Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
1. FORORD, INDLEDNING OG RESUMÉ
Forord, indledning og resumé
1.1 Indledning
1.2 Resumé
1.3 Læsevejledning
1.4 Ordliste
Gribskov Kommune arbejder målrettet for at gøre kommunen til et sundt og attraktivt sted at bo med fokus på den enkelte borgers sundhed og vores fælles miljø og klima. En driftsikker og miljømæssig forsvarlig håndtering af spildevand og regnvand skal være med til at sikre borgerne hygiejniske forhold og et rent vandmiljø.
 
Med den nye Spildevandsplan 2013-2017 vil der blive sat fokus på kloakforsyning, vandmiljø og øget renseeffektivitet ved centralisering af renseanlæg. Planen er en harmonisering af de to tidligere kommuners spildevandsplaner. Spildevandsplanen er udarbejdet i samspil med kommuneplan, klimatilpasningsplan, vandplaner og energiplaner.
 
Byrådet har med opbakning fra kloakforsyningen besluttet at foretage væsentlige investeringer på spildevandsområdet de kommende 4 år til:

Kloakering af landsbyer
Renovering af kloaksystemet
Effektivisering og centralisering af renseanlæg med deraf følgende forbedring af vandmiljø og badevand 

Det er vigtigt at sikre en god tilstand i kommunens vandløb, søer og kystvande samt sikre badevandskvaliteten. Vi skal også fremover kunne nyde en svømmetur ved vores attraktive strande. Vi skal give vores vandløb, søer og kystvande de bedste betingelser for et varieret plante- og dyreliv samt værne om vores grundvandsressourcer i overensstemmelse med EU’s vandrammedirektiv.
 
Derfor vil Gribskov Kommune reducere udledningen af urenset eller dårligt renset spildevand fra landsbyer, sommerhusområder og ejendomme i det åbne land. Det vil enten ske ved kloakering eller påbud om forbedret rensning på egen grund.
 
De offentlige kloaksystemer og renseanlæg skal renoveres og effektiviseres, så der sker mindst mulig forurening af vores miljø i fremtiden. En del af kommunens små renseanlæg er ikke længere tidssvarende, og en centralisering af spildevandsrensning vil forbedre vandmiljøet og sænke driftsudgifterne.
 
De forventede anbefalinger i kommunens kommende klimaplanen om forsinkelse og lokal nedsivning af regnvand er helt i tråd med spildevandsplanen.
 
Med Spildevandsplan 2013-2017 ønsker Byrådet at sikre en miljørigtig, målrettet og langsigtet planlægning af indsatsen og udgifterne på spildevandsområdet til gavn for miljøet og kommunens borgere.
 
Med venlig hilsen
 
Jan Ferdinandsen
Borgmester
 


Spildevandsplan 2013-17