbund.
Den drænede søbund er et sammenhængende lavbundsområde med moser og enge, som er gennemskåret af retlinede dræningsgrøfter og Søborg kanal mod nord. En tidligere fjordarm strækker sig ind til Maglemosen mod vest. Langs søbredden findes en karakteristisk trærække, der er rester af den tidligere søbredbevoksning. Bevoksningen består især af asketræer.

Søborg landsby og Søborg Slotsruin ligger på et næs i den tidligere fjord/sø. Søborg slotsruin er et synligt fortidsminde, og i arealerne omkring selve borgruinen er talrige fund af bebyggelser og andre levn tilbage fra den tidlige middelalder. På landtangen mellem Søborg Sø og Esrum Ådal findes en fredet kilde.

Græsted by ligger højt i landskabet og orienterer sig ud mod søen, med skarp bebyggelsesgrænse langs jernbanen på søkanten. Græsted kirke ligger meget synlig, og der går en landskabskile fra Græsted Hegn helt ind til kirken. Omfartsvejen opleves visuelt som en ny afgrænsning af byen mod vest, ligesom jernbanen er det mod øst.

Sommerhusområdet Lundebakken øst for Søborg Sø skiller sig ud som udstykning i det åbne land.

Som udgangspunkt bør der ikke ske ny bebyggelse i området, for ikke at sløre fladen.
Træplantninger og hegning bør kun ske udenfor den gamle søflade og uden det blokerer for indsyn til søen.
Søfladen skal bevares som en helhed, og derfor må terrænregulering inklusiv anlæg af jordvolde ikke finde sted.
Markant belysning udenfor Græsted by er ikke ønskeligt, da Søborg Sø i sammenhæng med landbrugsområder ligger som en kontrast til byen.
Tilgroning eller fældning af trærækken langs bredden af Søborg Sø vil elimenere den visuelle fornemmelse af kanalen.

Kommuneplan 2013-25