Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
TILLÆG NR. 10 FOR NORDIC PARK
Redegørelse

Kommuneplantillæg nr. 10 omfatter matr.nr. 3 g, 3 h, 4 a og 4 d samt de offentlige vejarealer; 7000 f (Kirkevej) og 7000 g (Græsmosevej), alle Kolsbæk by, Blistrup. Matriklerne fremtræder udover vejarealerne som en samlet ejendom i landzone, og udgør den tidligere Nordsjællands Sommerpark.

Afgrænsningen af området fremgår af dette tillægs kortbilag 1.

Området er sammenfaldende med kommuneplanens rammeområde 5.R.04 for Nordsjællands Sommerpark.


Baggrund for nye rammebestemmelser for 5.R.09, Nordic Park

Byrådet ønsker med Lokalplan 328.01 at skabe mulighed for en ændret aktivitet i området som er omfattet af dette tillæg. Det omfatter blandt andet etablering af en behandlingscenter for handicappede med mulighed for kortvarigt ophold, anlæg til brug for rideterapi (ridebaner og ridehaller, stalde mv) samt indretning af en duft- og sansehave som indgår i behandlingen af handicappede. Dertil åbnes der mulighed for etablering af en rideopvisningsbane med tilhørende staldanlæg, publikumsfaciliteter mv.

Endvidere skabes der fortsat mulighed for etablering af campinghytter /campingplads og der tillades indretning af et forsamlingshus.

Den ændrede anvendelse kan ikke helt holdes inden for den nuværende kommuneplans rammer, og derfor er der udarbejdet dette forslag til et kommuneplantillæg.


Nye rammebestemmelser for rammeområde 5.R.09

Kommuneplantillæg nr. 10 fastlægger følgende bestemmelser for ramme-området :5.R.09Nordic Park
AnvendelseRekreativt område med hovedvægten lagt på behandlingscenter for handicappede med tilbud om kortvarigt ophold (dagophold eller op til max. 3 måneder) med mulighed for opførelse af 2 helårs tjenesteboliger, rideanlæg med tilhørende faciliteter (ridehaller, ridebaner, stalde, servicebygninger mv.), duft- og sansepark med dyrehold, opvisningsbane, område til camping herunder hytteudlejning, forsamlingshus, markedsplads, restaurant – og cafevirksomhed og lignende.
ZonestatusLandzone
BebyggelsesprocentMax. 10 % for området som helhed.
Bygningshøjde Generelt max. 8,5 meter
Udstykning/arealoverførselDer tillades ikke udstykning eller arealoverførsel inden for lokalplanområdet.
BevaringDet omkransende beplantningsbælte og områdets karakter som et afgrænset anlæg i det åbne land skal fastholdes.
BemærkningDele af området ligger inden for kystnærhedszonen
Hidtidige rammebestemmelser for område 5.R.09


5.R.04Nordsjællands Sommerpark
AnvendelseRekreativt område med hovedvægten lagt på sommerparken med tilhørende forlystelsesanlæg, friluftsaktiviteter og serviceanlæg, f.eks. bolig for opsyn, sæsonboliger for ansatte i sommerhalvåret, cafeteria/restauranter, kiosker, toiletter og omklædningsfaciliteter, vandland, svømmehal, konference- og kursuslokaler, campingplads med hytteudlejning, vandrerhjem, trænings- og helsefaciliteter (sportshal), tropehus, museums- og udstillingsfaciliteter, aktivitetshal, lagerbygning mv.

Dele af faciliteterne kan anvendes hele året rundt.
ZonestatusLandzone
Bebyggelsens omfang og udformningLokalplanområdet må ikke udstykkes og der må ikke ske yderligere arealoverførsel.
BygningshøjdeGenerelt max. 8,5 m. Undtaget herfra er følgende (alle højder er målt i forhold til omgivende terræn):
  • Tropehus kan opføres i en højde af indtil 13,5 m.
  • Et pariserhjul kan opføres i en højde af indtil 30 m.
  • Svømmehal, aktivitetshal og sportshal kan opføres i en højde af indtil 13,5 m.
  • Delvis overdækning af søen (nord for Kirkevej) kan opføres i en højde af indtil 15 m.
  • Master til klatring og klatrevægge kan opføres i en højde af indtil 20 m.
  • Derudover kan enkelte forlystelser efter særlig godkendelse, tillades opført i højder der overskrider 8,5 m i mindre omfang.
BevaringDet omkransende beplantningsbælte og områdets karakter som et parklignende forlystelsesanlæg i det åbne land skal fastholdes.

Gribskov Kommune - Rådhusvej 3 - 3200 Helsinge - e-mail: tms@gribskov.dk