Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
7. DIMENSIONERING AF KLOAKSYSTEMER
Dimensionering af kloaksystemer sker ud fra en række parametre. Disse parametre opstilles, så man sikrer, at kloaksystemet kan håndtere regnskyl på den mest hensigtsmæssige måde, men også at kloaksystemets kapacitet er afbalanceret. Ved at definere forsyningssikkerhed i Gribskov Kommune samt det ønskede serviceniveau og funktionskrav for nykloakering samt renovering og ved udskiftning af kloakledninger, sikres det i fremtiden, at kommunens kloaksystemer lever op til de ønskede kriterier.

Forsyningssikkerhed
For alle ejendomme, som ligger indenfor de kloakerede områder gælder, at kloakforsyningen er pligtig til at sikre en forsyningssikkerhed i overensstemmelse med de dimensioneringskriterier, der var gældende eller som var praksis på tidspunktet for etableringen af kloakkerne.

Det bemærkes, at udviklingen i nedbørsmønstret siden tidspunktet for etableringen af kloakkerne, ikke ændrer på dette forhold. Kloakforsyningen er pligtig til at levere en forsyningssikkerhed baseret på det nedbørsmønster der eksisterede på tidspunktet for etableringen af kloakkerne.

Denne forsyningssikkerhed gælder for alle typer af kloaksystemer: spildevandskloakering (hvor husspildevand ledes til kloakforsyningens ledning og regnvand håndteres lokalt), separatkloakering (hvor husspildevand ledes til spildevandsledning og regnvand ledes til regnvandsledning) og fælleskloakering (hvor husspildevand og regnvand ledes til fællesledning). For illustration af de tre typer kloaksystemer, se afsnit Kloakeringsområder.

Kloakforsyningen har ansvar for skader som følge af kloakker der stopper til eller på anden vis udsættes for driftsstop.

Serviceniveau og funktionskrav
Gribskov Kommune ønsker at sikre et velfungerede kloaksystem, der lever op til det serviceniveau, der er fastsat i spildevandsplanen. Ved serviceniveau forstås den funktionspraksis, som kloakledningerne er dimensioneret efter.

Kloakker, der etableres eller som renoveres efter tidspunktet for denne spildevandsplans vedtagelse af Gribskov Kommunes Byråd, skal opfylde de funktionskrav der er fastlagt i Ingeniørforeningens Skrift nr. 27 ”Funktionspraksis for afløbssystemer under regn”. Link til Ingeniørforeningens Skrifter

Skrift 27 har været gældende i Gribskov Kommune siden 2008. Dog er det sådan, at et område, der er etableret eller renoveret efter skrift 27, først kan leve op til kravene, når de kloaksystemer, som de afleder til, også opfylder Skrift 27.

Overordnet gælder, at oversvømmelser af terræn accepteres ved regnhændelser der statistisk forventes at ske en gang hvert 10. år for fælleskloak og hvert 5. år for regnvandskloak.
Serviceniveau for Gribskov Kommune ved nyanlæg eller renovering af kloakledninger. Tabellen angiver minimumskrav for tilladelig gentagelsesperiode for opstuvning til terræn.

Klimatilpasning og sikkerhedsfaktorer
Ved dimensionering af afløbssystemer anvendes sikkerhedsfaktorer, der tager højde for modelusikkerhed, klimaforandring (øget nedbør) og fortætning (højere andel af befæstede arealer). Sikkerhedstillægget beregnes i henhold til Skrift 27 og Skrift 29.

I Gribskov er valgt følgende sikkerhedsfaktorer:

Modelusikkerhed: 1,2 (dog skønnede værdier udenfor modellens dækningsområde)

Klimaforandring: 1,3

Fortætning: 1,0-1,1

Befolkningsprognoser og forudsætninger for fremskrivning
Befolkningsfremskrivningen for Gribskov Kommune år 2012-2031 viser, at vi kan forvente en svag stigning i befolkningstallet fra ca. 40.600 i 2011 til ca. 41.200 i 2016. Dette kræver dog, at opførslen af nye boliger i byudviklingsområderne bliver genoptaget, ellers må man forvente et nogenlunde uændret samlet befolkningstal de første 5 år i fremskrivningsperioden.

I boligprogrammet frem til 2031 regnes der med en udbygning på ca. 2500 boliger, så man i 2031 kan forvente ca 44.000 borgere i Gribskov Kommune. Hvis der ikke bygges nye boliger i perioden, forventes befolkningstallet at falde til ca 39.500 i 2031.

Det forventes, at antallet af beboere i sommerhusområderne og landområderne falder igennem hele perioden, mens vi omvendt vil opleve en befolkningsstigning i de tre kommunecentre: Helsinge, Græsted og Gilleleje, samt enkelte lokalcentre. Dette understøttes ligeledes af byrådets målsætning om, at byudvikling netop skal ske i kommunens tre største byer.

Spildevandsplan 2013-17