Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
7.4 ENERGIEFFEKTIVISERING OG BYGNINGSRENOVERING

Energieffektivisering og bygningsrenovering
Gennemførelse af energieffektiviseringer og energibesparelser er en forudsætning for at opnå uafhængighed af fossile brændsler. Kommunen har ikke en formel rolle i forhold til energiforbruget i privatejede bygninger, men har en klar interesse i at have attraktive boliger med lave omkostninger og i at tiltrække energiselskaberne til at gennemføre energibesparelsesaktiviteter i kommunen.
Tabellen herunder viser potentialet for energibesparende tiltag i eksisterende byggeri i procent af energiforbruget til opvarmning og varmt vand som opgjort af Statens Byggeforskningsinsitut (SBI) i rapporten "Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri" (2009). Generelt viser opgørelsen, at energibesparelsespotentialet bliver større, jo ældre bygningerne er.I Gribskov Kommune som geografisk enhed er der ca. 32.000 bygninger med et samlet areal på ca. 3,9 millioner m2. 18 % af bygningerne er opført før 1930. 15 % af bygningerne er opført mellem 1931 og 1960, mens størstedelen (42 %) af bygningerne er opført mellem 1961 og 1978. 11 % af bygningerne er opført efter 1998. For bygninger opført efter bygningsreglementet i 1998 og senere vurderes potentialet for energibesparelser at være begrænset.

Fordelingen af bygningsmassen i Gribskov Kommune betyder, at SBI-opgørelsen af potentialet for energibesparende tiltag fører til et samlet besparelsespotentiale på 24 % af det nuværende varmeforbrug.

Gribskov Kommune har desuden en meget stor andel af sommerhuse til fritidsbrug og helårsbeboelse. Sommerhusene er ofte af en energimæssig dårlig stand. Med en stigende andel af sommerhuse, der benyttes hele året, stiger energiforbruget til opvarmning betydeligt. Nabokommunerne har samme udfordring, og et tværkommunalt samarbejde omkring sommerhusproblematikken er en oplagt mulighed for at lave en fælles indsats mod at opnå energibesparelser på dette område.

Energiselskaberne har en statslig forpligtelse til at gennemføre energibesparelser og gerne i boligsektoren. Kravene til energibesparelser bliver øget betydeligt i de kommende år. Gribskov Kommune har mulighed for at påvirke energiselskabernes indsats, så de gør en særlig indsats i forhold til bygninger og virksomheder i kommunen. Dette kan f.eks. ske, ved at kommunen medvirker til at formidle kontakt mellem interesserede forbrugere eller grupper af forbrugere og energiselskaberne, ved understøtning af håndværkere i kommunen, der arbejder for energirenovering, oplysning til borgere og virksomheder mv.

Mulighederne er mange, og fælles for dem er, at det kræver en vedholdende indsats for kommunen at få fat i modtagergrupperne og en strategisk dialog efterfølgende med energiselskaberne om realiseringen af besparelserne. Kommunen kan spille en stor rolle ved at formidle information om forskellige støtteordninger til kommunens borgere, herunder støtte til private lejeboliger til energiforbedringer.
Gribskov Kommune gør en særlig indsats i forhold til kommunens egne bygninger. På nuværende tidspunkt har kommunen igangsat to projekter. Det ene er et ESCO (energy service company) projekt, hvor Gribskov Kommune i samarbejde med Schneider-Electric har analyseret en lang række af kommunens bygninger og derefter gennemført energibesparende tiltag. Det andet projekt omfatter aflæsning af forbrugstal, som indtil videre er implementeret i 60 af kommunens bygninger. Gribskov Kommune undersøger desuden en række andre muligheder inden for gadebelysning, ny klimaskærm og solceller på skoler samt optimeret brug af kommunens bygninger

Som beskrevet i "Planstrategi 2012" vil Gribskov Kommune arbejde for, at energieffektivitet og energiforhold indgår i infrastrukturplanlægningen og øvrigt planarbejde i kommunen, f.eks. affalds- og spildevandsplanlægningen, tilsyn under miljøbeskyttelsesloven mv.

Et pilotprojekt er gennemført med henblik på at vurdere spildvandsplanen i forhold til energiforbrug og relateret udledning af drivhusgasser. Gennemførelsen af spildevandsplanen vil føre til en række nedlæggelser af anlæg og pumpning af spildevand over større afstande.

Strategisk Energiplan