Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
INDHOLD OG OPBYGNING

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanens dele
KommuneplantillægHvorfor er planen digital?

Retsvirkninger


Hvad er en kommuneplan?
Den digitale kommuneplan er kommunens overordnede fysiske plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig og hvordan arealer skal anvendes.

Kommuneplanen gælder for en periode på 12 år, men senest hvert fjerde år skal Byrådet vurdere, om der er brug for at revidere eller ændre planen.

Kommuneplanens dele (se oversigt i venstre side)
  • Rammer for lokalplanlægningen indeholder detaljerede beskrivelser af Byrådets mål i forbindelse med eventuel fremtidig lokalplanlægning af mindre områder. De fleste bebyggede områder er omfattet af rammebestemmelser for lokalplanlægning.

Planlovens krav til kommuneplanens indhold fremgår af lovens § 11 (kapitel 4).

Herudover er kommuneplanen ledsaget af en redegørelse og miljøvurdering. Det kan du finde under 'Om kommuneplanen' i venstre side.
  • Redegørelsen indeholder beskrivelse af planens forudsætninger - hvorfor planen ser ud som den gør. Her kan du blandt andet læse om hvordan planen forholder sig til Planstrategi og anden planlægning, hvilke konkrete ændringer der er sket i forhold til den tidligere planlægning, beskrivelse af kommunen generelt og af de enkelte plandistrikter, rækkefølge for planens gennemførsel, samt oversigt over hvilke lokalplaner og kommuneplantillæg der er vedtaget siden vedtagelse af kommuneplanerne fra 2005.
  • Miljøvurdering omfatter vurdering af hvordan de væsentlige ændringer i forhold til tidligere planlægning vil påvirke miljøet.

Kommuneplantillæg
Byrådet kan løbende udarbejde tillæg til kommuneplanen til retningslinje- og rammedelene. Tillæg til kommuneplanen vil fremover fremgå som en integreret del af planen efter at tillægget er endeligt vedtaget. Oversigt over kommuneplantillæg ses under 'Om kommuneplanen' i venstre side.

Hvorfor er planen digital?
I modsætning til tidligere planer er denne kommuneplan digital. Der er flere fordele ved digitale planer fremfor trykte papirplaner. De tre vægtigste argumenter er, at planen er opdateret, bæredygtig og nem at finde rundt i.
  • Den digitale plan er, at den altid er opdateret. Hvis du søger på www.gribskov.dk/kommuneplan vil du altid finde det, der gælder på det tidspunkt du søger fordi planen løbende opdateres når der vedtages nye tillæg til planen. Hvis du har et print eller en papirudgave af en plan vil du finde det der var gældende, da planen blev trykt.
  • Der spares store papirmængder ved at undlade at trykke kommuneplanen, hvilket giver mening både ud fra et bæredygtigheds synspunkt og økonomisk synspunkt.
  • I den digitale plan søger du efter det indhold, der har relevans for dig, og du slipper for at læse igennem det, der ikke har relevans, fx kan du ved at søge på din adresse i det digitale kort hurtigt få et overblik over, hvad kommuneplanen betyder for dig

Hvis du har kommentarer til, hvordan kommuneplan-hjemmesiden er opbygget eller problemer med at finde den information du leder er du velkommen til at sende dine kommentarer til plan-byg@gribskov.dk (Vedr. Kommuneplan)

Papirudgave af plan og miljøvurdering kan dog ses i Borgerservice og på bibliotekerne. Dokumenterne udleveres ikke i trykt form, men du kan finde link til en printervenlig pdf-version af den samlede plan på forsiden i højre side under 'Hvis du vil...'

Retsvirkninger
Efter endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-21 kan Byrådet jf. planlovens §12, stk. 2 og 3 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse, der er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser samt mod bebyggelse og ændret anvendelse med rammebestemmelserne.

Tilbage til top

Gribskov Kommune - Rådhusvej 3 - 3200 Helsinge - e-mail: tms@gribskov.dk