Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
TILLÆG NR. 18 FOR RAMMEOMRÅDERNE 1.B.24 OG 1.D.14 OG RETNINGSLINJE VEDRØRENDE LOKAL CYKELRUTE
Redegørelse

Dette tillæg til kommuneplan 2009-21 er udarbejdet for at skabe overensstemmelse mellem kommuneplanen og Lokalplan nr. 512.13 for boligområdet Skovgårdshave.

Tillægget omfatter matr. nr. 7kz, 7b, 17b, 7000bd, 7000cf og en del af 16az Helsinge By, Helsinge og fremgår af nedenstående kort bilag.

Det er planernes formål, at muliggøre en omdannelse af den gamle Tofteskoles areal til boligformål, mens arealet omkring hallen fastholdes til idrætsformål. Kommuneplan-tillægget fastlægger rammebestemmelser for areal på lidt under 5 Hektar med vejadgang fra Skovgårdsvej.

Området er i dag omfattet af rammebestemmelse 1.B.4 for Skole ved Tofte, der fastlægger områdets anvendelse til offentlige formål som skole og idrætsformål.

Med dette tillæg til kommuneplan ændres desuden forløbet af den lokale cykelrute fra Frederiksværkvej gennem den gamle Tofteskoles område og under Skovgårdsvej.

Regionplan 2005 (ophøjet til landsplandirektiv)
Planområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
Retningslinje 5.1.16-5.1.19 i Regionplan 2005 omhandler grundvandsbeskyttelse i OSD.

Gribskov Kommune har vurderet hvorvidt den anvendelse kommuneplanen åbner mulighed for medfører risiko for grundvandsressourcen samt om der er alternative placeringsmuligheder udenfor OSD. Gribskov Kommune vurderer at dette ikke er tilfældet. Vurderingen begrundes med:

  • Helsinges rolle som kommunens hovedby, behovet for byudvikling i Helsinge samt udstrækningen af OSD-området betyder at der ikke er alternativ placering udenfor OSD,
  • at der ikke er konflikt mellem fortætning og omdannelse og de kvalitative og kvantitative målsætninger i det OSD-område lokalplanen berører
  • at den anvendelse tillægget åbner mulighed for, nemlig boliger, ikke vurderes at være en grundvandstruende aktivitet
  • at OSD-området kan karakteriseres som ikke-sårbart, og at der derfor ikke er behov for særlige grundvandssikrende tiltag.

Tillægget vurderes at være i overensstemmelse med Regionplan 2005, retningslinje 5.1.16-5.1.19.

Baggrund for nye rammebestemmelser for den gamle Tofteskoles og retningslinje for lokal cykelrute

Med sammenlægning af de to folkeskoler i Helsinge og opførelsen af én ny Helsinge Skole har den gamle Tofteskoles bygninger ikke længere nogen funktion. Da Gribskov Kommune samtidig har en målsætning om at det lokale bolig-behov primært imødekommes ved at opføre boliger i eksisterende byområder fremfor at inddrage landbrugsjord til byformål er det oplagt, at den gamle Tofteskoles skal gives et nyt byformål. På grund af nærheden til øvrige boligområder og afstanden til Helsinge bymidte vurderes det, at en blanding af boligformål og idrætsformål vil passe godt ind i omgivelserne. Nærheden til det åbne land betyder samtidig, at boligområdet vil være attraktivt for de, der både ønsker at leve tæt på naturen, og samtidig have institutioner, idrætsfaciliteter, kollektiv trafik mv. tæt på bopælen. Planlægningen af området giver desuden anledning til at forbedre forløbet af den lokale cykelrute, der er defineret i kommuneplanen.

Nyt kortbilag til retningslinje for lokal cykelrute
Der er to stier igennem området, som delvist overlapper hinanden. Det drejer sig om en lokal trafiksti, der er udpeget i kommuneplanen, og som forbinder Toftemarken med Bymosevej under Skovgårdsvej. Derudover er der er en rekreativ sti en såkaldt 'lokal cykelrute' der forbinder Frederiksværkvej med Bymosevej via Toftemarken og under Skovgårdsvej. Ingen af stierne er en del af det overordnede regionale stinet. Den lokale cykelrute ændres med dette kommuneplantillæg i overensstemmelse med nedenstående kort-bilag. Den nye ruteføring vurderes at være mere trafiksikker da cyklisterne på denne måde adskilles fra biltrafikken på den strækning af Frederiksværkvej, hvor der ikke er cykelsti.

Revideret kortbilag til retningslinjer rekreative stier


Nye rammebestemmelser for den gamle Tofteskole

De nye rammeområde vil omfatte 7kz, 7b, 17b samt en del af 7000bd alle Helsinge By, Helsinge

Kommuneplantillæg nr. 18 fastlægger følgende bestemmelser for ramme-området :
1.B.24for boligområdet Skovgårdshave i Helsinge
AnvendelseÅben-lav boligbebyggelse.
Tæt-lav boligbebyggelse
Mindre service-erhverv som naturligt kan indpasses i et boligområde, herunder læge- og tandlægeklinikker.
ZonestatusByzone
Bebyggelsesprocent30 % for området under ét
Bebyggelsens omfang og udformningBebyggelse må opføres i 1 etage med udnyttet tagetage.
GrundstørrelseFor grunde med åben-lav boligbebyggelse min. 600 kvadratmeter
For grunde med tæt-lav boligbebyggelse min. 100 kvadratmeter
Opholds- og friarealerOmrådets grænse til det åbne land er markeret af en række karakteristiske enkeltstående løvtræer med højtsiddende trækrone. Træerne er placeret med ca. 5-10 meters mellemrum. Fremtidig beplantning i dette område skal følge samme princip.
TrafikbetjeningOmrådet vejbetjenes fra Skovgårdsvej. En sti går fra Toftemarken i gennem området og under Skovgårdsvej.
BygningshøjdeMax 8,5 meter
BemærkningPlaner for området skal tage udgangspunkt i mellemformsplanen 'Helhedsplan Helsinge'.

1.D.14for kultur- og fritidsformål ved Skovgårdshave i Helsinge
AnvendelseOffentlige formål som kultur- og idrætsformål, samt messe-aktiviteter, loppemarkeder, aktiviteter under folkeoplysningsloven og lignende.
ZonestatusByzone
TrafikbetjeningOmrådet vejbetjenes fra Skovgårdsvej. En sti går fra Toftemarken i gennem området og under Skovgårdsvej
BygningshøjdeMax 8,5 meter
BemærkningPlaner for området skal tage udgangspunkt i mellemformsplanen 'Helhedsplan Helsinge'.

Hidtidige rammebestemmelser for Skole ved Tofte1.D.04Skole ved Tofte
AnvendelseOffentlige formål som skole og undervisning, idræt og aktiviteter under folkeoplysningsloven.
ZonestatusByzone
Bebyggelsesprocent25 for området under ét.
GrundstørrelseOmrådet må ikke udstykkes.
BygningshøjdeMaks. 2 etager
Maks. 8,5 m

Gribskov Kommune - Rådhusvej 3 - 3200 Helsinge - e-mail: tms@gribskov.dk