Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL KOMMUNEPLANLÆGNINGEN FOR DETAILHANDEL I DET VESTLIGE HELSINGE
Har du ideer og forslag til kommunens detailhandels-planlægning i Helsinge? Så send dem til Plan og Miljøudvalget senest den 15. januar 2013.

Gribskov Kommunes Byråd har den 10.12.12 (pkt 194) endeligt vedtaget en Udviklingsplan for Erhvervsområdet Tofte. Udviklingsplanen forholder sig til de fysiske muligheder og begrænsninger i en videre udbygning af Tofteområdet, herunder særligt de ubebyggede arealer ved Bomose Allé, samt adgangsforhold, trafikafvikling, synlighed for virksomheder mv.

I Tofteområdet er der i dag en del detailhandel med pladskrævende varegrupper så som biler og campingvogne. I dialogen med virksomhederne i området og i forbindelse med høringsperioden for udviklingsplanen har der været en debat om, hvorvidt der også skal tillades en dagligvarebutik i Tofteområdet. Kommunen har derudover modtaget et forslag til en konkret placering af en dagligvarebutik ved Center Midt Nord i Tofteområdet.

I forbindelse med vedtagelsen af Udviklingsplanen for Erhvervsområdet Tofte, blev det på baggrund af detailhandels-debatten besluttet at indkalde idéer fra offentligheden om netop detailhandelsplanlægning i det vestlige Helsinge efter planlovens §23c stk 1 og 2

Tilladelse til dagligvarehandel i Tofteområdet eller andre dele af det vestlige Helsinge kan ske ved udlæg af et såkaldt lokalcenter. Et lokalcenter er et nærmere afgrænset område fastsættes en ramme for butiksareal.

Hovedspørgsmål til planlægning er således:

  • Skal udlægges et lokalcenter i det vestlige Helsinge med henblik på at skabe mulighed placering af dagligvarebutik?
  • Og hvis ja, efter hvilke principper, skal den endelige placering fastlægges?

Af kortet fremgår placeringen af den aktuelle ansøgning, samt placeringen, hvor der for nyligt har været behandlet en ansøgning om dagligvarebutik.Om detailhandelsplanlægning
Planlovens detailhandels-bestemmelser har til formål at fastholde et handelsliv i bymidterne, samt at sikre lokal forsyning med dagligvarer, og dermed mindske transporten i forbindelse med indkøb. Dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker er typisk placeret i bymidterne og i mindre omfang i udpegede lokalcentre, der har et mindre opland. Endelig kan der placeres enkeltstående butikker til et lokalområdes forsyning.

I det konkrete spørgsmål er der således tale om at finde en balance imellem på den ene side dagligvareforsyning for beboerne i det vestlige Helsinge og styrkelse/fastholdelse af den eksisterende handel med pladskrævende varegrupper i Tofteområdet overfor på den anden side ønsket om at styrke fastholde handel og dermed byliv inden for bymidten.

Der er for nuværende en planlægning i Helsinge, hvor dagligvarehandlen er begrænset til bymidten og til et udpeget lokalcenter ved Rundinsvej/Bymosevej. Der har tidligere været ansøgninger om placering af dagligvarebutikker i det vestlige Helsinge (se kortet). I samme periode er der etableret dagligvarebutikker i Vejby og Ramløse. Et evt. udlæg af areal til lokalcenter eller til enkeltstående butik skal ses i denne sammenhæng.

Ideer, forslag og kommentarer til kommuneplanlægningen skal være kommunen i hænde senest 15. januar 2013

Idéer kan sendes til

lokaldemokrati@gribskov.dk

eller

Plan- og Miljøudvalget
Rådhusvej 3
3200 Helsinge

Spørgsmål vedr. idé-indkaldelsen eller den gældende detailhandelsplanlægning rettes til

Mikkel Zwergius Christensen
Planlægger
kem@gribskov.dk

Gribskov Kommune - Rådhusvej 3 - 3200 Helsinge - e-mail: tms@gribskov.dk