Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2.C.01 CENTEROMRÅDE I GILLELEJE BYMIDTE
2.C.01Centerområde i Gilleleje Bymidte
AnvendelseCenterformål som butikker, kontorer, restauranter, hoteller samt mindre ikke generende værkstedsvirksomheder i tilknytning til butikker.

Offentlige formål som institutioner og parkering.

Boligformål: Åben-lav, tæt-lav og etagehusbebyggelse.
ButiksstørrelserDagligvarebutikker:
Max. 3.500 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Udvalgsvarebutikker:
Max. 2.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Inden for 2.C.01 og 2.C.04 tilsammen må der i alt udnyttes max. 18.300 m2 bruttoetageareal til butiksformål.
ZonestatusByzone
Bebyggelsens omfang og udformningLangs Torvet, hovedgaden og dele af Vesterbrogade skal bebyggelse
opføres som 2, 2½ eller 3 etager med tilstrækkelig opholdsareal.

Bebyggelsen skal opføres i vejskel. De enkelte huse kan sammenbygges langs naboskel mod vej som sluttet randbebyggelse.

De enkelte bygninger skal udføres som selvstændige bygninger med eget formsprog, således at der skabes en varieret bebyggelse hvor hvert hus har sin egen identitet.

Stiforløb og sigtelinier gennem bebyggelsen skal bevares ved opførelse af ny bebyggelse.

Bestemmelser for skilte, facader og byudstyr skal tage højde for delområdernes særlige karakter.
Opholds- og friarealerI forbindelse med ny bebyggelse skal der udlægges et opholdsareal
svarende til mindst 25% af boligetagearealet og 10% af
erhvervsarealet.
BevaringSærligt bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives eller ombygges uden særlig tilladelse.

En del af byen er særlig velbevaret og vidner om en kulturhistoriske arv. Se vejledende afgrænsning af området nedenfor samt Retningslinjer for kulturhistoriske bevaringsværdier med tilhørende redegørelser.
BemærkningDer skal udarbejdes lokalplan for områderne ved Gilleleje Station, Gilleleje Hallen og Gilleleje Skole før de kan anvendes til centerformål.

I planperioden udarbejdes desuden lokalplan for området omkring den gamle fjernvarmegrund, som kan medføre revision af rammebestemmelserne for dette område.

Planer for området skal tage udgangspunkt i mellemformsplanen 'Planprincipper for Gilleleje'.


Vejledende afgrænsning af det særlige kulturhistoriske byområde i byen

Kommuneplan 2013-25